Telefon Zákaznická linka: 222 208 211
po – pá: 8:00 – 18:00

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost CreditPortal, a.s. (dále jen „společnost“), zpracovává osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, vystupuje tedy jako správce osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Lumír Schejbal, advokát, SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. Email: schejbal@akschejbal.cz. Adresa: Veveří 3163/111, 616 00 Brno.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se obecně rozumí systematické nakládání s osobními údaji, zejména shromažďování údajů, zaznamenávání a ukládání těchto údajů na nosiče dat, jejich přizpůsobení nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, použití, předávání, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, třídění nebo kombinování, blokování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Společnost je za účelem poskytování služeb svým klientům povinna zpracovávat jejich osobní údaje. Zpracování osobních údajů klientů společnosti je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, resp. už pro jednání o jeho uzavření, pro plnění smluvních povinností, jakož i pro účely jednoznačné identifikace konkrétního klienta společnosti.

Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů, popř. potenciálních klientů, manuálně i v elektronickém informačním systému. Osobní údaje jsou tak pod stálou fyzickou, technickou i elektronickou kontrolou. Bezpečnostní mechanismy společnosti jsou nastaveny tak, aby zajistily maximální možnou ochranu veškerých dat a osobních údajů, které společnost zpracovává tak, aby bylo zabráněno zejména jejich zneužití, poškození ztrátě či zničení. Ke zpracovávaným osobním údajům klientů mají přístup pouze autorizovaní pracovníci společnosti, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Společnost ve stanovených případech oznámí klientovi právními předpisy stanoveným způsobem skutečnost, že hrozí určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody klienta.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů pouze s jejich souhlasem. Bez jejich souhlasu společnost zpracovává osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech, kdy souhlas klientů ke zpracování jejich osobních údajů není nutný, anebo za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem, z důvodu oprávněných zájmů společnosti či za jiným legitimním účelem zpracování.

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Poskytnutí souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních údajů je zcela dobrovolné. Klient může společnosti udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů k účelům specifikovaným přímo v souhlasu.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

V rámci poskytování svých služeb je společnost povinna (při uzavírání i trvání smluvního vztahu) zjišťovat a zpracovávat právními předpisy stanovené osobní údaje o svých klientech. Ke zpracování osobních údajů za účelem poskytování produktů a služeb klientům není společnost povinna opatřit si jejich souhlas. Odmítne-li klient poskytnout společnosti své osobní údaje, nemohou mu být dle požadavků právních předpisů poskytnuty produkty a služby společnosti.

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje svých klientů i bez jejich souhlasu, a to zejména pro účely:

 • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a plnění povinností vyplývajících z dalších právních předpisů, jako např. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
 • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem,
 • oprávněných zájmů společnosti či třetí strany,
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává o svých potenciálních klientech níže uvedené údaje, které slouží zejména k účelu kontaktování potenciálního klienta, jeho identifikaci a k další komunikaci při uzavírání smluvního vztahu se společností, tj.:

 • základní identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození,
 • kontaktní údaje, zejména telefon, e-mailovou a poštovní adresu.

Za účelem využití služeb společnosti a uzavření smluvního vztahu společnost uchovává a zpracováváme také tyto údaje o klientech:

 • rodné číslo, příp. datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno,
 • místo narození,
 • pohlaví,
 • adresu trvalého, případně jiného pobytu,
 • státní občanství,
 • druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal,
 • vazby s jinými subjekty, např. zaměstnavatel klienta,
 • bonita.

Pro účely poskytování spotřebitelských úvěrů společnost uchovává a zpracovává také údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti svých klientů získaných jak z registrů klientských informací či veřejně dostupných databází, tak od klientů samotných.

Výše uvedené osobní údaje klientů společnosti jsou využívány k výše uvedeným účelům, příp. k účelům v rámci klientem uděleného souhlasu.

Nahrávání telefonických hovorů

Společnost veškerou telefonickou komunikaci s klienty nahrává a uchovává za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy a smlouvou, jakož i za účelem zlepšování služeb společnosti. Nahrávky telefonických hovorů mohou být v budoucnu použity jako důkaz v případném soudním či správním řízení.

Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovává ty osobní údaje klientů, které jí sami poskytnou během jednání o uzavření smluvního vztahu a v průběhu jeho trvání. Dále společnost zpracovává osobní údaje o klientech, které získala z veřejně dostupných zdrojů (registrů, evidencí, rejstříků a seznamů, internetu apod.), z databází a registrů, které obsahují informace o klientech, jejich bonitě a platební morálce, případně od třetích stran, pokud k tomu klient udělil svůj souhlas. Třetími stranami jsou strany zmíněné na webové stránce https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-marketing-partneri

Lhůty

Společnost je povinna uchovávat osobní údaje klientů či potenciálních klientů po dobu stanovenou právní předpisy, popř. po dobu, po kterou jí byl udělen souhlas klienta se zpracováním jeho osobních údajů.

Jakmile uplynou lhůty pro zpracování osobních údajů, veškeré osobní údaje klientů, popř. potenciálních klientů, jsou ze systémů společnosti smazány.

Zpřístupnění

Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny třetím osobám bez jejich souhlasu zejména:

 • v rámci plnění povinností stanovených právními předpisy, a to zejména soudům, orgánům dohledu nad činností společnosti, finančnímu arbitrovi, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, exekutorům apod.,
 • dalším osobám za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti, jako např. soudům, exekutorům, apod.,
 • osobám pověřeným společností k plnění jejích smluvních a zákonných povinností, zejména zpracovatelům osobních údajů, kteří poskytují dostatečné technické a organizační zabezpečení poskytnutým údajů a s nimiž společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů, dále orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu nad činností společnosti, exekutorům apod.,

se souhlasem klienta, popř. na základě jeho příkazu k předání i dalším subjektům.

Se souhlasem klienta je společnost oprávněna zpřístupnit či předat osobní údaje klienta i dalším subjektům, přičemž jejich seznam je zveřejněn na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-marketing-partneri, případně se jedná o tyto třetí strany:

 • De Vries Group, a.s., IČ: 08555397
 • Agentura Česká inkasní s.r.o., IČ: 28370210
 • REDOGAN s.r.o., IČ: 02657171
 • DB INKASO cz s.r.o., IČ: 03326705
 • TriInfo Solutions s.r.o., IČ: 28981146
 • Simple Dino s.r.o., IČ: 01946781
 • Bulletproof AI s.r.o., IČ: 07825439
 • CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČ 26212242
 • CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI), IČ 05775809 (Informační memorandum)
 • CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (BRKI), IČ 26199696
 • CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (NRKI), IČ 71236384 (Informační memorandum)
 • Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z. s., IČ 027 34 311
 • Intrum Justicia s.r.o., IČ 250 83 236
 • UAB Europe Info Group, IČ (LT): 302845131
 • 1.PF, s.r.o., IČ: 26169410
 • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob IČ: 69346925 (Poučení o registrech SOLUS)

Cookies

Informace o uživateli této webové stránky společnost shromažďuje automaticky a také pokud se uživatel rozhodne společnosti tyto informace sám poskytnout – například vyplněním formuláře na adrese www.creditportal.cz. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a společnost je používá pouze v souladu s podmínkami uvedenými v těchto informacích o zpracování osobních údajů. Společnost může používat "cookies" k uchování a někdy také ke sledování informací o uživateli. Soubory cookie společnost používá pro správu systému a analýzu návštěvnosti webových stránek společnosti za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb.

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Práva klienta související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup

Klient je oprávněn požadovat informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm společnost zpracovává a na přístup k těmto osobním údajům, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. Společnost poskytne klientovi nezbytnou součinnost bez zbytečného odkladu po vznesení jeho požadavku.

Právo na opravu

Klient je dále oprávněn požadovat od společnosti vysvětlení domnívá-li se, že společnost, popř. zpracovatel, o klientovi zpracovává např. nepřesné osobní údaje. Klient je v této souvislosti dále oprávněn požadovat opravu/doplnění svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Klient má právo získat od společnosti osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požadovat, aby společnost předala tyto údaje přímo jinému správci, je-li to technicky možné), aniž by tomu společnost bránila, a to v případě, že zpracování jeho osobních údajů společností je založeno na souhlasu klienta, na smluvním vztahu se společností nebo v případě, kdy se zpracování provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Klient je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Společnost se v návaznosti na vznesenou námitku zavazuje klientovi sdělit důvody, které společnost k zpracování jeho osobních údajů opravňují. Vznese-li klient námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na omezení zpracování

Klient je oprávněn požadovat, aby společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, popírá-li přesnost osobních údajů, je-li zpracování protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů, nepotřebuje-li již společnost osobní údaje klienta pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, příp. vznesl-li klient námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Omezení zpracování osobních údajů klienty bude trvat po právními předpisy stanovenou dobu. Společnost klienta předem upozorní na skutečnost, že omezení zpracování bude následně zrušeno.

Automatizované rozhodování

S ohledem na částečně automatizované zpracování osobních údajů ze strany společnosti je klient oprávněn využít opatření na ochranu jeho práv a svobod a jeho oprávněných zájmů, tzn. práva na lidský zásah ze strany společnosti, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Klient je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Na základě odvolání souhlasu společnost přestane zpracovávat osobní údaje klientů pro účely, pro které byl dříve udělen souhlas. Společnost je nicméně povinna dále zpracovávat osobní údaje klientů, a to za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, jako např. zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, apod., z za účelem plnění povinností v rámci smluvního vztahu s klientem, jakož i za účelem určení, výkonu nebo obhajoby případných právních nároků. Osobní údaje klientů budou nadále zpracovávány pouze z výše uvedených důvodů, a to po právními předpisy stanovenou dobu. Odvoláním souhlasu se zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování těchto údajů, k němuž došlo před odvoláním dříve uděleného souhlasu.

S výjimkou případů stanovených právními předpisy, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), společnost zpracovává osobní údaje klientů výhradně s jejich dobrovolným souhlasem.

Klient je po ukončení veškerých smluvních vztahů se společností oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a rodného čísla pro ty účely, které nevyplývají z právních předpisů. Odvolá-li klient souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost bude dále uchovávat pouze ty osobní údaje klienta, které jsou nezbytné pro plnění povinností společnosti vyplývajících z právní předpisů.

Právo na výmaz

Klient je oprávněn požadovat také likvidaci svých osobních údajů, a to v případě, kdy má za to, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Klient je dále oprávněn požádat společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, dále v případě, kdy byly zpracovány protiprávně, v případě, kdy klient odvolá svůj dříve udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, a také v případě, kdy klient vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Uplatnění práv klienta

Klient může uplatnit svá práva kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím emailu schejbal@akschejbal.cz, či prostřednictvím dopisu adresovaného do sídla pověřence Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, či sídla společnosti U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00.

O vyřízení svého požadavku je klient informován ze strany společnosti bez zbytečného odkladu, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Jsou-li žádosti klienta zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může společnost účtovat klientovi poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Klient je oprávněn obrátit se svým podnětem také na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Informace o zpracování osobních údajů jsou klientovi k dispozici na webových stránkách společnosti www.creditportal.cz.