Telefon Zákaznická linka: 222 208 211
po – pá: 8:00 – 18:00

Reklamační řád

 • 1. Vydávající strana

  Tento reklamační řád byl vydán společností CreditPortal, a.s., IČO: 05561302 se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, dále jen Poskytovatel.

 • 2. Podání reklamace

  Podání je oprávněn učinit Spotřebitel, pokud nabyl dojmu, že se Poskytovatel vůči němu dopustil porušení kterékoli své zákonné povinnosti, jiného deklarovaného závazku nebo pokud jednání pracovníka Poskytovatele nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky ve vykonávanné činnosti Poskytovatele nebo na možnost zlepšení činnosti Poskytovatele či zkvalitnění nabízených služeb.

  Jestliže pracovník Poskytovatele jedná při vyřizování podání učiněného za Spotřebitele s osobou odlišnou od Spotřebitele, je povinen požadovat hodnověrné prokázání oprávnění k zastupování Spotřebitele (především předložením kopie plné moci k zastupování Spotřebitele).

  Oprávněné podání reklamace zakládá nárok Spotřebitele na zjednání nápravy, náhradní plnění, případně též na náhradu způsobené újmy pokud mu taková vznikla.

 • 3. Způsoby podání reklamace

  Podání lze uplatnit v listinné podobě poštou, telefonicky, emailem nebo datovou schránkou

  Adresátem podání je vždy Poskytovatel. Podání je třeba doručit Poskytovali a to následujícím způsobem
  V listinné podobě na adresu sídla Poskytovatele: U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00;
  Telefonicky: +420 222 208 211;
  Emailem: reklamace@creditportal.cz
  Datovou schránkou: gvs6c6r

  Poskytovatel si vyhrazuje právo odpovědět na reklamaci jiným způsobem než kterým byla reklamace podána.

  Poskytovatel nenabízí žádnou jinou možnost doručení reklamace než ty, které jsou vyjmenovány výše.

 • 4. Obsah reklamace

  Spotřebitel, který se domnívá, že došlo k porušení zákonné nebo smluvně stanovené povinnosti Poskytovatele nebo jednání ze strany pracovníků Poskytovatele musí v reklamaci zejména úvést:

  Své jméno a příjmení

  Své rodné číslo nebo datum narození

  Spotřebitelovu trvalou nebo kontaktní adresu, případně email nebo telefon nebo jiný navrhovaný prostředek komunikace

  Číslo Smlouvy, které se jeho reklamace týká

  Specifikaci reklamace (tato specifikace musí být konkrétní tak, aby se jí Poskytovatel mohl zabývat).

 • 5. Lhůty pro uplatnění podání

  Podání je třeba uplatnit pokud možno co nejdříve poté, co nastala či měla nastat skutečnost, která je předmětem podání. Doporučená maximální lhůta pro uplatnění podání je 3 měsíce od okamžiku, kdy došlo či mělo dojít k vytýkané skutečnosti. Poskytovatel ovšem vyvine odpovídající snahu k vyřízení i později uplatněných podání, a to v závislosti na podobě a stavu aktuálně dostupných informací, materiálů a podkladů vztahujících se k předmětu reklamace.

 • 6. Lhůty pro vyřízení podání

  O oprávněnosti podání a jeho vyřízení (včetně realizace přijatého rozhodnutí) rozhodne Poskytovatel v co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dnů od přijetí podání. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná pro opravu či doplnění podání Spotřebitelem či osobou, která za Spotřebitele podání učinila. Jedná-li se o složitý případ vyžadující podrobnější šetření či součinnost třetích osob, rozhodne Poskytovatel nejpozději do 60 dnů od přijetí podání. O prodloužení lhůty však musí být Spotřebitele či osoba, která za Spotřebitele podání učinila, informována do 5 dnů od konce termínu nutného pro vyřízení reklamace.

 • 7. Práva a povinnosti Spotřebitele

  Spotřebitel má právo být vyrozuměn o oprávněnosti či neoprávněnosti podání, jakož i o jeho vyřízení a o způsobu tohoto vyřízení.

  Spotřebitel je povinen uplatňovat podání v souladu s tímto Řádem.

  Spotřebitel je povinen poskytnout Společnosti součinnost nezbytnou k vyřízení podání, zejména ji včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostech významných pro posouzení podání a poskytnout jí podklady potřebné pro jeho vyřízení. Za tímto účelem může být Spotřebiteli doručena výzva k doplnění podání.

 • 8. Vyřízení podání

  Společnost rozhodne nejprve o přípustnosti podání (zejména určitost), a poté rozhodne o předmětu podání (oprávněnost / neoprávněnost, způsob vyřízení). Společnost sdělí písemně klientovi nebo osobě, která za klienta podání učinila, své stanovisko ve lhůtě stanovené pro vyřízení podání.

 • 9. Náklady spojené s reklamací

  Vyřízení reklamace je zdarma. Každá strana (Poskytovatel a Spotřebitel) nese své náklady.

 • 10. Ostatní ustanovení Reklamačního řádu

  Uskutečnění podání reklamace Spotřebiteli nebrání v možnosti obrátit se se svým podnětem přímo na příslušný státní či jiný orgán vykonávající dozor nad Poskytovatelem (Česká národní banka, Finanční arbitr, Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká obchodní inspekce a další instituce) nebo v možnosti uplatnit své nároky v rámci řízení před příslušným soudem.

  Pro mimosoudní řešení sporů se může Spotřebitel obrátit na Finačního arbitra na www.finarbitr.cz v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

 • 11. Účinnost

  Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 4.2.2018.

Dokument je také k dispozici ke stažení: Reklamační řád CreditPortal.