Žádost o bezhotovostní půjčku Credit 365

Splátková půjčka 1 000 až 60 000 Kč na 3, 6, 9 nebo 12 měsíců

Kontaktní údaje
Trvalé bydliště
Hodnotu polí vyberte kliknutím na položku ze seznamu, který se objeví, jakmile začnete psát. Pokud se hledaná položka neobjeví, zkontrolujte prosím dříve zadané hodnoty.
Kontaktní adresa
Zdroj příjmu

Pokud chcete potvrdit příjem od Vašeho zaměstnavatele, stáhněte si formulář zde.

Pravidelné měsíční výdaje
Bohužel Vaše výdaje jsou příliš vysoké v porovnání s Vašimi příjmy. V současnost Vám nemůžeme půjčit.
Kontaktní osoba
Mých 15 000 Kč mi zašlete na
Přílohy k žádosti (výplatní pásky, občanský průkaz apod.) - nepovinné
Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník zaškrtnutím políčka ve formuláři na webových stránkách www.creditportal.cz nebo na stránkách 3. stran výslovně uděluje souhlas k tomu, aby společnost CreditPortal, a.s. IČ: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „správce“) zpracovávala osobní údaje zákazníka v rozsahu a za účelem uvedeným níže. Správce osobní údaje zákazníka bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Rozsah zpracování: správce bude osobní údaje zákazníka údaje zpracovávat za účelem marketingu v rozsahu, v jakém mu je zákazník poskytl osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.creditportal.cz. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny.

Fotokopie dokladů: zákazník souhlasí s oprávněním pořízení fotokopie dokladu totožnosti zákazníka, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti zákazníka a správnosti identifikačních údajů zákazníka. Fotokopie dokladu totožnosti zákazníka bude uchovávána společně s ostatními údaji zákazníka po celou dobu zpracovávání Osobních údajů zákazníka. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti zákazník souhlasí, aby pro účely identifikace bylo zpracováno také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

Účel zpracování: správce bude osobní údaje zákazníka zpracovávat za účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Správce bude dále údaje zákazníka zpracovávat zejména za účelem přípravy nabídek a smluv, jejich uzavírání a plnění, a za účelem personalizovaných nabídek produktů a služeb na základě informací poskytnutých prostřednictvím registračního formuláře.

Právní základ zpracování osobních údajů: právním základem zpracování pro výše uvedené účely je tento souhlas zákazníka jakožto subjektu údajů. Správce bude osobní údaje zákazníka zpracovávat v souvislosti za účelem nabízení produktů a služeb správce, dokud tento souhlas zákazník neodvolá.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: reklamace@creditportal.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k osobním údajům zákazníka: k osobním údajům zákazníka bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci, pověření pracovníci a obchodní zástupci, a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny zákonné požadavky, a které budou dostatečně chránit práva a osobní údaje zákazníka. Osobní údaje mohou být poskytnuty za účelem jejich marketingového využití také třetím stranám, jejichž seznam je dostupný na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-marketing-partneri.

Využití registru SOLUS: Potvrzením tohoto dokumentu souhlasím s tím, aby CreditPortal, a.s. získával informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS. Tento souhlas uděluji na dobu jednání o uzavření smlouvy. V případě, že mezi mnou a CreditPortal, a.s. bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů: Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a dále má právo na přenositelnost údajů. Zákazník má právo, zjistí-li, že došlo k porušení právními předpisy vymezených povinností, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, s žádostí o zajištění opatření k nápravě protiprávního stavu.

Informační povinnost: Zákazník se zavazuje neprodleně informovat správce o jakékoli změně v údajích, které doposud správci sdělil. Pokud takto Zákazník neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. V tomto směru Zákazník výslovně prohlašuje, že pokud nesdělí Společnosti aktuální (změněné) informace o své osobě, je správce oprávněn dovolávat se uvedených údajů, aniž by zákazník mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.

Kontaktní údaje správce: správce můžete kontaktovat na emailu: kontakt@creditportal.cz, či písemně na adrese sídla správce: U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti zákazníka za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům zákazníka. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi zákazníkem a správcem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Zákazník osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně. V případě, že zákazník osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce.

Dne 16.6.2024

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

  /  

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

CreditPortal, a.s.
se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
poskytuje následující informace:

Věřitel

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
CreditPortal, a.s., IČO 05561302

U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00
+420 222 208 211
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz
Zprostředkovatel úvěru

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Finvinci Volsor Brokers a.s.

Na příkopě 392/9, 110 00, Praha
+420 774 997 782
info@doktorfin.cz
http://www.allpujcka.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Jednorázový a bezúčelový spotřebitelský úvěr.
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Úvěr je poskytován na základě klientovy žádosti o poskytnutí úvěru. Vyhodnotí-li věřitel pozitivně klientovu úvěruschopnost, poskytne klientovi úvěr, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Doba trvání spotřebitelského úvěru Doba trvání činí měsíců.
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen vrátit věřiteli úvěr spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru a smluvním úrokem prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek ve výši , a to nejpozději do kalendářních měsíců od jeho poskytnutí bezhotovostní formou na bankovní účet věřitele uvedený ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Pokud den splatnosti úvěru připadne na den, který není dnem kdy jsou banky v České republice otevřeny veřejnosti („bankovní den“), je úvěr splatný nejbližší následující bankovní den.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.
Informace o tom, že splátky úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Veškeré peněžní částky uhrazené klientem budou věřitelem započítány v následujícím pořadí, tzn. nejprve na úhradu:
 • poplatku za poskytnutí úvěru;
 • smluvního úroku;
 • jistiny úvěru;
 • účelně vynaložených nákladů věřitele;
 • smluvní pokuty; a
 • úroku z prodlení.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Zápůjční úroková sazba nebo případně různé zápůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Pevná roční zápůjční úroková sazba činí z jistiny úvěru za období od podání žádosti o poskytnutí úvěru do termínu jeho splacení.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
Výše RPSN činí , přičemž výpočet věřitele je založen na předpokladu, že smlouva o spotřebitelském úvěru trvá po sjednanou dobu a klient i věřitel plní své povinnosti řádně a včas.

Do výpočtu RPSN jsme nezahrnuli:
 • náklady splatné v důsledku neplnění některé z povinností klienta stanovených ve smlouvě;
 • náklady, jejichž výše není ke dni vyhotovení těchto informací úvěrujícímu známa; a
 • náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není povinné.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může změnit.

Reprezentativní příklad:

Půjčka:
Poplatky:
Úroky:
Úroková sazba:
Splatnost půjčky do:
Celkem splatíte:

Výše RPSN:
Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
 • pojištění úvěru nebo
 • smlouvu o jiné doplňkové službě?

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.
Ne, pro získání úvěru není potřeba sjednat pojištění ani uzavřít smlouvu o jiné doplňkové službě.
Související náklady Za poskytnutí úvěru klient platí poplatek ve výši , jenž slouží k úhradě nákladů věřitele spojených se zpracováním žádosti o poskytnutí úvěru.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Žádné další náklady.
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit. Podmínky nelze jednostranně měnit.
Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
Pokud klient nezaplatí věřiteli řádně a včas jakoukoli platbu dle smlouvy, je věřitel oprávněn požadovat po klientovi:
 • účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením klienta (dle aktuálního Ceníku),
 • smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení,
 • úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 % procentních bodů.
Neuhradí-li klient dlužnou částku ani v dodatečné lhůtě stanovené věřitelem, dojde k zesplatnění úvěru – klient je v takovém případě povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je v prodlení.
Souhrn výše všech uplatněných pokud nesmí přesáhnout součin číslo 0,5 a celkové výše úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Ano, klient má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Klient je povinen o svém odstoupení informovat věřitele formou doporučeného dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví smlouvy, a to nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty. Klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na webových stránkách věřitele.
Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Ano, klient má právo zcela či zčásti předčasně splatit úvěr, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů. Je-li úvěr splacen předčasně, má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením úvěru, přičemž tyto náklady činí 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než 1 rok, náklady činí 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Výše náhrady nákladů zároveň nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.
Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Věřitel je povinen klienta bezplatně a bez zbytečného odkladu vyrozumět o výsledku vyhledávání údajů o klientovi v příslušných databázích a registrech, pokud je na základě takového vyhledávání zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
Klient má nárok na požádání obdržet bezplatnou kopii návrhu smlouvy.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí od okamžiku odeslání žádosti o poskytnutí úvěru do vypořádání veškerých závazků mezi věřitelem a klientem, které vznikly na základě smlouvy.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě
Adresa


Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Věřitel poskytuje své služby na území České republiky bez zástupce.
Zápis v rejstříku Věřitel, společnost CreditPortal, a.s., IČO: 055 61 302, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 22003.
Orgán dozoru Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním povinností poskytovatele spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření, přičemž je povinen o svém odstoupení informovat věřitele formou doporučeného dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla věřitele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty. Klient může pro odstoupení použít také vzorový formulář, který je umístěn na webových stránkách věřitele.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právní řád České republiky
Užívání jazyků Smlouva a související dokumenty budou klientovi poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání Smlouvy bude poskytovatel s klientem komunikovat v českém jazyce.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu Klient je oprávněn požádat o mimosoudní vyřešení sporu s věřitelem prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1).

Klient svým podpisem zejména prohlašuje, že:

 • mu tyto informace byly poskytnuty s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, popř. před tím, než klient učinil závazný návrh na uzavření smlouvy;
 • mu byly náležitě vysvětleny veškeré výše uvedené informace a že tak byl schopen posoudit, zda finanční služba odpovídá jeho potřebám, finanční situaci a možnostem;
 • byl/a řádně informována, že smlouvu o spotřebitelském úvěru nemusím uzavírat ihned, ale může si ji v klidu prostudovat, porovnat ji s nabídkami jiných finančních institucí a až následně, nejpozději však do sedmi dnů ode dne převzetí těchto informací, tuto smlouvu uzavřít;
 • byl/a ujištěn/a, že využití práva na řádné prostudování těchto informací nijak nezhorší možnost klienta získat nabízený úvěr ani negativně neovlivní přístup věřitele při poskytování úvěru; a
 • bere na vědomí, že podpis tohoto formuláře nezakládá jeho právní nárok na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru s věřitelem.

Datum vyhotovení těchto informací: 16.6.2024
Vyhotovil/a: CreditPortal, a.s.

Dne 16.6.2024

Druh a číslo průkazu totožnosti: OP

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

Ceník
Splátkový produkt na 3 měsíce
ČástkaNavýšeníCelkemPoplatekÚrokSplátka
10007001700632,60567,40567
2000140034001265,210134,791133
3000210051001897,814202,191700
4000280068002530,419269,582267
5000350085003163,024336,982833
60004200102004079,602120,403400
70004900119004759,536140,463967
80005600136005439,469160,534533
90006300153006119,403180,605100
100007000170006799,337200,665667
110007700187007479,270220,736233
120008400204008159,204240,806800
130009100221008839,138260,867367
140009800238009519,071280,937933
15000105002550010199,005301,008500
16000112002720010878,939321,069067
17000119002890011558,872341,139633
18000126003060012238,806361,1910200
19000133003230012918,740381,2610767
20000140003400013598,673401,3311333
21000147003570014278,607421,3911900
22000154003740014958,541441,4612467
23000161003910015638,474461,5313033
24000168004080016318,408481,5913600
25000175004250016998,342501,6614167
26000182004420017678,275521,7214733
27000189004590018358,209541,7915300
28000196004760019038,143561,8615867
29000203004930019718,076581,9216433
30000210005100020398,010601,9917000
Splátkový produkt na 6 měsíců
ČástkaNavýšeníCelkemPoplatekÚrokSplátka
5000300080002823,55176,451333
6000360096003388,26211,741600
70004200112003952,97247,031867
80004800128004517,68282,322133
90005400144005082,39317,612400
100006000160005647,10352,902667
110006600176006211,81388,192933
120007200192006776,52423,483200
130007800208007341,23458,773467
140008400224007905,94494,063733
150009000240008470,65529,354000
160009600256009035,36564,644267
1700010200272009600,07599,934533
18000108002880010164,78635,224800
19000114003040010729,49670,515067
20000120003200011294,20705,805333
21000126003360011858,91741,095600
22000132003520012423,62776,385867
23000138003680012988,33811,676133
24000144003840013553,04846,966400
25000150004000014117,74882,266667
26000156004160014682,45917,556933
27000162004320015247,16952,847200
28000168004480015811,87988,137467
29000174004640016376,581023,427733
30000180004800016941,291058,718000
31000186004960017506,001094,008267
32000192005120018070,711129,298533
33000198005280018635,421164,588800
34000204005440019200,131199,879067
35000210005600019764,841235,169333
36000216005760020329,551270,459600
37000222005920020894,261305,749867
38000228006080021458,971341,0310133
39000234006240022023,681376,3210400
40000240006400022588,391411,6110667
Splátkový produkt na 9 měsíců
ČástkaNavýšeníCelkemPoplatekÚrokSplátka
5000325082502996,68253,32917
6000390099003596,02303,981100
70004550115504195,36354,641283
80005200132004794,69405,311467
90005850148505394,03455,971650
100006500165005993,37506,631833
110007150181506592,70557,302017
120007800198007192,04607,962200
130008450214507791,38658,622383
140009100231008390,71709,292567
150009750247508990,05759,952750
1600010400264009589,39810,612933
17000110502805010188,72861,283117
18000117002970010788,06911,943300
19000123503135011387,40962,603483
20000130003300011986,731013,273667
21000136503465012586,071063,933850
22000143003630013185,411114,594033
23000149503795013784,741165,264217
24000156003960014384,081215,924400
25000162504125014983,421266,584583
26000169004290015582,761317,244767
27000175504455016182,091367,914950
28000182004620016781,431418,575133
29000188504785017380,771469,235317
30000195004950017980,101519,905500
31000201505115018579,441570,565683
32000208005280019178,781621,225867
33000214505445019778,111671,896050
34000221005610020377,451722,556233
35000227505775020976,791773,216417
36000234005940021576,121823,886600
37000240506105022175,461874,546783
38000247006270022774,801925,206967
39000253506435023374,131975,877150
40000260006600023973,472026,537333
41000266506765024572,812077,197517
42000273006930025172,142127,867700
43000279507095025771,482178,527883
44000286007260026370,822229,188067
45000292507425026970,152279,858250
46000299007590027569,492330,518433
47000305507755028168,832381,178617
48000312007920028768,162431,848800
49000318508085029367,502482,508983
50000325008250029966,842533,169167
Splátkový produkt na 12 měsíců
ČástkaNavýšeníCelkemPoplatekÚrokSplátka
5000350085003169,07330,93708
60004200102003802,89397,11850
70004900119004436,70463,30992
80005600136005070,52529,481133
90006300153005704,33595,671275
100007000170006338,15661,851417
110007700187006971,96728,041558
120008400204007605,77794,231700
130009100221008239,59860,411842
140009800238008873,40926,601983
1500010500255009507,22992,782125
16000112002720010141,031058,972267
17000119002890010774,851125,152408
18000126003060011408,661191,342550
19000133003230012042,481257,522692
20000140003400012676,291323,712833
21000147003570013310,111389,892975
22000154003740013943,921456,083117
23000161003910014577,731522,273258
24000168004080015211,551588,453400
25000175004250015845,361654,643542
26000182004420016479,181720,823683
27000189004590017112,991787,013825
28000196004760017746,811853,193967
29000203004930018380,621919,384108
30000210005100019014,441985,564250
31000217005270019648,252051,754392
32000224005440020282,072117,934533
33000231005610020915,882184,124675
34000238005780021549,692250,314817
35000245005950022183,512316,494958
36000252006120022817,322382,685100
37000259006290023451,142448,865242
38000266006460024084,952515,055383
39000273006630024718,772581,235525
40000280006800025352,582647,425667
41000287006970025986,402713,605808
42000294007140026620,212779,795950
43000301007310027254,032845,976092
44000308007480027887,842912,166233
45000315007650028521,652978,356375
46000322007820029155,473044,536517
47000329007990029789,283110,726658
48000336008160030423,103176,906800
49000343008330031056,913243,096942
50000350008500031690,733309,277083
51000357008670032324,543375,467225
52000364008840032958,363441,647367
53000371009010033592,173507,837508
54000378009180034225,983574,027650
55000385009350034859,803640,207792
56000392009520035493,613706,397933
57000399009690036127,433772,578075
58000406009860036761,243838,768217
590004130010030037395,063904,948358
600004200010200038028,873971,138500
610004270010370038662,694037,318642
620004340010540039296,504103,508783
630004410010710039930,324169,688925
640004480010880040564,134235,879067
650004550011050041197,944302,069208
660004620011220041831,764368,249350
670004690011390042465,574434,439492
680004760011560043099,394500,619633
690004830011730043733,204566,809775
700004900011900044367,024632,989917
710004970012070045000,834699,1710058
720005040012240045634,654765,3510200
730005110012410046268,464831,5410342
740005180012580046902,284897,7210483
750005250012750047536,094963,9110625
760005320012920048169,905030,1010767
770005390013090048803,725096,2810908
780005460013260049437,535162,4711050
790005530013430050071,355228,6511192
800005600013600050705,165294,8411333
810005670013770051338,985361,0211475
820005740013940051972,795427,2111617
830005810014110052606,615493,3911758
840005880014280053240,425559,5811900
850005950014450053874,245625,7612042
860006020014620054508,055691,9512183
870006090014790055141,865758,1412325
880006160014960055775,685824,3212467
890006230015130056409,495890,5112608
900006300015300057043,315956,6912750
910006370015470057677,126022,8812892
920006440015640058310,946089,0613033
930006510015810058944,756155,2513175
940006580015980059578,576221,4313317
950006650016150060212,386287,6213458
960006720016320060846,206353,8013600
970006790016490061480,016419,9913742
980006860016660062113,826486,1813883
990006930016830062747,646552,3614025
1000007000017000063381,456618,5514167

Předpoklady:

 • roční úroková sazba 12 % p.a. pro produkt na 6, 9 a 12 měsíců
 • roční úroková sazba 40 % p.a. pro produkt na 3 měsíce
 • 30 dní v měsíci
 • 360 dní v roce

Účelně vynaložené náklady při vymáhání

 • Automatická SMS 10,00 Kč
 • Operátorem zaslaná SMS 10,00 Kč
 • Automatický email 10,00 Kč
 • Operátorem zaslaný email 10,00 Kč
 • Automatický dopis 40,00 Kč
 • Operátorem zaslaný dopis 40,00 Kč
 • Spojený hovor 30,00 Kč

Zde zmíněné Účelně vynaložené náklady při vymáhání platí k datu poskytnutí úvěrů. Tyto náklady měníme v čase a ceník tak v budoucnu nemusí odrážet aktuální účtované účelně vynaložené náklady. Aktuální údaje najdete vždy na stránce Účelně vynaložené náklady při vymáhání.

Splátkový kalendář
Splátkový kalendář
  Dne Výše splátky
1. splátka20.6.20242 113 Kč
2. splátka20.7.20242 113 Kč
3. splátka20.8.20242 113 Kč
4. splátka20.9.20242 113 Kč
5. splátka20.10.20242 113 Kč
6. splátka20.11.20242 113 Kč
7. splátka20.12.20242 113 Kč
8. splátka20.1.20252 113 Kč
9. splátka20.2.20252 113 Kč
10. splátka20.3.20252 113 Kč
11. splátka20.4.20252 113 Kč
12. splátka20.5.20252 113 Kč

Smlouva o úvěru

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU ČÍSLO SXXXXXXXX

uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „ZSÚ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“) mezi:

CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená členem představenstva, Alešem Perutkou, email info@creditportal.cz, datová schránka gvs6c6r, tel. +420 222 208 211, webové stránky www.creditportal.cz, bankovní účet č. 2200924442/2010 (dále jen „Úvěrující“) a

Jméno a Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště: ,
Doručovací adresa: ,
Druh a číslo průkazu totožnosti: občanský průkaz
Mobil:
E-mail:
Číslo bankovního účtu Klienta: /

(dále jen „Klient“; Úvěrující a Klient společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Pro uzavření této Smlouvy a Souvisejících dokumentů Smluvní strany využívají prostředků komunikace na dálku (tj. webové stránky Úvěrujícího), které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Úvěrujícího a Klienta a bez nutnosti podepsat Smlouvu v listinné podobě. Vlastnoruční podpis Klienta je tak na Smlouvě i Souvisejících dokumentech nahrazen verifikačním podpisovým kódem (dále také jako „Dočasné heslo Klienta“), které je Klientovi zasláno na jím uvedené telefonní číslo prostřednictvím SMS zprávy v době registrace žádosti o poskytnutí Úvěru. Tato Smlouva a Související dokumenty tak nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zadání Dočasného hesla Klienta do příslušného pole na webových stránkách Úvěrujícího. Klient bere na vědomí, že Dočasné heslo Klienta má omezenou dobu platnosti, a to 48 hodin od jeho odeslání na telefonní číslo Klienta, přičemž v případě neuplatnění kódu v době jeho platnosti je Klient oprávněn požádat Úvěrujícího o zaslání nového kódu. Smlouva jakož i Související dokumenty jsou poté, po celou dobu trvání smluvního vztahu, Klientovi zpřístupněny on-line na webových stránkách Úvěrujícího v Klientské sekci.

I. Definice některých pojmů

Pro účely této Smlouvy a Souvisejících dokumentů mají níže uvedené výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:

1. Související dokumenty – zejména Ujednání o zpracování a nakládáním s osobními údaji, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, Ceník, Čestné prohlášení osoby o tom, zda je nebo není politicky exponovanou osobou, Pravidla programu slev z nákladů spotřebitelského úvěru, Splátkový kalendář.

2. Poplatek za poskytnutí Úvěru – odráží náklady Úvěrujícího na zpracování žádosti o poskytnutí Úvěru a poskytnutí Úvěru Klientovi; jeho výše se přitom odvíjí od výše Úvěru. Poplatek zahrnuje také servisní službu, jejímž prostřednictvím Úvěrující upozorňuje Klienta na blížící se splátku, a to odesláním SMS zprávy na telefonní číslo Klienta, či odesláním zprávy na jeho e-mailovou adresu či telefonickým sdělením.

3. Klientská sekce – sekce na webových stránkách Úvěrujícího, pomocí které si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši požadovaného úvěru v rozsahu 5.000 Kč až 60.000 Kč a ve které může provádět veškeré činnosti spojené se získáním Úvěru či informací o něm, a ve které je v elektronické podobě uložena veškerá smluvní dokumentace ke čtení i k tisku, zejména tato Smlouva a Související dokumenty; přístup Klienta do tohoto zabezpečeného prostředí je 24 hodin denně.

4. Dočasné heslo Klienta – posloupnost šesti numerických náhodných znaků nebo čtyř alfanumerických náhodně vygenerovaných znaků Úvěrujícím, které jsou určeny k identifikaci Klienta a nezbytné pro Klientovo přihlášení do Klientské sekce a které Klient obdrží neprodleně po odeslání své žádosti o zaslání přihlašovacího kódu prostřednictvím SMS zprávy na své telefonní číslo. Tento podpisový kód se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Klienta a slouží také pro potvrzení/podepsání této Smlouvy a Souvisejících dokumentů.

5. Číslo spotřebitelského úvěru – automaticky vygenerovaný kód, který se skládá z číselné řady a rodného čísla Klienta zadaného při registraci a je jedinečný pro každou smlouvu.

6. RPSN – roční procentní sazba nákladů, tedy celkové náklady Úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše Úvěru. Výpočet RPSN se odvíjí od podmínek Úvěru sjednaných v této Smlouvě a je založen na předpokladu, že Úvěr bude trvat po sjednanou dobu a že Smluvní strany budou plnit řádně a včas povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

II. Specifikace spotřebitelského úvěru

1. Úvěrující se zavazuje poskytnout Klientovi níže specifikovaný úvěr.

Druh spotřebitelského úvěru Jednorázový a bezúčelový spotřebitelský úvěr
Účel spotřebitelského úvěru Bezúčelový úvěr
Jistina spotřebitelského úvěru (výše úvěru)
Zápůjční úroková sazba (ročně)
Způsob čerpání spotřebitelského úvěru Bezhotovostní – na bankovní účet Klienta uvedený v záhlaví Smlouvy
Poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru
Datum poskytnutí Úvěru: 16.6.2024
Doba trvání spotřebitelského úvěru měsíců
Splatnost poskytnutého Úvěru
Periodicita splátek spotřebitelského úvěru Měsíční
Počet splátek
Výše pravidelné měsíční splátky
Způsob úhrady splátek spotřebitelského úvěru Bezhotovostně na bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví Smlouvy
Úhrada 1. splátky
Celková částka, kterou Klient zaplatí (před slevou)
RPSN

(dále jen „Úvěr“)

III. Splácení Úvěru

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré platby realizované mezi nimi budou prováděny primárně prostřednictvím bankovního účtu Úvěrujícího a bankovního účtu Klienta; přípustné jsou i vklady v hotovosti na bankovní účet Úvěrujícího nebo převody z jiného nežli bankovního účtu Klienta, pokud jsou tyto platby řádně označeny příslušným variabilním symbolem, kterým je rodné číslo Klienta. Neuvede-li Klient při provádění úhrady správně platební údaje a platbu tak nebude možné identifikovat, nemusí být taková platba Klienta Úvěrujícím zaúčtována a splátka bude považována za neuhrazenou. Platba se považuje za provedenou od okamžiku připsání částky na bankovní účet Úvěrujícího, bude-li označena správným variabilním symbolem.

2. Klient se zavazuje splatit Úvěr řádně a včas v souladu se Smlouvou a pokyny Úvěrujícího, a to prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek ve sjednané výši jejich bezhotovostním převodem na bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

3. Klient se dále zavazuje vrátit Úvěrujícímu Úvěr spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru a smluvním úrokem nejpozději do 13 kalendářních měsíců od jeho poskytnutí Úvěrujícím.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžní částky zaplacené Klientem budou Úvěrujícím započítány nejprve 1. na úhradu nákladů Poplatku za poskytnutí Úvěru, 2. dále na úhradu smluvního úroku, 3. na úhradu jistiny Úvěru, 4. dále na úhradu účelně vynaložených nákladů, 5. na úhradu smluvní pokuty, 6. dále na úhradu úroku z prodlení.

5. Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu jeho trvání, přičemž v takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. S ohledem na skutečnost, že Úvěrující je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML“), je povinen při uzavírání Smlouvy provést identifikaci Klienta. Klient je proto povinen zaslat Úvěrujícímu na emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy čitelnou kopii obou stran průkazu totožnosti a dalšího podpůrného dokladu obsahujícího údaje Klienta (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz aj.), jakož i kopii dokladu prokazujícího, že Klient je majitelem bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy.

2. Klient je dále povinen poskytnout Úvěrujícímu nezbytnou součinnost, zejména předložit Úvěrujícímu, v souladu s jeho pokyny, kopii dokumentů prokazujících výši jeho příjmů, výdajů a závazků, kterou uvedl v žádosti o poskytnutí Úvěru, a to zejména pracovní smlouvu, výplatní pásky či výpisy z bankovního účtu apod.

3. Klient je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, písemně informovat Úvěrujícího o jakékoli změně v údajích, které doposud Úvěrujícímu sdělil. Pokud takto Klient neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. Klient bere na vědomí, že pokud nesdělí Úvěrujícímu aktuální (změněné) údaje, je Úvěrující oprávněn dovolávat se dříve uvedených údajů, aniž by Klient mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.

4. Klient není oprávněn postupovat bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetím osobám, jakož ani jakoukoli pohledávku evidovanou za Úvěrujícím, existuje-li taková.

5. Klient není oprávněn jednostranně bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího započíst jakoukoliv svoji pohledávku evidovanou vůči Úvěrujícímu proti pohledávce evidované Úvěrujícím za Klientem.

6. V případě, že byl na Klienta podán insolvenční návrh, je povinen o tom písemně informovat Úvěrujícího do 3 dnů ode dne kdy se tuto skutečnost dozví s tím, že podá-li Klient insolvenční návrh sám na sebe, je Klient povinen v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Úvěrujícímu a Úvěrujícího uvést jako svého věřitele.

V. Další ujednání

1. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, která obsahuje dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky Úvěru ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady. Žádost o poskytnutí tabulky umoření lze podat prostřednictvím písemného dopisu adresovaného na adresu sídla Úvěrujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy.

2. Klient výslovně potvrzuje skutečnost, že tato Smlouva a Související dokumenty obsahově souhlasí se Smlouvou a Souvisejícími dokumenty, jež Klient odesláním a registrací své žádosti o poskytnutí Úvěru odsouhlasil a stvrdil, a že tuto Smlouvu a Související dokumenty uzavřel přímo a výlučně Klient.

3. Úvěrující je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část, popř. také pohledávky evidované za Klientem, na kteroukoli třetí osobu. O takovém postoupení práv je Úvěrující povinen informovat Klienta.

4. Veškeré příchozí a odchozí telefonické hovory jsou monitorovány. Záznamy hovorů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále jsou zpracovávány za účelem plnění povinností, které ukládají aktuálně platné a účinné právní předpisy. Klient výslovně souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a jakékoli jiné komunikace realizované mezi Úvěrujícím a Klientem.

5. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím telefonních čísel, emailových nebo doručovacích adres Smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy, příp. jiných adres písemně sdělených. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiného doručovatele se písemnost považuje za doručenou i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do schránky adresáta. Ustanovení § 570 odst. 1 a 573 OZ se nepoužije. V případě, že adresát odmítne písemnost přijmout, považuje se odmítnutím písemnost za doručenou.

6. Smluvní strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Smluvní straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která jsou v Klientské sekci v systému Úvěrujícího, jsou považována za oznámení v písemné formě.

7. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 1950, § 1951.

8. Společnost CreditPortal, a.s., zpracovává osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), vystupuje tedy jako správce osobních údajů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů Klienta je zákonný důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy, a dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly ze strany Klienta poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy. Společnost je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností, zajištění oprávněných zájmů a ochrany svých práv. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce www.creditportal.cz/informace, ve kterém je Klient informován o podrobnostech ohledně zpracování jeho osobních údajů. Nedílnou součástí této smlouvy je také Ujednání o zpracování osobních údajů, které je Klient povinen uzavřít spolu s touto smlouvou.

VI. Prohlášení Klienta

1. Klient výslovně prohlašuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, že není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru a že není stranou žádného sporu, popř. účastníkem soudního řízení, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Úvěr.

2. Klient prohlašuje, že veškeré údaje, informace a podklady, které Úvěrujícímu poskytl, jsou správné, pravdivé, nezkreslené a úplné, a že mu nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro uzavření Smlouvy. Klient dále prohlašuje, že si je vědom, že uvedení nepravdivých, zkreslených či neúplných údajů zakládá možnou trestněprávní odpovědnost. Uvedení nepravdivých údajů je také důvodem pro zamítnutí žádosti o poskytnutí Úvěru, popř. pro odstoupení od této Smlouvy ze strany Úvěrujícího postupem dle čl. VII Smlouvy, přičemž v takovém případě bude Úvěr zesplatněn dnem doručení tohoto odstoupení Klientovi.

3. Klient podpisem této Smlouvy dále prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona.

4. Klient výslovně potvrzuje, že Úvěrující poskytl Klientovi v dostatečném časovém předstihu před vyplněním žádosti o poskytnutí Úvěru a uzavřením této Smlouvy veškerá zákonem (zejména OZ a ZSÚ) stanovená náležitá vysvětlení, informace a dokumenty (zejména Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru), na jejichž základě byl Klient schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva a Související dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci. Klient dále stvrzuje, že byl Úvěrujícím řádně informován svých právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy, o důsledcích prodlení a o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Úvěrujícím a dále stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť se s obsahem této Smlouvy a Souvisejícími dokumenty podrobně seznámil (k čemuž mu byla poskytnuta časově neomezená doba), bezvýhradně s nimi souhlasí a přijímá je. Klient odesláním své žádosti o poskytnutí Úvěru tedy výslovně prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného Úvěru jsou zcela dostatečná.

5. Klient prohlašuje, že o svém záměru uzavřít Smlouvu s Úvěrujícím informoval svého manžela/manželku, který/která s jejím uzavřením vyjádřil/a souhlas.

VII. Následky porušení povinností Klienta

1. Za porušení Smlouvy ze strany Klienta se považuje každé jednotlivé prodlení s úhradou, byť i části, pravidelné měsíční splátky Úvěru. Nesplní-li Klient povinnost uhradit jednotlivou splátku nebo její část včas, vyzve jej Úvěrující k úhradě dlužné částky a poskytne mu lhůtu alespoň 30 dní. V případě, že Klient neuhradí dlužnou částku ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Úvěrujícím, bude Úvěr ke dni následujícímu po posledním dni lhůty zesplatněn; v takovém případě je Úvěrující oprávněn požadovat uhrazení celého Úvěru včetně příslušenství a smluvních pokut, a to v termínu splatnosti nejbližší pravidelné měsíční splátky, a dále smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, s níž je v prodlení. Klient ztrácí výhodu splátek rovněž tehdy, pokud bude na majetek Klienta veden výkon rozhodnutí, exekuce, insolvenční řízení nebo mimosoudní dražba anebo bude vydáno jiné rozhodnutí, které může Klienta omezit v nakládání s jeho majetkem, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém bylo zahájeno některé ze zmíněných řízení anebo ke dni následujícímu po dni, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí dle této věty. Úvěrující může požadovat splacení celého Úvěru také v případě, že byl Klient po uzavření Smlouvy pravomocně odsouzen pro trestný čin.

2. Při prodlení s jakoukoliv úhradou splátky dle Smlouvy je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s jeho prodlením, a to dle aktuální produktové tabulky, která je nedílnou součástí Smluvní dokumentace.

3. Pro případ prodlení Klienta s úhradou, byť i části, kterékoli jednotlivé měsíční splátky Úvěru je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu také smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení. Smluvní pokuta činí 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení; souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše Úvěru, nejvýše však 200.000 Kč. Klient bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou splátky, byť i její části, je Úvěrující oprávněn požadovat také zákonný úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

4. Pro případ, že se Klientova prohlášení ukáží nepravdivá, zkreslená či neúplná anebo pro případ, že Klient opomene svou povinnost informovat Úvěrujícího o jakékoli nepříznivé změně své finanční situace nebo osobních poměrů bere Klient na vědomí, že Úvěrující je v takovém případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení provede Úvěrující tak, že na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví Smlouvy odešle písemné oznámení o odstoupení, přičemž jeho účinky nastanou dnem doručení takového oznámení Klientovi, nejpozději však desátým dnem ode dne odeslání, a to i přesto, že Klient takové oznámení nepřevezme. V takovém případě je Klient povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastanou účinky oznámení o odstoupení, uhradit Úvěrujícímu neuhrazenou část jistiny Úvěru, Poplatku za poskytnutí Úvěru a smluvních pokut; smluvní úrok v takovém případě Klient zaplatí do dne úplného splacení Úvěru.

VIII. Ukončení Smlouvy

1. Klient, je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je tedy Klient povinen o svém odstoupení informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo e-mailem zaslaným na E-mailovou adresu Úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když Klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce Úvěrujícího.

2. V odstoupení od Smlouvy Klient uvede své jméno a příjmení, datum narození, číslo Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této Smlouvy. Klient může pro odstoupení využít vzorový formulář, který je umístěn na webových stránkách Úvěrujícího.

3. Došlo-li k odstoupení od této Smlouvy dle podmínek uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku Smlouvy, je Klient povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Úvěrujícímu jistinu poskytnutého Úvěru, úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a případné nevratné poplatky zaplacené Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

4. Smluvní vztah založený touto Smlouvou dále zanikne splněním veškerých závazků Klienta.

5. Úvěrující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Klient stane politicky exponovanou osobou během trvání smluvního vztahu.

IX. Řešení sporů

1. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.

2. Případné spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou Smluvními stranami řešeny formou jednání vedeného s cílem odstranit daný spor a jeho smírné vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude spor rozhodován s konečnou platností příslušnými obecnými soudy České republiky.

3. Klient je taktéž oprávněn požádat o mimosoudní vyřešení sporu s Úvěrujícím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz).

4. Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností Úvěrujícího je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

X. Informace o zpracování osobních údajů

Zákazník udělením souhlasu prohlašuje, že se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.creditportal.cz/cs/kb/informace.

XI. Závěrečná ujednání

1. Klient prohlašuje, že se se Smlouvou a Související dokumentací před jejich podpisem důkladně seznámil, jejich obsahu rozumí a že s ním bez výhrad souhlasí. Klient prohlašuje, že zejména důsledně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán Smlouvou, jakož i své možnosti při splácení požadovaného Úvěru, a to i ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným touto Smlouvou, přičemž prohlašuje, že je schopen řádně plnit závazky vyplývající z této Smlouvy.

2. Klient podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že je plně svéprávný a ve své způsobilosti zavazovat se k povinnostem a vstupovat do práv není nijak omezen. Klient dále prohlašuje, že Smlouva byla uzavřena podle jeho svobodné, pravé a vážné vůle, a nikoli pod nátlakem nebo hrozbou, v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy či dalších Souvisejících dokumentů by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti, Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat účelu a smyslu takového neplatného ustanovení.

5. Veškeré smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné den následující po dni, ve kterém vznikl Smluvní straně nárok na jejich úhradu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo dotčené Smluvní strany na náhradu škody, jelikož Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

6. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku, než která je nutná k úhradě jeho závazků vůči Úvěrujícímu, vznikne Klientovi přeplatek. Přeplatek a jeho výši Klient uvidí po přihlášení do klientského rozhraní na www.creditportal.cz. Pro vrácení přeplatku, je klient povinen zaslat Úvěrujícímu Žádost o vrácení přeplatku. Úvěrující poté převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta, a to neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti Klienta. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten od splatné částky příštího úvěru čerpaného Klientem. Žádost o vrácení přeplatku musí obsahovat: jméno a příjmení Klienta; výši částky, kterou Klient požaduje vrátit zpátky; číslo bankovního účtu, na který Klient požaduje přeplatek zaslat; datum; a podpis Klienta.

Datum: 16.6.2024 podpis
CreditPortal, a.s.

Aleš Perutka
Datum: 16.6.2024 Jméno a Příjmení:
SMS kód: _________

Pravidla programu slev z nákladů spotřebitelského úvěru

PRAVIDLA PROGRAMU SLEV Z NÁKLADŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

(dále jen „Program“) poskytnutého společností CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Úvěrující“)

1. Plní-li klient řádně a včas své povinnosti plynoucí ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené s Úvěrujícím po celou dobu jejího trvání, je Úvěrující oprávněn rozhodnout o poskytnutí slevy z nákladů poskytnutého spotřebitelského úvěru, a to ve formě vrácení části jedné měsíční splátky spotřebitelského úvěru zpět na bankovní účet klienta.

2. Klient plní své povinnosti řádně a včas zejména jestliže hradí sjednané pravidelné měsíční splátky spotřebitelského úvěru v souladu se smlouvou o spotřebitelském úvěru, tzn. že není v prodlení s úhradou žádné splátky úvěru nebo její části.

3. Výši slevy určuje Úvěrující individuálně a dle svého uvážení. Úvěrující může poskytnout slevu ve formě vrácení až 50 % jedné předepsané splátky spotřebitelského úvěru za hodnocené čtvrtletí (tj. 3 předchozí bezprostředně po sobě následující měsíce).

4. Neplní-li klient v rámci hodnoceného čtvrtletí řádně a včas své povinnosti plynoucí ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, Úvěrující klientovi slevu neposkytne.

5. Úvěrující neposkytne klientovi slevu zejména:

 • dojde-li v hodnoceném čtvrtletí zcela nebo zčásti k předčasnému splacení poskytnutého spotřebitelského úvěru ze strany klienta, nebo
 • byl-li spotřebitelský úvěr poskytnut za účelem refinancování jiného spotřebitelského úvěru klienta.

6. Na poskytnutí slevy v rámci tohoto Programu nemá klient právní nárok.

7. Úvěrující si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky pro získání slevy či výši poskytované slevy. Úvěrující si dále vyhrazuje právo kdykoli rozhodnout o změně či ukončení tohoto Programu.

V Praze, dne 16.6.2024

podpis
CreditPortal, a.s.

Aleš Perutka
Čestné prohlášení - politicky exponovaná osoba

Čestné prohlášení osoby o tom, zda je nebo není politicky exponovanou osobou

(u nezletilého účastníka prohlašuje jeho zákonný zástupce/opatrovník nebo poručník; /u právnické osoby prohlašuje osoba zastupující právnickou osobu).

Podle §4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuji, že

  /  

politicky exponovanou osobou podle tohoto zákona.

Politicky exponovaná osoba je:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci; nebo

b) fyzická osoba, která je:

 1. osobou blízkou osobě uvedené v písmenu a);
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní CreditPortal, a.s. (povinná osoba) známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a); nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je CreditPortal, a.s. (povinná osoba) známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

Poznámka
Sdělte nám informace o sobě a zvyšte tak svoji šanci na výhodnější půjčku.

Kalkulace půjčky

Reprezentativní příklad při řádném splacení

Půjčka: ? Kč
Poplatky a úroky: ? Kč
RPSN: ? %
Celkem splatno:

? Kč