Žádost o rychlou půjčku Credit 30

Kontaktní údaje
Trvalé bydliště
Hodnotu polí vyberte kliknutím na položku ze seznamu, který se objeví, jakmile začnete psát. Pokud se hledaná položka neobjeví, zkontrolujte prosím dříve zadané hodnoty.
Kontaktní adresa
Zdroj příjmu

Pokud chcete potvrdit příjem od Vašeho zaměstnavatele, stáhněte si formulář zde.

Pravidelné měsíční výdaje
Bohužel Vaše výdaje jsou příliš vysoké v porovnání s Vašimi příjmy. V současnost Vám nemůžeme půjčit.
Kontaktní osoba
Mých 7 000 Kč mi zašlete na
Přílohy k žádosti (výplatní pásky, občanský průkaz apod.) - nepovinné
Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník zaškrtnutím políčka ve formuláři na webových stránkách www.creditportal.cz nebo na stránkách 3. stran výslovně uděluje souhlas k tomu, aby společnost CreditPortal, a.s. IČ: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „správce“) zpracovávala osobní údaje zákazníka v rozsahu a za účelem uvedeným níže. Správce osobní údaje zákazníka bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Rozsah zpracování: správce bude osobní údaje zákazníka údaje zpracovávat za účelem marketingu v rozsahu, v jakém mu je zákazník poskytl osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.creditportal.cz. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny.

Fotokopie dokladů: zákazník souhlasí s oprávněním pořízení fotokopie dokladu totožnosti zákazníka, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti zákazníka a správnosti identifikačních údajů zákazníka. Fotokopie dokladu totožnosti zákazníka bude uchovávána společně s ostatními údaji zákazníka po celou dobu zpracovávání Osobních údajů zákazníka. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti zákazník souhlasí, aby pro účely identifikace bylo zpracováno také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

Účel zpracování: správce bude osobní údaje zákazníka zpracovávat za účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Správce bude dále údaje zákazníka zpracovávat zejména za účelem přípravy nabídek a smluv, jejich uzavírání a plnění, a za účelem personalizovaných nabídek produktů a služeb na základě informací poskytnutých prostřednictvím registračního formuláře.

Právní základ zpracování osobních údajů: právním základem zpracování pro výše uvedené účely je tento souhlas zákazníka jakožto subjektu údajů. Správce bude osobní údaje zákazníka zpracovávat v souvislosti za účelem nabízení produktů a služeb správce, dokud tento souhlas zákazník neodvolá.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: reklamace@creditportal.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k osobním údajům zákazníka: k osobním údajům zákazníka bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci, pověření pracovníci a obchodní zástupci, a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny zákonné požadavky, a které budou dostatečně chránit práva a osobní údaje zákazníka. Osobní údaje mohou být poskytnuty za účelem jejich marketingového využití také třetím stranám, jejichž seznam je dostupný na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-marketing-partneri.

Využití registru SOLUS: Potvrzením tohoto dokumentu souhlasím s tím, aby CreditPortal, a.s. získával informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS. Tento souhlas uděluji na dobu jednání o uzavření smlouvy. V případě, že mezi mnou a CreditPortal, a.s. bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů: Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a dále má právo na přenositelnost údajů. Zákazník má právo, zjistí-li, že došlo k porušení právními předpisy vymezených povinností, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, s žádostí o zajištění opatření k nápravě protiprávního stavu.

Informační povinnost: Zákazník se zavazuje neprodleně informovat správce o jakékoli změně v údajích, které doposud správci sdělil. Pokud takto Zákazník neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. V tomto směru Zákazník výslovně prohlašuje, že pokud nesdělí Společnosti aktuální (změněné) informace o své osobě, je správce oprávněn dovolávat se uvedených údajů, aniž by zákazník mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.

Kontaktní údaje správce: správce můžete kontaktovat na emailu: kontakt@creditportal.cz, či písemně na adrese sídla správce: U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti zákazníka za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům zákazníka. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi zákazníkem a správcem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Zákazník osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně. V případě, že zákazník osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce.

Dne 21.7.2024

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

  /  

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

CreditPortal, a.s.
se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
poskytuje následující informace:

Věřitel

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
CreditPortal, a.s.
U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00
+420 222 208 211
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz
Zprostředkovatel úvěru

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Finvinci Volsor Brokers a.s.

Na příkopě 392/9, 110 00, Praha
+420 774 997 782
info@doktorfin.cz
http://www.allpujcka.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Jednorázový a bezúčelový spotřebitelský úvěr.
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Úvěr je úvěrujícím odeslán bezhotovostní formou na bankovní účet klienta, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
Doba trvání spotřebitelského úvěru Doba trvání činí kalendářních dnů. Využije-li klient svého práva požádat o změnu (prodloužení) splatnosti a toto je schváleno ze strany úvěrujícího, doba trvání spotřebitelského úvěru se prodlužuje o dobu uvedenou klientem v žádosti.
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen vrátit úvěrujícímu úvěr spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru a úrokem jednorázově nejpozději do bezhotovostní formou na bankovní účet úvěrujícího uvedený ve smlouvě. Pokud den splatnosti úvěru připadne na den, který není dnem, kdy jsou banky v České republice otevřeny veřejnosti („bankovní den“), je úvěr splatný nejbližší následující bankovní den v České republice. Klient je oprávněn před i po datu splatnosti poskytnutého úvěru požádat o změnu (prodloužení) termínu splatnosti, a to (i) elektronicky nebo (ii) telefonicky. Minimální doba prodloužení splatnosti úvěru činí 5 dní a maximální doba prodloužení splatnosti úvěru činí 30 dní. Změna (prodloužení) termínu splatnosti úvěru je placenou službou a je zpoplatněna dle ceníku účelně vynaložených nákladů úvěrujícího. Každá taková žádost je úvěrujícím posuzována individuálně, když k odsouhlasení dochází vždy nejméně za předpokladu uhrazení poplatku za změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru. Součástí posouzení žádosti je i posouzení úvěruschopnosti Klienta. Klient může být úvěrujícím požádán o předložení dokumentů nutných k takovému posouzení. Ke změně (prodloužení) termínu splatnosti úvěru může dojít i opakovaně, kdy maximální časový interval pro opakovaná prodloužení činí 6 měsíců od původní splatnosti úvěru. Na změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru nemá klient právní nárok. Po vyhodnocení žádosti o změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru ze strany úvěrujícího bude klient informován o stanovisku úvěrujícího k žádosti a v případě kladného vyhodnocení žádosti také upozorněn na výši poplatku za změnu (prodloužení) splatnosti úvěru a informován o způsobu jeho úhrady, a to prostřednictvím e-mailové zprávy a/nebo formou sms zprávy. Poplatek za změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru je klient povinen uhradit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zaslání informace o způsobu jeho úhrady. Uhrazením poplatku za změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru ze strany klienta dochází k prodloužení splatnosti úvěru o dobu uvedenou klientem v žádosti (min. 5 dní, max. 30 dní) a úvěrující odešle klientovi informaci o novém (prodlouženém) datu splatnosti úvěru. V případě neuhrazení poplatku za změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru v určené lhůtě a ani během 2 pracovních dnů následujících po uplynutí uvedené lhůty, je žádost o změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru zamítnuta, povinnost klienta uhradit poplatek za změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru zaniká a klientovi je odesláno oznámení o zamítnutí žádosti. V případě, že klient uhradil poplatek za změnu (prodloužení) termínu splatnosti úvěru jen zčásti, bude tato platba úvěrujícím použita k úhradě závazků Klienta dle smlouvy. Dojde-li ke změně (prodloužení) termínu splatnosti úvěru, je klient povinen vrátit úvěrujícímu úvěr spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru a smluvním úrokem nejpozději do prodlouženého termínu splatnosti úvěru.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.
Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny. Je-li klient povinen splácet úvěrujícímu na základě více smluv o spotřebitelském úvěru uzavřených s úvěrujícím více úvěrů a nesdělí-li klient při provedení platby jakékoliv finanční částky výslovně jinak, platí, že veškeré peněžní částky uhrazené klientem úvěrujícímu budou úvěrujícím započítány v následujícím pořadí na úhradu:
 • nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, má-li na ně úvěrující nárok;
 • úhradu smluvní pokuty a úroku z prodlení, má-li na ně úvěrující nárok;
 • poplatku za poskytnutí úvěru jinou než bezhotovostní formou, pokud takovou formu klient při výběru úvěru zvolil;
 • poplatku za poskytnutí úvěru;
 • úroku; a
 • jistiny úvěru.
Veškeré peněžní částky zaplacené klientem na úhradu splatných závazků, s jejichž úhradou je klient v prodlení, budou v souladu s § 1932 odst. 2 OZ.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Zápůjční úroková sazba nebo případně různé zápůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Pevná roční zápůjční úroková sazba s předpokladem úrokového období trvajícího 365 dní činí: 40 % p.a.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
Výše RPSN použitá na klientův úvěr je a úvěrující ji vypočítal z hodnot a podmínek úvěrového obchodu platných a mu známých k datu vyhotovení těchto informací.

Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících předpokladů:
 • poplatek za poskytnutí úvěru a úrok se hradí společně se splátkou jistiny úvěru; a
 • splátky úvěru jsou hrazeny řádně a včas

Do výpočtu RPSN jsme nezahrnuli:
 • náklady splatné v důsledku neplnění některé z povinností klienta stanovených ve smlouvě;
 • náklady, jejichž výše není ke dni vyhotovení těchto informací úvěrujícímu známa; a
 • náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není povinné.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může změnit.

Reprezentativní příklad:

Půjčka:
Poplatky po slevě:
Poplatky před slevou:
Úroky:
Úroková sazba: 40 % p.a.
Splatnost půjčky do:
Celkem splatíte:

Výše RPSN (po slevě):
Výše RPSN (před slevou):
Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
— smlouvu o jiné doplňkové službě.
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Ne
Ne
Související náklady Za poskytnutí úvěru klient platí poplatek za poskytnutí úvěru, jenž slouží k úhradě nákladů úvěrujícího spojených se zpracováním žádosti o poskytnutí úvěru.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Klient hradí případné bankovní poplatky za provedení operace, během níž jsou splátka úvěru, úrok a poplatek za poskytnutí úvěru převedeny na účet úvěrujícího, s výjimkou bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden bankovní účet úvěrujícího.
V případě kladného stanoviska k žádosti o změnu (prodloužení) splatnosti Úvěru je klient povinen uhradit poplatek za změnu (prodloužení) splatnosti Úvěru, jenž odráží náklady úvěrujícího na zpracování žádosti o změnu (prodloužení) splatnosti Úvěru; jeho výše se přitom odvíjí od výše Úvěru a doby prodloužení splatnosti Úvěru.


Klient hradí úvěrujícímu poplatek ve výši 100 Kč za hotovostní čerpání úvěru

Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
Pokud klient nezaplatí úvěrujícímu řádně a včas jakoukoli platbu ze smlouvy, je úvěrující oprávněn požadovat po klientovi poskytnutou jistinu úvěru, smluvní úrok v plné výši beze slevy, úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady, které úvěrujícímu vznikly v souvislosti s prodlením klienta a smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Klient má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

Klient je povinen o svém odstoupení informovat úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce úvěrujícího.
Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Ano, klient má právo zcela či zčásti předčasně splatit úvěr, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů. V případě předčasného splacení úvěru je klient povinen uhradit úvěrujícímu účelně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Výše těchto nákladů nesmí překročit 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru a částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.
Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Úvěrující je povinen klienta bezplatně a bez zbytečného odkladu vyrozumět o výsledku vyhledávání údajů o klientovi v příslušných databázích a registrech, pokud je na základě takového vyhledávání zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
Klient má nárok na požádání obdržet bezplatnou kopii návrhu smlouvy.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí od okamžiku odeslání žádosti o poskytnutí úvěru do okamžiku uzavření smlouvy, nejpozději však do sedmi dnů od jejich převzetí.
Použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru: NE

Je-li relevantní:

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě
Adresa


Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
CreditPortal, a.s.

U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00


+ 420 222 208 211
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz
Zápis v rejstříku IČO: 05561302
Spisová značka: B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
Orgán dozoru Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním povinností poskytovatele spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, přičemž je povinen o svém odstoupení informovat úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem zaslaným na e- mailovou adresu úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce úvěrujícího.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právní řád České republiky
Užívání jazyků Smlouva a související dokumenty budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání Smlouvy bude poskytovatel s klientem komunikovat v českém jazyce.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu Klient je oprávněn svůj případný spor s úvěrujícím řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1).

Datum vyhotovení těchto informací: 21.7.2024
Vyhotovil/a: CreditPortal, a.s.

Prohlašuji tímto, že:

 • mi tyto informace byly poskytnuty níže uvedeného dne;
 • mi byly náležitě vysvětleny jednotlivé části těchto informací pro posouzení, jestli finanční služba odpovídá mým potřebám a finanční situaci;
 • jsem byl/a řádně informována, že smlouvu o spotřebitelském úvěru nemusím uzavírat ihned, ale mohu si ji v klidu si ji prostudovat, porovnat s nabídkami jiných finančních institucí a až následně, nejpozději však do sedmi dnů od převzetí těchto informací, tuto smlouvu uzavřít;
 • jsem byl/a ujištěn/a, že využití mého práva na řádné prostudování těchto informací nijak nezhorší moji možnost získat nabízený úvěr ani negativně neovlivní přístup společnosti při poskytování úvěru; a
 • jsem byl/a upozorněn/a na to, že smlouvu se mnou Úvěrující nemůže uzavřít, dokud u něj neproběhnou všechny potřebné schvalovací procesy podle vnitřních pravidel Úvěrujícího. Proto se nespoléhám na to, že se mnou Úvěrující uzavře smlouvu a že mi poskytne úvěr, dokud není smlouva skutečně uzavřena.

Dne 21.7.2024

Druh a číslo průkazu totožnosti: OP

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

Produktová tabulka a poplatky
Credit 30 - Produktová tabulka
Před slevou Po slevě
Splatno dnů od poskytnutí Celkové navýšení před slevou z toho Celkové navýšení po slevě z toho
Úrok Poplatek před slevou Úrok Poplatek po slevě
647,5 %0,66 %46,84 %19,0 %0,66 %18,34 %
750,0 %0,77 %49,23 %20,0 %0,77 %19,23 %
850,0 %0,88 %49,12 %20,0 %0,88 %19,12 %
952,5 %0,99 %51,51 %21,0 %0,99 %20,01 %
1055,0 %1,10 %53,90 %22,0 %1,10 %20,90 %
1157,5 %1,21 %56,29 %23,0 %1,21 %21,79 %
1257,5 %1,32 %56,18 %23,0 %1,32 %21,68 %
1360,0 %1,42 %58,58 %24,0 %1,42 %22,58 %
1462,5 %1,53 %60,97 %25,0 %1,53 %23,47 %
1565,0 %1,64 %63,36 %26,0 %1,64 %24,36 %
1667,5 %1,75 %65,75 %27,0 %1,75 %25,25 %
1770,0 %1,86 %68,14 %28,0 %1,86 %26,14 %
1872,5 %1,97 %70,53 %29,0 %1,97 %27,03 %
1975,0 %2,08 %72,92 %30,0 %2,08 %27,92 %
2077,5 %2,19 %75,31 %31,0 %2,19 %28,81 %
2180,0 %2,30 %77,70 %32,0 %2,30 %29,70 %
2282,5 %2,41 %80,09 %33,0 %2,41 %30,59 %
2387,5 %2,52 %84,98 %35,0 %2,52 %32,48 %
2490,0 %2,63 %87,37 %36,0 %2,63 %33,37 %
2592,5 %2,74 %89,76 %37,0 %2,74 %34,26 %
2697,5 %2,85 %94,65 %39,0 %2,85 %36,15 %
27100,0 %2,96 %97,04 %40,0 %2,96 %37,04 %
28105,0 %3,07 %101,93 %42,0 %3,07 %38,93 %
29110,0 %3,18 %106,82 %44,0 %3,18 %40,82 %
30112,5 %3,29 %109,21 %45,0 %3,29 %41,71 %

Produktová tabulka udává výši poplatku a úroku jako procento ze zapůjčené jistiny.
Úroková sazba: 40 % p.a.

Credit 30 - Tabulka poplatků za prodloužení splatnosti
Dny prodloužení z toho splatnosti půjčky Výše poplatku za prodloužení jako % z jistiny půjčky
5 21 %
6 21 %
7 22 %
8 22 %
9 24 %
10 25 %
11 26 %
12 26 %
13 27 %
14 28 %
15 29 %
16 30 %
17 31 %
18 32 %
19 33 %
20 35 %
21 36 %
22 37 %
23 39 %
24 40 %
25 41 %
26 43 %
27 44 %
28 47 %
29 49 %
30 50 %

Účelně vynaložené náklady při vymáhání
Automatická SMS 10,00 Kč
Operátorem zaslaná SMS 10,00 Kč
Automatický email 10,00 Kč
Operátorem zaslaný email 10,00 Kč
Automatický dopis 40,00 Kč
Operátorem zaslaný dopis 40,00 Kč
Spojený hovor 30,00 Kč

Zde zmíněné Účelně vynaložené náklady při vymáhání platí k datu poskytnutí úvěrů. Tyto náklady měníme v čase a ceník tak v budoucnu nemusí odrážet aktuální účtované účelně vynaložené náklady. Aktuální údaje najdete vždy na stránce Účelně vynaložené náklady při vymáhání.

Smlouva o úvěru

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU ČÍSLO BXXXXXXXX

uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „ZSÚ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“) mezi:

CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená členem představenstva, Alešem Perutkou, email info@creditportal.cz, datová schránka gvs6c6r, tel. +420 222 208 211, webové stránky www.creditportal.cz, bankovní účet č. 2400654643/2010 (dále jen „Úvěrující“) a

Jméno a Příjmení/titul:
Datum narození:
Trvalé bydliště: ,
Doručovací adresa: ,
Druh a číslo průkazu totožnosti: občanský průkaz
Mobil:
E-mail:
Číslo bankovního účtu Klienta: /

(dále jen „Klient“; Úvěrující a Klient společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Pro uzavření této Smlouvy a Souvisejících dokumentů Smluvní strany využívají prostředků komunikace na dálku (tj. webové stránky Úvěrujícího), které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Úvěrujícího a Klienta a bez nutnosti podepsat Smlouvu v listinné podobě. Vlastnoruční podpis Klienta je tak na Smlouvě i Souvisejících dokumentech nahrazen verifikačním podpisovým kódem (dále také jako „Dočasné heslo Klienta“), který je Klientovi zaslán na jím uvedené telefonní číslo prostřednictvím SMS zprávy v době registrace žádosti o poskytnutí Úvěru. Tato Smlouva a Související dokumenty tak nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zadání Dočasného hesla Klienta do příslušného pole na webových stránkách Úvěrujícího. Klient bere na vědomí, že Dočasné heslo Klienta má omezenou dobu platnosti, a to 48 hodin od jeho odeslání na telefonní číslo Klienta, přičemž v případě neuplatnění kódu v době jeho platnosti je Klient oprávněn požádat Úvěrujícího o zaslání nového kódu. Smlouva jakož i Související dokumenty jsou poté, po celou dobu trvání smluvního vztahu, Klientovi zpřístupněny on-line na webových stránkách Úvěrujícího v Klientské sekci.

I. Definice některých pojmů

Pro účely této Smlouvy a Souvisejících dokumentů mají níže uvedené výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:

1. Související dokumenty – zejména Souhlas se zpracováním osobních údajů, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, Čestné prohlášení osoby o tom, zda je nebo není politicky exponovanou osobou, Ceník poplatků a nákladů.

2. Poplatek za poskytnutí Úvěru – odráží náklady Úvěrujícího na zpracování žádosti o poskytnutí Úvěru a poskytnutí Úvěru Klientovi; jeho výše se přitom odvíjí od výše Úvěru. Poplatek zahrnuje také servisní službu, jejímž prostřednictvím Úvěrující upozorňuje Klienta na blížící se splátku, a to odesláním SMS zprávy na telefonní číslo Klienta, či odesláním zprávy na jeho e-mailovou adresu či telefonickým sdělením.

3. Poplatek za změnu (prodloužení) splatnosti Úvěru – odráží náklady Úvěrujícího na zpracování žádosti o změnu (prodloužení) splatnosti Úvěru; jeho výše se přitom odvíjí od výše Úvěru a doby prodloužení splatnosti Úvěru.

4. Klientská sekce – sekce na webových stránkách Úvěrujícího, pomocí které si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši požadovaného úvěru v rozsahu 500,- Kč až 30.000, - Kč a ve které může provádět veškeré činnosti spojené se získáním Úvěru či informací o něm, a ve které je v elektronické podobě uložena veškerá smluvní dokumentace ke čtení i k tisku, zejména tato Smlouva a Související dokumenty; přístup Klienta do tohoto zabezpečeného prostředí není omezen – nonstop 24 hodin denně.

5. Dočasné heslo Klienta – posloupnost šesti numerických náhodných znaků nebo čtyř alfanumerické náhodně vygenerovaných znaků Úvěrujícím, které jsou určeny k identifikaci Klienta a nezbytné pro Klientovo přihlášení do Klientské sekce a které Klient obdrží neprodleně po odeslání své žádosti o zaslání přihlašovacího kódu prostřednictvím SMS zprávy na své telefonní číslo. Tento podpisový kód se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Klienta a slouží také pro potvrzení/podepsání této Smlouvy a Souvisejících dokumentů.

6. Číslo spotřebitelského úvěru – automaticky vygenerovaný kód, který se skládá z číselné řady a rodného čísla Klienta zadaného při registraci a je jedinečný pro každou smlouvu.

7. RPSN – roční procentní sazba nákladů, tedy celkové náklady Úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše Úvěru. Výpočet RPSN se odvíjí od podmínek Úvěru sjednaných v této Smlouvě a je založen na předpokladu, že Úvěr bude trvat po sjednanou dobu a že Smluvní strany budou plnit řádně a včas povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

II. Specifikace spotřebitelského úvěru

1. Úvěrující se zavazuje poskytnout Klientovi níže specifikovaný úvěr.

Druh spotřebitelského úvěru Jednorázový a bezúčelový spotřebitelský úvěr
Účel spotřebitelského úvěru Bezúčelový úvěr
Jistina spotřebitelského úvěru (výše úvěru)
Zápůjční úroková sazba 40 % p.a. (ročně)
Způsob čerpání spotřebitelského úvěru Bezhotovostní – na bankovní účet Klienta uvedený v záhlaví Smlouvy/Hotovostní – výběr hotovosti u čerpací stanice EuroOil
Poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru (po slevě) /
(před slevou)
Datum poskytnutí Úvěru: 21.7.2024
Doba trvání spotřebitelského úvěru dnů
Splatnost poskytnutého Úvěru
Periodicita splátek spotřebitelského úvěru Jednorázově
Počet splátek 1
Výše pravidelné měsíční splátky (po slevě) /
(před slevou)
Způsob úhrady splátek spotřebitelského úvěru Bezhotovostně na bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví Smlouvy
Úhrada 1. splátky
Celková částka, kterou Klient zaplatí (po slevě) /
(před slevou)
RPSN

(dále jen „Úvěr“)

2. V případě čerpání úvěru hotovostně výběrem na čerpací stanici EuroOil, obdrží Klient po uzavření této Smlouvy na emailovou adresu Klienta číslo poukázky nezbytné pro převzetí Úvěru a zároveň na telefonní číslo Klienta bude zaslána SMS s PIN kódem. Následně, nejpozději do 48 hodin, od okamžiku schválení Úvěru ze strany Úvěrujícího, obsluha čerpací stanice EuroOil vyplatí Klientovi po sdělení čísla poukázky a PIN kódu, vyplnění a podpisu předávacího formuláře a předložení občanského průkazu schválený Úvěr. Klient bere na vědomí, že Úvěrující neodpovídá za případné potíže s vyplacením Úvěru ze strany čerpací stanice EuroOil, případně za nevyplacení Úvěru, a to z jakéhokoliv právního titulu. Pro tuto formu poskytnutí úvěru Klient současně bere výslovně na vědomí, že Úvěrující není schopen garantovat Klientovi poskytnutí jakékoliv finanční částky, a to s ohledem na omezenou otevírací dobu čerpací stanice EuroOil, jeho softwarovou vybavenost a dostatek finanční hotovosti pro poskytnutí většího množství finančních částek v kratším časovém období, a tudíž tímto může nastat situace, že poskytnutí hotovostní finanční částky nebude možné hotovostně vypořádat. Klient je povinen zajistit, aby se žádná třetí osoba nedostala k zaslanému číslu poukázky a SMS s PIN kódem, a tudíž aby nedošlo ke ztrátě či zneužití zaslaných údajů, když v opačném případě nese vůči Úvěrujícímu veškerou odpovědnost tak, jako kdyby poskytnutý Úvěr čerpal přímo sám.

III. Splácení Úvěru

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že splátka bude provedena primárně prostřednictvím bankovního účtu Klienta; přípustné jsou i vklady v hotovosti na bankovní účet Úvěrujícího nebo převody z jiného nežli bankovního účtu Klienta, pokud jsou tyto platby řádně označeny příslušným variabilním symbolem, kterým je rodné číslo Klienta. Neuvede-li Klient při provádění úhrady správně platební údaje a platbu tak nebude možné identifikovat, nemusí být taková platba Klienta Úvěrujícím zaúčtována a splátka bude považována za neuhrazenou. Platba se považuje za provedenou od okamžiku připsání částky na bankovní účet Úvěrujícího, bude-li označena správným variabilním symbolem.

2. Klient se zavazuje splatit Úvěr řádně a včas v souladu se Smlouvou a pokyny Úvěrujícího, a to prostřednictvím jedné splátky ve sjednané výši bezhotovostním převodem na bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

3. Klient se dále zavazuje vrátit Úvěrujícímu Úvěr spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru a smluvním úrokem nejpozději do data uvedeného výše v čl. II. této smlouvy, přičemž dojde-li k prodloužení splatnosti Úvěru podle čl. V. odst. 1 a 2 této smlouvy, tak nejpozději do data změněné (prodloužené) splatnosti Úvěru v souladu s čl. V. odst. 1 a 2 této Smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžní částky zaplacené Klientem řádně a včas budou Úvěrujícím započítány v následujícím pořadí: 1. na úhradu nákladů již určených (náklady soudního či mimosoudního vymáhání Úvěru), 2. dále na úhradu smluvní pokuty a úroku z prodlení, 3. na úhradu poplatku za poskytnutí Úvěru jinou než bezhotovostní formou (pokud Klient takovou formu zvolil), 4. dále na úhradu poplatku za poskytnutí Úvěru, 5. na úhradu úroku, 6. dále na úhradu jistiny Úvěru.

5. Veškeré peněžní částky zaplacené Klientem na úhradu splatných závazků, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, budou v souladu s § 1932 odst. 2 OZ Úvěrujícím započítány v následujícím pořadí: 1. na úhradu nákladů již určených (náklady soudního či mimosoudního vymáhání Úvěru), 2. na úhradu jistiny Úvěru, 3. na úhradu úroku, 4. na úhradu úroku z prodlení, 5. na úhradu smluvní pokuty, 6. na úhradu poplatku za poskytnutí Úvěru jinou než bezhotovostní formou (pokud Klient takovou formu zvolil), 7. na úhradu poplatku za poskytnutí Úvěru.

6. Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu jeho trvání, přičemž v takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. S ohledem na skutečnost, že Úvěrující je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML“), je povinen při uzavírání Smlouvy provést identifikaci Klienta. Klient je proto povinen zaslat Úvěrujícímu na emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy čitelnou kopii obou stran průkazu totožnosti a dalšího podpůrného dokladu obsahujícího údaje Klienta (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) jakož i kopii dokladu prokazujícího, že Klient je majitelem bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy.

2. Klient je dále povinen poskytnout Úvěrujícímu nezbytnou součinnost, zejména předložit Úvěrujícímu, v souladu s jeho pokyny, kopii dokumentů prokazujících výši jeho příjmů, výdajů a závazků, kterou uvedl v žádosti o poskytnutí Úvěru, a to zejména pracovní smlouvu, výplatní pásky či výpisy z bankovního účtu apod.

3. Klient je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, písemně informovat Úvěrujícího o jakékoli změně v údajích, které doposud Úvěrujícímu sdělil. Pokud takto Klient neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. Klient bere na vědomí, že pokud nesdělí Úvěrujícímu aktuální (změněné) údaje, je Úvěrující oprávněn dovolávat se dříve uvedených údajů, aniž by Klient mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.

4. Klient není oprávněn postupovat bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetím osobám, jakož ani jakoukoli pohledávku evidovanou za Úvěrujícím, existuje-li taková.

5. Klient není oprávněn jednostranně bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího započíst jakoukoliv svoji pohledávku evidovanou vůči Úvěrujícímu proti pohledávce evidované Úvěrujícím za Klientem.

6. V případě, že byl na Klienta podán insolvenční návrh, je povinen o tom písemně informovat Úvěrujícího do 3 dnů ode dne kdy se tuto skutečnost dozví s tím, že podá-li Klient insolvenční návrh sám na sebe, je Klient povinen v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Úvěrujícímu a Úvěrujícího uvést jako svého věřitele.

V. Další ujednání

1. Klient je oprávněn před i po datu splatnosti poskytnutého Úvěru, které je uvedeno v čl. II. odst, 1 této Smlouvy, podat žádost o změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru, a to (i) elektronicky prostřednictvím Klientské sekce nebo (ii) telefonicky na zákaznické lince Úvěrujícího. Minimální doba prodloužení splatnosti Úvěru činí 5 dní a maximální doba prodloužení splatnosti Úvěru činí 30 dní. Změna (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru je placenou službou a je zpoplatněna dle Ceníku poplatků a nákladů Úvěrujícího. Každá taková žádost je Úvěrujícím posuzována individuálně, když k odsouhlasení dochází vždy nejméně za předpokladu uhrazení Poplatku za změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru. Součástí posouzení žádosti je i posouzení úvěruschopnosti Klienta. Klient se zavazuje předložit Úvěrujícímu dokumenty nutné k takovému posouzení, bude-li o to Úvěrujícím požádán. Ke změně (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru může dojít i opakovaně, kdy maximální časový interval pro opakovaná prodloužení činí 6 měsíců od původní splatnosti Úvěru. Na změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru nemá Klient právní nárok.

2. Po vyhodnocení žádosti o změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru ze strany Úvěrujícího bude Klient informován o stanovisku Úvěrujícího k žádosti a v případě kladného vyhodnocení žádosti také upozorněn na výši Poplatku za změnu (prodloužení) splatnosti Úvěru a informován o způsobu jeho úhrady, a to prostřednictvím e-mailové zprávy a/nebo formou sms zprávy. Poplatek za změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru je Klient povinen uhradit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zaslání informace o způsobu jeho úhrady. Uhrazením Poplatku za změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru ze strany Klienta dochází k prodloužení splatnosti Úvěru o dobu uvedenou Klientem v žádosti (min. 5 dní, max. 30 dní) a Úvěrující odešle Klientovi informaci o novém (prodlouženém) datu splatnosti Úvěru. V případě neuhrazení Poplatku za změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru ve lhůtě určené v tomto odstavci Smlouvy, je žádost o změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru zamítnuta, povinnost Klienta uhradit Poplatek za změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru zaniká a Klientovi je odesláno oznámení o zamítnutí žádosti. V případě, že Klient uhradil Poplatek za změnu (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru jen zčásti, bude tato platba Úvěrujícím použita k úhradě závazků Klienta v souladu s čl. III. odst. 4 a 5 této Smlouvy. Dojde-li ke změně (prodloužení) termínu splatnosti Úvěru, je Klient povinen vrátit Úvěrujícímu Úvěr spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru a smluvním úrokem nejpozději do prodlouženého termínu splatnosti Úvěru.

3. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, která obsahuje dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky Úvěru ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady. Žádost o poskytnutí tabulky umoření lze podat prostřednictvím písemného dopisu adresovaného na adresu sídla Úvěrujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy.

4. Klient výslovně potvrzuje skutečnost, že tato Smlouva a Související dokumenty obsahově souhlasí se Smlouvou a Souvisejícími dokumenty, jež Klient odesláním a registrací své žádosti o poskytnutí Úvěru odsouhlasil a stvrdil, a že tuto Smlouvu a Související dokumenty uzavřel přímo a výlučně Klient.

5. Úvěrující je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část, popř. také pohledávky evidované za Klientem, na kteroukoli třetí osobu. O takovém postoupení práv je Úvěrující povinen informovat Klienta.

6. Veškeré příchozí a odchozí telefonické hovory jsou monitorovány. Záznamy hovorů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále jsou zpracovávány za účelem plnění povinností, které ukládají aktuálně platné a účinné právní předpisy. Klient výslovně souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a jakékoli jiné komunikace realizované mezi Úvěrujícím a Klientem.

7. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím telefonních čísel, emailových nebo doručovacích adres Smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy, příp. jiných adres písemně sdělených. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiného doručovatele se písemnost považuje za doručenou i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do schránky adresáta. Ustanovení § 570 odst. 1 a 573 OZ se nepoužije. V případě, že adresát odmítne písemnost přijmout, považuje se odmítnutím písemnost za doručenou.

8. Smluvní strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Smluvní straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která jsou v Klientské sekci v systému Úvěrujícího, jsou považována za oznámení v písemné formě.

9. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 1950, § 1951.

10. Společnost CreditPortal, a.s., zpracovává osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), vystupuje tedy jako správce osobních údajů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů Klienta je zákonný důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy, a dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly ze strany Klienta poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy. Společnost je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností, zajištění oprávněných zájmů a ochrany svých práv. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce www.creditportal.cz/informace, ve kterém je Klient informován o podrobnostech ohledně zpracování jeho osobních údajů. Nedílnou součástí této smlouvy je také Ujednání o zpracování osobních údajů, které je Klient povinen uzavřít spolu s touto smlouvou.

VI. Prohlášení Klienta

1. Klient výslovně prohlašuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, že není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru a že není stranou žádného sporu, popř. účastníkem soudního řízení, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Úvěr.

2. Klient prohlašuje, že veškeré údaje, informace a podklady, které Úvěrujícímu poskytl, jsou správné, pravdivé, nezkreslené a úplné, a že mu nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro uzavření Smlouvy. Klient dále prohlašuje, že si je vědom, že uvedení nepravdivých, zkreslených či neúplných údajů zakládá možnou trestněprávní odpovědnost. Uvedení nepravdivých údajů je také důvodem pro zamítnutí žádosti o poskytnutí Úvěru, popř. pro odstoupení od této Smlouvy ze strany Úvěrujícího postupem dle čl. VII Smlouvy, přičemž v takovém případě bude Úvěr zesplatněn dnem doručení tohoto odstoupení Klientovi.

3. Klient podpisem této Smlouvy dále prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona.

4. Klient výslovně potvrzuje, že Úvěrující poskytl Klientovi v dostatečném časovém předstihu před vyplněním žádosti o poskytnutí Úvěru a uzavřením této Smlouvy veškerá zákonem (zejména OZ a ZSÚ) stanovená náležitá vysvětlení, informace a dokumenty (zejména Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru), na jejichž základě byl Klient schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva a Související dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci. Klient dále stvrzuje, že byl Úvěrujícím řádně informován svých právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy, o důsledcích prodlení a o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Úvěrujícím a dále stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť se s obsahem této Smlouvy a Souvisejícími dokumenty podrobně seznámil (k čemuž mu byla poskytnuta časově neomezená doba), bezvýhradně s nimi souhlasí a přijímá je. Klient odesláním své žádosti o poskytnutí Úvěru tedy výslovně prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného Úvěru jsou zcela dostatečná.

5. Klient prohlašuje, že o svém záměru uzavřít Smlouvu s Úvěrujícím informoval svého manžela/manželku, který/která s jejím uzavřením vyjádřil/a souhlas.

VII. Následky porušení povinností Klienta

1. Za porušení Smlouvy ze strany Klienta se považuje každé jednotlivé prodlení s úhradou. Nesplní-li Klient povinnost splatit poskytnutý Úvěr včas, vyzve jej Úvěrující k úhradě dlužné částky. Úvěrující je oprávněn požadovat po Klientovi, aby zaplatil poskytnutou jistinu Úvěru, účelně vynaložené náklady, které Úvěrujícímu vznikly v souvislosti s prodlením Klienta (zejména náklady na výzvy, dopisy, SMS, e-maily a telefonické hovory), a Úrok.

2. Pro případ prodlení Klienta s úhradou Úvěru je Klient dále povinen uhradit Úvěrujícímu také smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení. Smluvní pokuta činí 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení; souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše Úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč. Klient bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou splátky, byť i její části, je Úvěrující oprávněn požadovat také zákonný úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

3. Pro případ, že se Klientova prohlášení ukáží nepravdivá, zkreslená či neúplná anebo pro případ, že Klient opomene svou povinnost informovat Úvěrujícího o jakékoli nepříznivé změně své finanční situace nebo osobních poměrů bere Klient na vědomí, že Úvěrující je v takovém případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení provede Úvěrující tak, že na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví Smlouvy odešle písemné oznámení o odstoupení, přičemž jeho účinky nastanou dnem doručení takového oznámení Klientovi, nejpozději však desátým dnem ode dne odeslání, a to i přesto, že Klient takové oznámení nepřevezme. V takovém případě je Klient povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastanou účinky oznámení o odstoupení, uhradit Úvěrujícímu neuhrazenou část jistiny Úvěru, Poplatku za poskytnutí Úvěru a smluvních pokut; smluvní úrok v takovém případě Klient zaplatí do dne úplného splacení Úvěru.

VIII. Ukončení Smlouvy

1. Klient, je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je tedy Klient povinen o svém odstoupení informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo e-mailem zaslaným na E-mailovou adresu Úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když Klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce Úvěrujícího.

2. V odstoupení od Smlouvy Klient uvede své jméno a příjmení, datum narození, číslo Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této Smlouvy. Klient může pro odstoupení využít vzorový formulář, který je umístěn na webových stránkách Úvěrujícího.

3. Došlo-li k odstoupení od této Smlouvy dle podmínek uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku Smlouvy, je Klient povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Úvěrujícímu jistinu poskytnutého Úvěru, úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a případné nevratné poplatky zaplacené Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

4. Smluvní vztah založený touto Smlouvou dále zanikne splněním veškerých závazků Klienta.

5. Úvěrující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Klient stane politicky exponovanou osobou během trvání smluvního vztahu.

IX. Řešení sporů

1. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.

2. Případné spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou Smluvními stranami řešeny formou jednání vedeného s cílem odstranit daný spor a jeho smírné vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude spor rozhodován s konečnou platností příslušnými obecnými soudy České republiky.

3. Klient je taktéž oprávněn požádat o mimosoudní vyřešení sporu s Úvěrujícím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz).

4. Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností Úvěrujícího je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

X. Informace o zpracování osobních údajů

1. Klient uzavřením této Smlouvy a elektronickým podpisem verifikačním podpisovým kódem dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů (bez ohledu na to, zda došlo k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů) prohlašuje, že se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.creditportal.cz/cs/kb/informace.

XI. Závěrečná ujednání

1. Klient prohlašuje, že se se Smlouvou a Související dokumentací před jejich podpisem důkladně seznámil, jejich obsahu rozumí a že s ním bez výhrad souhlasí. Klient prohlašuje, že zejména důsledně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán Smlouvou, jakož i své možnosti při splácení požadovaného Úvěru, a to i ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným touto Smlouvou, přičemž prohlašuje, že je schopen řádně plnit závazky vyplývající z této Smlouvy.

2. Klient podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že je plně svéprávný a ve své způsobilosti zavazovat se k povinnostem a vstupovat do práv není nijak omezen. Klient dále prohlašuje, že Smlouva byla uzavřena podle jeho svobodné, pravé a vážné vůle, a nikoli pod nátlakem nebo hrozbou, v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy či dalších Souvisejících dokumentů by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti, Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat účelu a smyslu takového neplatného ustanovení.

5. Veškeré smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné den následující po dni, ve kterém vznikl Smluvní straně nárok na jejich úhradu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo dotčené Smluvní strany na náhradu škody, jelikož Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

6. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku, než která je nutná k úhradě jeho závazků vůči Úvěrujícímu, vznikne Klientovi přeplatek. Přeplatek a jeho výši Klient uvidí po přihlášení do Klientské sekce na www.creditportal.cz. Pro vrácení přeplatku, je Klient povinen zaslat Úvěrujícímu Žádost o vrácení přeplatku. Úvěrující poté převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta, a to neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti Klienta. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten od splatné částky příštího úvěru čerpaného Klientem. Žádost o vrácení přeplatku musí obsahovat: jméno a příjmení Klienta; výši částky, kterou Klient požaduje vrátit zpátky; číslo bankovního účtu, na který Klient požaduje přeplatek zaslat; datum; a podpis Klienta.

Datum: 21.7.2024 podpis
CreditPortal, a.s.

Aleš Perutka
Datum: 21.7.2024 Jméno a Příjmení:
SMS kód: _________

Čestné prohlášení - politicky exponovaná osoba

Čestné prohlášení osoby o tom, zda je nebo není politicky exponovanou osobou

(u nezletilého účastníka prohlašuje jeho zákonný zástupce/opatrovník nebo poručník; /u právnické osoby prohlašuje osoba zastupující právnickou osobu).

Podle §4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuji, že

  /  

politicky exponovanou osobou podle tohoto zákona.

Politicky exponovaná osoba je:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci; nebo

b) fyzická osoba, která je:

 1. osobou blízkou osobě uvedené v písmenu a);
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní CreditPortal, a.s. (povinná osoba) známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a); nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je CreditPortal, a.s. (povinná osoba) známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

Poznámka Sdělte nám informace o sobě a zvyšte tak svoji šanci na výhodnější půjčku.

Kalkulace půjčky

Reprezentativní příklad při řádném splacení

Půjčka: ? Kč
Poplatky: ? Kč
Úroky: ? Kč
Splatnost půjčky do: ?
Celkem splatno: ? Kč
RPSN: ? %
Úroková sazba: ? % p.a.
Pokud splatíte vše včas
Sleva celkem: ? Kč
Zaplatíte:

? Kč

RPSN: ? %
Úrok: ? % p.a.