Po – Pá: 8:00 – 18:00

Žádost o rychlou půjčku Credit 30

Reprezentativní příklad

Kalkulace půjčky

Půjčka: ? Kč
Poplatky: ? Kč
RPSN: ? %
Celková splátka:

? KčKontaktní údaje
Trvalé bydliště

Kontaktní adresa
Zdroj příjmu

Pokud chcete potvrdit příjem od Vašeho zaměstnavatele, stáhněte si formulář zde.

Pravidelné měsíční výdaje
Bohužel Vaše výdaje jsou příliš vysoké v porovnání s Vašimi příjmy. V současnost Vám nemůžeme půjčit.
Kontaktní osoba
Mých 3 000 Kč mi zašlete na
Přílohy k žádosti (výplatní pásky, občanský průkaz a pod.) - nepovinné
Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník zaškrtnutím políčka ve formuláři na webových stránkách www.creditportal.cz nebo na stránkách 3. stran výslovně uděluje souhlas k tomu, aby společnost CreditPortal, a.s. IČ: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „správce“) zpracovávala osobní údaje zákazníka v rozsahu a za účelem uvedeným níže. Správce osobní údaje zákazníka bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Rozsah zpracování: správce bude osobní údaje zákazníka údaje zpracovávat za účelem marketingu v rozsahu, v jakém mu je zákazník poskytl osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.creditportal.cz. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny.

Fotokopie dokladů: zákazník souhlasí s oprávněním pořízení fotokopie dokladu totožnosti zákazníka, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti zákazníka a správnosti identifikačních údajů zákazníka. Fotokopie dokladu totožnosti zákazníka bude uchovávána společně s ostatními údaji zákazníka po celou dobu zpracovávání Osobních údajů zákazníka. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti zákazník souhlasí, aby pro účely identifikace bylo zpracováno také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

Účel zpracování: správce bude osobní údaje zákazníka zpracovávat za účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Správce bude dále údaje zákazníka zpracovávat zejména za účelem přípravy nabídek a smluv, jejich uzavírání a plnění, a za účelem personalizovaných nabídek produktů a služeb na základě informací poskytnutých prostřednictvím registračního formuláře.

Právní základ zpracování osobních údajů: právním základem zpracování pro výše uvedené účely je tento souhlas zákazníka jakožto subjektu údajů. Správce bude osobní údaje zákazníka zpracovávat v souvislosti za účelem nabízení produktů a služeb správce, dokud tento souhlas zákazník neodvolá.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: reklamace@creditportal.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k osobním údajům zákazníka: k osobním údajům zákazníka bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci, pověření pracovníci a obchodní zástupci, a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny zákonné požadavky, a které budou dostatečně chránit práva a osobní údaje zákazníka. Osobní údaje mohou být poskytnuty za účelem jejich marketingového využití také třetím stranám, jejichž seznam je dostupný na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-marketing-partneri.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů: Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a dále má právo na přenositelnost údajů. Zákazník má právo, zjistí-li, že došlo k porušení právními předpisy vymezených povinností, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, s žádostí o zajištění opatření k nápravě protiprávního stavu.

Informační povinnost: Zákazník se zavazuje neprodleně informovat správce o jakékoli změně v údajích, které doposud správci sdělil. Pokud takto Zákazník neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. V tomto směru Zákazník výslovně prohlašuje, že pokud nesdělí Společnosti aktuální (změněné) informace o své osobě, je správce oprávněn dovolávat se uvedených údajů, aniž by zákazník mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.

Kontaktní údaje správce: správce můžete kontaktovat na emailu: kontakt@creditportal.cz, či písemně na adrese sídla správce: U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti zákazníka za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům zákazníka. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi zákazníkem a správcem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Zákazník osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně. V případě, že zákazník osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce.

Informace o zpracování osobních údajů: Zákazník udělením souhlasu prohlašuje, že se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.creditportal.cz/cs/kb/informace

Dne 16.10.2021

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

  /  

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

CreditPortal, a.s.
se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
poskytuje následující informace:

Věřitel

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
CreditPortal, a.s.
U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00
+420 222 208 211
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Jednorázový a bezúčelový spotřebitelský úvěr.
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Úvěr je úvěrujícím odeslán bezhotovostní formou na bankovní účet klienta, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
Doba trvání spotřebitelského úvěru Doba trvání činí kalendářních dnů.
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen vrátit úvěrujícímu úvěr spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru a úrokem jednorázově nejpozději do kalendářních dnů od jeho poskytnutí úvěrujícím, a to bezhotovostní formou na bankovní účet úvěrujícího uvedený ve smlouvě. Pokud den splatnosti úvěru připadne na den, který není dnem, kdy jsou banky v České republice otevřeny veřejnosti („bankovní den“), je úvěr splatný nejbližší následující bankovní den v České republice.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.
Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny. Je-li klient povinen splácet úvěrujícímu na základě více smluv o spotřebitelském úvěru uzavřených s úvěrujícím více úvěrů a nesdělí-li klient při provedení platby jakékoliv finanční částky výslovně jinak, platí, že veškeré peněžní částky uhrazené klientem úvěrujícímu budou úvěrujícím započítány v následujícím pořadí na úhradu:
 • nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, má-li na ně úvěrující nárok;
 • úhradu smluvní pokuty a úroku z prodlení, má-li na ně úvěrující nárok;
 • poplatku za poskytnutí úvěru jinou než bezhotovostní formou, pokud takovou formu klient při výběru úvěru zvolil;
 • poplatku za poskytnutí úvěru;
 • úroku; a
 • jistiny úvěru.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Zápůjční úroková sazba nebo případně různé zápůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Pevná roční zápůjční úroková sazba s předpokladem úrokového období trvajícího 365 dní činí: 40 % p.a.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
Výše RPSN použitá na klientův úvěr je a úvěrující ji vypočítal z hodnot a podmínek úvěrového obchodu platných a mu známých k datu vyhotovení těchto informací.

Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících předpokladů:
 • poplatek za poskytnutí úvěru a úrok se hradí společně se splátkou jistiny úvěru; a
 • splátky úvěru jsou hrazeny řádně a včas
Do výpočtu RPSN jsme nezahrnuli:
 • náklady splatné v důsledku neplnění některé z povinností klienta stanovených ve smlouvě;
 • náklady, jejichž výše není ke dni vyhotovení těchto informací úvěrujícímu známa; a
 • náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není povinné.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může změnit.

Reprezentativní příklad:

Půjčka:
Poplatky po slevě:
Poplatky před slevou:
Úroky:
Úroková sazba: 40 % p.a.
Splatnost půjčky do:
Celkem splatíte:

Výše RPSN (po slevě):
Výše RPSN (před slevou):
Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
— smlouvu o jiné doplňkové službě.
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Ne
Ne
Související náklady Za poskytnutí úvěru klient platí poplatek za poskytnutí úvěru, jenž slouží k úhradě nákladů úvěrujícího spojených se zpracováním žádosti o poskytnutí úvěru.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Klient hradí případné bankovní poplatky za provedení operace, během níž jsou splátka úvěru, úrok a poplatek za poskytnutí úvěru převedeny na účet úvěrujícího, s výjimkou bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden bankovní účet úvěrujícího.


Klient hradí úvěrujícímu poplatek ve výši 100 Kč za hotovostní čerpání úvěru

Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
Pokud klient nezaplatí úvěrujícímu řádně a včas jakoukoli platbu ze smlouvy, je úvěrující oprávněn požadovat po klientovi poskytnutou jistinu úvěru, smluvní úrok v plné výši beze slevy, úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady, které úvěrujícímu vznikly v souvislosti s prodlením klienta a smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Klient má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

Klient je povinen o svém odstoupení informovat úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce úvěrujícího.
Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Ano, klient má právo zcela či zčásti předčasně splatit úvěr, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů. V případě předčasného splacení úvěru je klient povinen uhradit úvěrujícímu účelně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Výše těchto nákladů nesmí překročit 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru a částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.
Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Úvěrující je povinen klienta bezplatně a bez zbytečného odkladu vyrozumět o výsledku vyhledávání údajů o klientovi v příslušných databázích a registrech, pokud je na základě takového vyhledávání zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
Klient má nárok na požádání obdržet bezplatnou kopii návrhu smlouvy.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí od okamžiku odeslání žádosti o poskytnutí úvěru do okamžiku uzavření smlouvy, nejpozději však do sedmi dnů od jejich převzetí.
Použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru: NE

Je-li relevantní:

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě
Adresa


Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
CreditPortal, a.s.

U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00


+ 420 222 208 211
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz
Zápis v rejstříku IČO: 05561302
Spisová značka: B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
Orgán dozoru Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním povinností poskytovatele spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, přičemž je povinen o svém odstoupení informovat úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce úvěrujícího.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právní řád České republiky
Užívání jazyků Smlouva a související dokumenty budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání Smlouvy bude poskytovatel s klientem komunikovat v českém jazyce.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu Klient je oprávněn svůj případný spor s úvěrujícím řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1).

Datum vyhotovení těchto informací: 16.10.2021
Vyhotovil/a: CreditPortal, a.s.

Prohlašuji tímto, že:

 • mi tyto informace byly poskytnuty níže uvedeného dne;
 • mi byly náležitě vysvětleny jednotlivé části těchto informací pro posouzení, jestli finanční služba odpovídá mým potřebám a finanční situaci;
 • jsem byl/a řádně informována, že smlouvu o spotřebitelském úvěru nemusím uzavírat ihned, ale mohu si ji v klidu si ji prostudovat, porovnat s nabídkami jiných finančních institucí a až následně, nejpozději však do sedmi dnů od převzetí těchto informací, tuto smlouvu uzavřít;
 • jsem byl/a ujištěn/a, že využití mého práva na řádné prostudování těchto informací nijak nezhorší moji možnost získat nabízený úvěr ani negativně neovlivní přístup společnosti při poskytování úvěru; a
 • jsem byl/a upozorněn/a na to, že smlouvu se mnou Úvěrující nemůže uzavřít, dokud u něj neproběhnou všechny potřebné schvalovací procesy podle vnitřních pravidel Úvěrujícího. Proto se nespoléhám na to, že se mnou Úvěrující uzavře smlouvu a že mi poskytne úvěr dokud není smlouva skutečně uzavřena.

Dne 16.10.2021

Druh a číslo průkazu totožnosti: OP

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru číslo ..........

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „Občanský zákoník"), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále „ZOS"), a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
(dále „ZSÚ"),

Smluvní strany:

CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená členem představenstva Alešem Perutkou
(dále jen „Úvěrující“ nebo „Věritel“ na straně jedné)

a

Jméno a Příjmení/titul
Datum narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště ,
Doručovací adresa ,
Druh a číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz / Povolení k trvalému pobytu) OP
Pohlaví
Mobil
E-mail určený pro doručování
Číslo účtu - Bankovní účet Klienta /

(dále jen „Klient“ nebo „Úvěrovaný“ na straně druhé) (Úvěrující a Úvěrovaný společně označováni též jako „Smluvní strany“ nebo „strany Smlouvy“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o úvěru

(dále jen jako „Smlouva“)

SPECIFIKACE JEDNORÁZOVÉHO A BEZÚČELOVÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem (dále jen „Úvěr“)

Celková výše Úvěru:

Úvěr je možné čerpat pouze po splnění podmínky, že veškeré informace poskytnuté Klientem jsou pravdivé, úplné a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

Forma poskytnutí Úvěru:

online

Datum poskytnutí Úvěru:

16.10.2021

Splatnost poskytnutého Úvěru:

Roční zápůjční úroková sazba:

40 % p.a.

Celkový Poplatek za poskytnutí Úvěru (včetně poplatku za hotovostní čerpání Úvěru):

(po slevě) /
(před slevou)

Doba trvání Úvěru v počtu dnů:

Celková částka, kterou Klient zaplatí:

(po slevě) /
(před slevou)

Výše RPSN Úvěru (roční procentní sazba nákladů):

Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících předpokladů:
 • Poplatek za poskytnutí Úvěru a Úrok je hrazen spolu se splátkou jistiny Úvěru; a
 • Splátky Úvěru jsou hrazeny řádně a včas

Výše splátky Úvěru:

(po slevě) /
(před slevou)

Počet splátek Úvěru:

1

Splátka se hradí k:

PREAMBULE

 1. 1. Úvěrující prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je ZSÚ vyžaduje, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování spotřebitelských úvěrů, když dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v nich obsažené.
 2. 2. Klient prohlašuje, že je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávný bez jakéhokoliv omezení a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Dále Klient prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem seznámil, zejména pak důsledně zvážil své možnosti při splácení požadovaného Úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje, a že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu.
 3. 3. Vzhledem ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, Klient prohlašuje, že mu Úvěrující sdělil s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy všechny údaje, které jsou vyžadovány zejména Občanským zákoníkem a ZSÚ, když pro sdělení těchto údajů je použito i Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále také jako „Formulář"). Informace obsažené ve Formuláři byly Klientovi náležitě vysvětleny a Formulář byl předložen Klientovi s dostatečným předstihem společně se zněním této Smlouvy, Ujednáním o zpracování osobních údajů (dále také jako „Ujednání") a Čestným prohlášením Klienta (dále také jako „Čestné prohlášení Klienta"), což Klient uzavřením této Smlouvy bez výhrad stvrzuje. Souhrnně a společně jsou Formulář, Ujednání a Čestné prohlášení Klienta označovány jako související dokumenty (dále jako „Související dokumenty").
 4. 4.Klient bere na vědomí, že Úvěrující poskytuje úročené spotřebitelské úvěry či finanční úvěry třetím osobám, a to:
  1. 4.1. bezhotovostní formou poskytnutí Úvěru na Bankovní účet Klienta. Při bezhotovostní formě poskytnutí Úvěru na Bankovní účet Klienta, bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy ze strany Klienta, Úvěrující odesílá sjednaný Úvěr na jím zvolený Bankovní účet Klienta pod Variabilním symbolem Klientova rodného čísla a poznámkou pro příjemce, která obsahuje číslo úvěru. Zároveň Klient obdrží na jím uvedenou E-mailovou adresu Klienta veškerou smluvní dokumentaci, tj. tuto Smlouvu a Související dokumenty, společně s Oznámením o schválení Úvěru na základě Žádosti o poskytnutí Úvěru, když od tohoto kalendářního dne je také nastaven počátek doby trvání Úvěru.
  2. 4.2. hotovostní formou poskytnutí Úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil, prostřednictvím svého Vybraného obchodního partnera na území České republiky na čerpacích stanicích, nesoucí označení "EuroOil". Při hotovostní formě poskytnutí Úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil, bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy ze strany Klienta, Úvěrující odesílá současně s níže uvedenou dokumentací na E¬mailovou adresu Klienta i číslo poukázky, nezbytné pro převzetí Úvěru a zároveň i na Číslo mobilního telefonu Klienta SMS s PIN kodem, taktéž nezbytným pro převzetí Úvěru hotovostní formou. Následně, a to nejpozději do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin, následujících od okamžiku schválení Úvěru ze strany Úvěrujícího, je Klient oprávněn prostřednictvím Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího na území České republiky na čerpacích stanicích nesoucí označení "EuroOil", 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, případně podle platné provozní a otevírací doby jednotlivých poboček a v závislosti na množství finanční hotovosti u Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, kdykoliv navštívit Úvěrujícího, když seznam čerpacích stanic Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, nesoucí označení „EuroOil", s uvedením jejich otevírací doby, je uveden na Internetové webové stránce Úvěrujícího, kde po předložení či sdělení čísla poukázky a PIN kodu, Klient vyplní do Předávacího formuláře veškeré požadované údaje, a to výši Úvěru schváleného Úvěrujícím, číslo poukázky, PIN kod a číslo občanského průkazu Klienta, který Klient obdržel na E-mailovou adresu Klienta, když zároveň obsluze smluvní čerpací stanice Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího Klient předloží k prokázání a ověření totožnosti svůj občanský průkaz a následně v případě souhlasu s uvedenými údaji Klient předmětný formulář podepíše ve dvojím vyhotovení a jedno vyhotovení předá obsluze smluvní čerpací stanice, která vyplatí Klientovi ve formuláři uvedený a Úvěrujícím schválený Úvěr. Jak výše plyne, zároveň Klient obdrží na jím uvedenou E-mailovou adresu Klienta veškerou smluvní dokumentaci, tj. tuto Smlouvu a Související dokumenty, společně s Oznámením o schválení Úvěru na základě Žádosti o poskytnutí Úvěru, když od okamžiku fyzického převzetí Úvěru ze strany Klienta je také nastaven počátek doby trvání Úvěru. Platnost a účinnost poukázky a PIN kodu je časově omezena, a to po dobu 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin, následujících od okamžiku uzavření Smlouvy, když po tomto čase zaniká. Klient tedy dle podmínek uvedených v této Smlouvě bere na vědomí, že Úvěrující neodpovídá za případné potíže s vyplacením Úvěru ze strany jeho smluvní čerpací stanice, případně za nevyplacení Úvěru, a to z jakéhokoliv právního titulu. Pro tuto formu poskytnutí úvěru Klient tedy současně bere výslovně na vědomí, že Úvěrující není schopen garantovat Klientovi poskytnutí jakékoliv finanční částky, a to s ohledem na omezenou otevírací dobu Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, jeho softwarovou vybavenost a dostatek finanční hotovosti pro poskytnutí většího množství finančních částek v kratším časovém období, a tudíž tímto může nastat situace, že poskytnutí hotovostní finanční částky nebude možné hotovostně vypořádat. Klient je povinen zajistit, aby se žádná třetí osoba nedostala k zaslanému číslu poukázky a SMS s PIN kodem, nezbytných pro převzetí Úvěru, a tudíž aby nedošlo ke ztrátě či zneužití zaslaných údajů, když v opačném případě nese vůči Úvěrujícímu veškerou odpovědnost tak, jako kdyby poskytnutý Úvěr čerpal přímo sám. Klient taktéž bere na vědomí, že Klientovi může býti poskytnuta jednorázově hotovostní formou finanční částka maximálně do výše 4.900,- Kč,
 5. 5. Klient dále bere na vědomí pro případ, že Úvěrující neposkytne Klientovi jím požadovaný Úvěr, tak Úvěrující je oprávněn vyvinout zprostředkovatelskou činnost ve prospěch Klienta, směřující k obstarání příležitosti uzavřít smlouvu o úvěru či jinou obdobnou smlouvu o jiném finančním produktu mezi Klientem a třetí osobou zajištěnou Úvěrujícím (dále jen „Partner"), znamenající poskytnutí finančních prostředků Klientovi ze strany Partnera (dále jen společně "Smlouva o finanční službě"), když za tímto účelem Klient výslovně zmocňuje Úvěrujícího poskytnout jeho veškeré osobní údaje, jež sdělil Úvěrujícímu, Partnerovi.
 6. 6. Podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi Úvěrujícím a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta se Smlouvou a Souvisejícími dokumenty. Klientovi byl návrh této Smlouvy a Související dokumenty poskytnuty v dostatečné lhůtě před uzavřením Smlouvy a byla mu vysvětlena práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu měl Klient na Internetové webové stránce Úvěrujícího. Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem této Smlouvy a Souvisejícími dokumenty, a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí a výslovně je přijímá, a to vše mimo jiné odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru v elektronické formě zadáním verifikačního ověřujícího podpisového Kódu ze SMS dle podmínek sjednaných v čl. III. odst. III.3. této Smlouvy.
 7. 7. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření této Smlouvy a Souvisejících dokumentů byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít tuto Smlouvu a Související dokumenty bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran. Klient i Úvěrující tedy souhlasí s uzavřením veškerých shora citovaných dokumentů podle předchozí věty, tj. této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat tuto Smlouvu a Související dokumenty v listinné podobě. Odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru (dále také jako „Žádost o poskytnutí Úvěru") a uzavřením této Smlouvy ze strany Klienta Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.
 1. I. Definice základních pojmů

  Pro účely této Smlouvy a Souvisejících dokumentů mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:
  1. I.1. Úvěrující - společnost CreditPortal, a.s., IČ: 05561302, se sídlem U krčské vodárny 939/1a, Praha - Krč, PSČ 140 00, zapsaná v Obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
  2. I.2. Klient – fyzická osoba, starší 18 let, dosahující pravidelný příjem, způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení, který má zájem o využití práva nebo využil práva na získání Úvěru a užívá dalších práv, která poskytuje tato Smlouva.
  3. I.3. Smlouva – tato smlouva o úvěru uzavřená mezi Úvěrujícím a Klientem v elektronické formě nebo ústním telefonickým sdělením, tedy hlasem.
  4. I.4. Strana – Úvěrující nebo Klient.
  5. I.5. Strany – společně Úvěrující i Klient.
  6. I.6. Související dokumenty – Ujednání o zpracování osobních údajů, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru a Čestné prohlášení Klienta.
  7. I.7. Úvěr – peněžní finanční částka, kterou Úvěrující poskytne Klientovi hotovostní či bezhotovostní formou na základě individuálně sjednaných podmínek, a to bez konkrétního účelu použití.
  8. I.8. Celková výše Úvěru – ccelková výše poskytnuté jistiny.
  9. I.9. Podmínky Úvěru – celková výše Úvěru, Termín splatnosti Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, Úrok, výše, počet a četnost splátek a další podmínky.
  10. I.10. Poplatek za poskytnutí Úvěru – finanční částka Klientem výslovně odsouhlasená a akceptovaná, která je splatná při uzavření Smlouvy a kterou je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru spolu s jistinou Úvěru a Úrokem do Termínu splatnosti Úvěru. Uhrazením Poplatku za poskytnutí Úvěru, jehož výše je uvedena na straně č. 2 této Smlouvy, hradí Klient Úvěrujícímu náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím Úvěru. Poplatek za poskytnutí Úvěru Úvěrující v případě předčasného splacení Klientovi nevrací nazpět, a to ani z části.
  11. I.11. Úrok - konkrétní finanční částka vypočtená k Termínu splatnosti Úvěru na základě Zápůjční úrokové sazby, kterou je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru a která představuje odměnu Úvěrujícího za poskytnutí Úvěru. Klient bere na vědomí, že při naplnění podmínek, blíže specifikovaných v této Smlouvě a na Internetové webové stránce Úvěrujícího, je Úvěrující oprávněn Klientovi mimo jiné v rámci Věrnostního programu CreditPortal poskytnout slevu z Úroku.
  12. I.12. Zápůjční úroková sazba – Klientem výslovně odsouhlasená a akceptovaná roční zápůjční úroková sazba s předpokladem úrokového období trvajícího 365 dnů, jejíž výše je uvedena na straně č. 2 této Smlouvy.
  13. I.13. Žádost o poskytnutí Úvěru - žádost, kterou Klient mohl ovlivnit, a ve které Klient uvede zvolený typ Úvěru, hotovostní či bezhotovostní formu poskytnutí Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, Den splacení Úvěru a Dobu trvání Úvěru.
  14. I.14. Podání Žádosti o poskytnutí Úvěru - žádost podaná Klientem v Sekci Příjemce Úvěru Elektronickými kanály, způsoby popsanými v této Smlouvě, a to ve věci poskytnutí úvěru jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v této Smlouvě, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tento Úvěr přijmout.
  15. I.15. Elektronické kanály - předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu nebo mobilního telefonu.
  16. I.16. Sekce Příjemce Úvěru - internetový webový systém Úvěrujícího, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši úvěru a provádět veškeré činnosti spojené se získáním úvěru či informací o ní, a ve kterém je v elektronické podobě uložena veškerá smluvní dokumentace ke čtení a zároveň i k tisku, zejména tato Smlouva a Související dokumenty a údaje o Smluvních stranách a smluvních vztazích mezi nimi, když do tohoto zabezpečeného prostředí má Klient umožněn bez omezení NONSTOP přístup 24 hodin denně.
  17. I.17. Splatná částka - součet částek jistiny Úvěru, Poplatku za poskytnutí Úvěru a Úroku, kterou je Klient povinen uhradit do Termínu splatnosti Úvěru.
  18. I.18. Den splacení Úvěru - den v příslušném kalendářním měsíci, do kdy je Klient povinen splatit Splatnou částku.
  19. I.19. Doba splacení Úvěru - doba ode dne čerpání jistiny Úvěru do dne úplného splacení Úvěru.
  20. I.20. Termín splatnosti Úvěru - doba, během níž musí Klient splatit Úvěrujícímu Splatnou částku.
  21. I.21. Splátka - určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Úvěrujícímu na základě této Smlouvy.
  22. I.22. Sankční poplatky – smluvní pokuta a úrok z prodlení, k jejichž uhrazení se Klient zavázal v této Smlouvě a které je povinen Klient zaplatit Úvěrujícímu v případě včasného a řádného neplnění podmínek této Smlouvy.
  23. I.23. Prostředky pro potvrzení totožnosti - občanský průkaz Klienta a jeho číslo či jiný průkaz totožnosti Klienta a jeho číslo, trvalé bydliště a doručovací adresa Klienta, identifikační číslo Klienta, je-li podnikatelem, E-mailová adresa Klienta, identifikační kód, heslo Klienta, Číslo mobilního telefonu Klienta, Kód a číslo poukázky s PIN kodem.
  24. I.24. Dočasné heslo Klienta - posloupnost čtyř znaků náhodně vygenerovaných Úvěrujícím, které jsou určené k identifikaci Klienta a nezbytná pro Klientovo přihlášení do Sekce příjemce Úvěru a která Klient obdrží neprodleně po odeslání své žádosti o zaslání přihlašovacího kódu prostřednictvím SMS na Číslo mobilního telefonu Klienta, když tato čísla si Klient nemusí pamatovat, neboť pro další žádosti obdrží Klient nově vygenerovaná čísla. Tento podpisový Kód se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Klienta a potvrzuje, že text této Smlouvy a Související dokumenty jsou chráněny, a také slouží pro potvrzení/podepsání této Smlouvy a Souvisejících dokumentů.
  25. I.25. Kód - podpisový a časově omezený kód této Smlouvy vygenerovaný automaticky. Toto číslo se bude skládat z číselné řady a rodného čísla zákazníka zadaného při registraci a bude jedinečné pro každou smlouvu.
  26. I.26. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za Smluvní stranu této Smlouvy.
  27. I.27. Formulář - Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 2 ZSÚ.
  28. I.28. SMS - systém umožňující uživatelům odesílání a přijímání textových zpráv.
  29. I.29. Internetová webová stránka Úvěrujícího - internetové stránky Úvěrujícího www.creditportal.cz, popřípadě internetové stránky obchodních Partnerů Úvěrujícího.
  30. I.30. Bankovní účet Úvěrujícího - peněžní účet číslo 2400654643/2010 či jiný peněžní účet Úvěrujícího prezentovaný na Internetové webové stránce Úvěrujícího či na jiném dokumentu Úvěrujícího.
  31. I.31. Bankovní účet Klienta - peněžní účet uvedený Klientem v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru, případně i této Smlouvě a Souvisejících dokumentech, který je veden na jméno Klienta a který je jeho majitelem.
  32. I.32. Číslo mobilního telefonu Klienta - číslo mobilního telefonu, které Klient nahlásil Úvěrujícímu v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru, případně i této Smlouvě a Souvisejících dokumentech.
  33. I.33. E-mailová adresa Klienta - e-mailová adresa, kterou Klient nahlásil Úvěrujícímu v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru, případně i této Smlouvě a Souvisejících dokumentech.
  34. I.34. Číslo telefonu Úvěrujícího - číslo telefonu +420 222 208 211.
  35. I.35. E-mailová adresa Úvěrujícího - e-mailová adresa: info@creditportal.cz.
  36. I.36. Dozorový orgán - orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Úvěrujícího znamená Českou obchodní inspekci ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a po udělení oprávnění poskytovatele spotřebitelských úvěrů Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
  37. I.37. Variabilní symbol při bezhotovostní formě poskytnutí Úvěru na Bankovní účet Klienta a při hotovostní formě poskytnutí Úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil - rodné číslo Klienta, který Klient použije při každé platbě finančních prostředků na Bankovní účet Úvěrujícího, plynoucí z této Smlouvy.
  38. I.38. Vybraný obchodní partner Úvěrujícího - obchodní společnost ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2341, provozující na území České republiky síť čerpacích stanic, nesoucí označení „EuroOil", a jehož prostřednictvím při požadavku Klienta bude Úvěrující poskytovat a předávat za podmínek plynoucích z této Smlouvy Klientovi odsouhlasené Úvěry hotovostní formou, a to 7 dní v týdnu, případně podle platné provozní a otevírací doby jednotlivých poboček a v závislosti na množství finanční hotovosti u Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího.
  39. I.39 Partner - třetí subjekt, který má v předmětu podnikání nebo předmětu obchodní činnosti poskytování spotřebitelských úvěrů, úvěrů nebo jiných finančních produktů, se kterým Úvěrující spolupracuje, když těchto Partnerů je více.
 2. II. Práva a povinnosti smluvních Stran
  1. II.1. Úvěrující je za podmínek plynoucích z této Smlouvy povinován po potvrzení schválení Úvěru formou stanovenou v této Smlouvě poskytnout Klientovi Úvěr bezhotovostní či hotovostní formou dle požadavku Klienta, když Klient je povinován splatit Úvěrujícímu řádně a včas poskytnutý Úvěr a zaplatit mu zároveň Poplatek za poskytnutí Úvěru a Úrok, jakož i případné Sankční poplatky a další pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči Klientovi, jako i náklady spojené se soudním či mimosoudním vymáhání pohledávek Úvěrujícího vzniklých vůči Klientovi.
  2. II.2. Povinnost Úvěrujícího k poskytnutí Úvěru se považuje za splněnou při bezhotovostní formě poskytnutí Úvěru odepsáním Úvěrujícím schváleného Úvěru z Bankovního účtu Úvěrujícího či z jiného peněžního účtu Úvěrujícího na Klientem označený Bankovní účet Klienta či okamžikem převzetí Úvěrujícím schváleného Úvěru ze strany Klienta prostřednictvím Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, a to po předložení a sdělení čísla poukázky a PIN kodu nezbytným k poskytnutí Úvěru.
  3. II.3. Úvěrující je za podmínek plynoucích z této Smlouvy krom zákonem stanovených povinností zejména povinován:
   • Poskytnout Klientovi Úvěr v jím odsouhlasené výši a ve formě požadované Klientem a ve sjednaném termínu.
   • Informovat Klienta e-mailem předem, a to nejdéle 5 (slovy: pět) pracovních dnů před připravovanou změnou o tom, že se změní způsob jím poskytování služeb nebo údaje Úvěrujícího.
   • Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Úvěrujícímu zasíláním SMS zpráv na Číslo mobilního telefonu Klienta, jakož případně i zasíláním oznámení na E-mailovou adresu Klienta či zavoláním na Číslo mobilního telefonu Klienta.
   • Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru, na který mají přístup pouze pracovníci mající příslušná oprávnění a přístupová hesla.
  4. II.4. Úvěrující je zejména oprávněn:
   • Odmítnout poskytnout Klientovi jím požadovaný Úvěr, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy, na základě ověření jeho schopnosti splácet pravidelné Splátky Úvěru.
   • Odmítnout poskytnout Klientovi Úvěr v jím požadované formě.
   • Měnit čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím souhlasu Klienta a po zveřejnění této informace na Internetové webové stránce Úvěrujícího, nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před provedením změny.
   • Na základě smlouvy s Třetí osobou postoupit kdykoliv Třetí osobě práva a povinnosti Klienta vyplývající z této Smlouvy.
   • Předat do zástavy kdykoliv Třetím osobám pohledávky evidované Úvěrujícím vůči Klientovi vyplývající z této Smlouvy, pokud to nezhorší situaci Klienta.
   • Při prodlení Klienta s úhradou jakékoliv pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy delším jak 1. (slovy: jeden) pracovní den od data splatnosti takové částky o prodlení Klienta informovat registry dlužníků, do jejichž databází má Úvěrující přístup.
   • Poskytovat Klientovi mimo jiné v rámci jeho Věrnostního programu CreditPortal slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru.
   • Odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo ze zákonných důvodů.
   • Při prodlení se splněním povinnosti delším jak 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k zaslání požadovaných a sjednaných listinných dokumentů na Elektronickou adresu Klienta požadovat, aby Klient neprodleně a jednorázově splatil Úvěrujícímu veškeré své závazky, které Úvěrující eviduje vůči Klientovi, a to i pohledávky Úvěrujícího do té doby nesplatné,
   • Při prodlení Klienta s úhradou Úvěru či Poplatku za poskytnutí Úvěru uplatňovat po Klientovi sjednané smluvní pokuty či sjednané poplatky za upomínací akce či jiná nároková finanční plnění, a to vše zcela v souladu s touto Smlouvou.
  5. II.5. Úvěrující bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů zejména pomocí Elektronických kanálů:
   • Jestliže jsou úkony prováděny přes internet - pomocí Čísla mobilního telefonu Klienta a hesla systémově generovaným kódem.
  6. II.6. Klient je zejména povinen:
   • Chránit před ztrátou či zneužitím čísla poukázky a PIN kódu nezbytných k poskytnutí Úvěru prostřednictvím Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, dále Kód či jiné přístupy určené výlučně dle podmínek této Smlouvy Klientovi, když porušení této povinnosti ze strany Klienta je automaticky považováno za hrubou nedbalost Klienta v jejímž důsledku Klient odpovídá v plné výši za veškerou škodu způsobenou Klientovi Třetí osobou.
   • Splatit včas a řádně Úvěr, který mu Úvěrující poskytl, dále zaplatit Poplatek za poskytnutí Úvěru, Úrok a případné Sankční poplatky a další pohledávky Úvěrujícího plynoucí z této Smlouvy vůči Klientovi, jako i náklady spojené se soudním či mimosoudním vymáhání pohledávek Úvěrujícího vzniklých vůči Klientovi.
   • Neprozrazovat žádné Třetí osobě opatření používaná Úvěrujícím pro ověření totožnosti Klienta.
   • Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Úvěrujícího o tom, že Prostředky pro ověření totožnosti Klienta se staly známými Třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny.
   • Komunikovat s Úvěrujícím, a to jakoukoliv formou předpokládanou touto Smlouvou.
   • Nepostupovat bez písemného souhlasu Úvěrujícího svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Třetím osobám.
   • Při změně jména, příjmení nebo dalších údajů Klienta, uvedených v této Smlouvě informovat Úvěrujícího způsobem uvedeným v této Smlouvě.
   • Při změně E-mailové adresy Klienta informovat o tom Úvěrujícího prostřednictvím Čísla telefonu Úvěrujícího.
   • Při změně adresy skutečného místa pobytu nebo zaměstnavatele Klienta informovat o tom Úvěrujícího prostřednictvím Čísla telefonu Úvěrujícího
   • Při registračním procesu Žádosti o poskytnutí Úvěru na Internetové webové stránce Úvěrujícího uvést Bankovní účet Klienta, který je veden na jeho jméno a jehož je majitelem.
  7. II.7. Klient je zejména oprávněn:
   • Zvolit si bezhotovostní či hotovostní formu poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího.
   • Požádat Úvěrujícího o slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru při naplnění podmínek plynoucí pro Klienta z této Smlouvy.
   • Získat ve sjednaném termínu Úvěrujícím odsouhlasený Úvěr, jestliže dodrží podmínky této Smlouvy a nebude v platební neschopnosti.
   • Požádat o refinancování Úvěru.
   • Využívat služeb Úvěrujícího poskytovaných Elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu. Veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím prostředků pro ověření totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem.
   • Klient může využívat služeb Úvěrujícího jím stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Internetové webové stránce Úvěrujícího.
   • Klient je oprávněn jakýkoliv Úvěr dle této Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. Informační povinnost Klienta o předčasném splacení Úvěru je blíže popsána v čl. X této Smlouvy.
   • Odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a ze zákonných důvodů.
  8. II.8. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani částečnou či rozdělenou, evidovanou vůči Úvěrujícímu, Třetí osobě.
  9. II.9. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Úvěrujícímu, proti pohledávce Klienta, evidované vůči Úvěrujícímu.
  10. II.10. V případě, že byl na Klienta podán insolvenční návrh, je povinen o tom písemně informovat Úvěrujícího do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne kdy se tuto skutečnost dozví s tím, že podá-li Klient insolvenční návrh sám na sebe, je Klient povinen v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Úvěrujícímu a Úvěrujícího uvést jako svého věřitele.
  1. III. 1. Registrace a Žádost o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta, odsouhlasení Smlouvy, Ujednání, Formuláře a Čestného prohlášení Klienta

   Registrace nového zákazníka.

   Registrace a Žádost o poskytnutí Úvěru prostřednictvím webových stránek:


   Registrace Klienta probíhá na Internetové webové stránce Úvěrujícího, případně na webových stránkách obchodních Partnerů Úvěrujícího, a to způsobem popsaným v tomto článku III.1. této Smlouvy.
   1. III.1.1. Nový Klient si vybere, o jakou formu poskytnutí Úvěru žádá, tj. zda-li požaduje poskytnutí bezhotovostního úvěru na peněžní účet Klienta či poskytnutí hotovostního úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil, když Klient výslovně bere na vědomí, že poskytnutí Úvěru hotovostní formou je zpoplatněno poplatkem za hotovostní čerpání ve výši 100,- Kč. Klient bere na vědomí, že Úvěrující nejprve vyřizuje poskytnutí Úvěru hotovostní formou. Nový a nezaregistrovaný Klient pro případ jeho požadavku na poskytnutí Úvěru hotovostní formou bere taktéž výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že pro tuto hotovostní formu poskytnutí Úvěru je Klient povinován, v případě požadavku ze strany Úvěrujícího, tomuto dodat jím požadované informace či dokumenty, a to např. kopie výpisů z bankovních účtů, kopie výplatních pásek apod. a tudíž rychlost schválení Žádosti o poskytnutí Úvěru hotovostní formou bude záviset na schopnosti Klienta co nejdříve dodat Úvěrujícímu požadované dokumenty či informace.
   2. III.1.2. Nový Klient si dále vybere, jakou výši Úvěru zvolí (částku snižuje nebo zvyšuje pomocí tlačítek plus a mínus po stranách popřípadě částku přepíše manuálně) a následně navolí, na kolik kalendářních dní by Úvěr požadoval poskytnout. Po pravé straně je Klientovi zobrazeno, jaké poplatky u daného Úvěru Úvěrujícímu zaplatí a zároveň je i Klientovi zřetelně zobrazeno, jakou celkovou částku za poskytnutí Úvěru Úvěrujícímu bude povinován uhradit. V případě zájmu o poskytnutí Úvěru poté Klient klikne na tlačítko "Chci půjčit", což výslovně znamená projevení dobrovolné vůle Klienta si od Úvěrujícího zapůjčit Úvěr v konkrétní výši a za Úvěrujícím požadovaný Poplatek za poskytnutí Úvěru a Úrok. V případě nezájmu o poskytnutí Úvěru je Klient oprávněn opustit Internetovou webovou stránku Úvěrujícího, což ve svém důsledku znamená, že Klient nemá zájem o poskytnutí Úvěru a Klient tedy nebude ničím Úvěrujícímu povinován.
   3. III.1.3. Následuje po stisku tlačítka "Chci půjčit" vyplnění registračního formuláře na Internetové webové stránce Úvěrujícího. Nad tímto formulářem má Klient opětovně možnost si pročíst rekapitulaci o jaký Úvěr Klient žádá, na jaké období a kolik bude i s poplatky povinován Úvěrujícímu splatit. I v této fázi registrace je zcela na vůli Klienta ukončit bez finančního postihu celkový proces Žádosti o poskytnutí Úvěru. V případě zájmu o poskytnutí Úvěru následně Klient vyplní jednotlivá pole, a to: svůj e-mail, mobilní telefon, své jméno a příjmení, rodné číslo a číslo občanského průkazu.
   4. III.1.4. V další sekci vyplní Klient detaily ohledně svého zaměstnání/povolání - typ příjmu (Klient vybere příslušný typ z rozbalovacího seznamu), jméno svého zaměstnavatele, IČO svého zaměstnavatele, případně, pokud je Klient osoba samostatně výdělečně činná, vyplní Klient vlastní IČO.
   5. III.1.5. Na následujících řádcích vybírá Klient z dalšího rozbalovacího seznamu výši svých příjmů, když se jedná o plat či mzdu po zdanění a tento plat či mzda je vždy počítána v korunách českých.
   6. III.1.6. Poslední částí této sekce je vyplnění kontaktní osoby Klienta, když tímto vyplněním kontaktní osoby Klienta, Klient výslovně zmocňuje Úvěrujícího k tomu, aby Úvěrující tuto kontaktní osobu kontaktoval v případě, dojde-li ze strany Klienta k prodlení ve splacení Úvěru či jiných finančních závazků Klienta, plynoucích pro Klienta z této Smlouvy a Klient se neozývá ani po opakovaných výzvách či žádným způsobem nereaguje na výzvy Úvěrujícího. Z rozbalovacího seznamu lze vybrat několik typů kontaktních osob - příbuzného, přítele nebo zaměstnavatele. Vždy by se však mělo jednat o někoho, kdo přichází s Klientem do kontaktu, aby mu mohl případně zanechat vzkaz. Klient tedy vyplní jméno a příjmení kontaktní osoby a následně i její telefonní číslo.
   7. III.1.7. V okamžiku, kdy jsou všechny části registračního formuláře ze strany Klienta vyplněny, je Klient povinen se seznámit s Formulářem a celkovým obsahem této Smlouvy, když oba dokumenty je povinen Klient si přečíst, tak aby věděl jaká práva, povinnosti či případné právní dopady, včetně sankčních postihů pro něj plynou a následně po odsouhlasení Formuláře a této Smlouvy je Klient povinován na důkaz svého souhlasu s Formulářem a Smlouvou tyto odsouhlasit zaškrtnutím příslušného čtvercového políčka. Výslovný souhlas Klienta s touto Smlouvou a jeho zájem o poskytnutí Úvěru, tedy Klient projeví zaškrtnutím čtvercového políčka, situovaným hned pod touto Smlouvou, což umožní Klientovi se dostat do další fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro řádné vyplnění Žádosti o poskytnutí Úvěru a celkového poskytnutí Úvěru, a to k odsouhlasení vybraných Souvisejících dokumentů samostatným a odděleným postupem. Po odsouhlasení této Smlouvy tedy následuje v jednotlivých a oddělených krocích zcela shodně jak je výše popsáno proces seznámení a odsouhlasení dalších Souvisejících dokumentů ze strany Klienta, a to Ujednání, a Čestného prohlášení Klienta, když i tyto Související dokumenty je Klient povinován důkladně přečíst, porozumět jim a stvrdit tak zaškrtávacím čtverečkem pod jednotlivými Souvisejícími dokumenty. Úvěrující podotýká, že i v této fázi procesu registrace o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta, je tento Klient bez jakéhokoliv právního postihu oprávněn ukončit proces své registrace. Klient bere výslovně na vědomí, že důkladné nepřečtení Smlouvy a Souvisejících dokumentů a z toho plynoucí právní dopady či sankce jdou zcela k jeho tíži, když taktéž bere Klient na vědomí, že Klient v případě jakékoliv nejasnosti se smluvní dokumentací je oprávněn pro vysvětlení volat telefonního operátora Úvěrujícího.
   8. III.1.8. V následující fázi procesu registrace, tj. v okamžiku, kdy Klient odsouhlasí tuto Smlouvu a Související dokumenty, je Klient oprávněn přistoupit k dalšímu kroku, kdy mu bude zaslán bezpečností kód na Klientem zadané Číslo mobilního telefonu Klienta. Tento bezpečnostní kód Klient opíše do příslušného pole a tím dokončí tvorbu svého osobního profilu u Úvěrujícího, když tímto taktéž zároveň a výslovně bere Klient na vědomí tu skutečnost, že z důvodu jeho souhlasu se smluvními podmínkami Úvěrujícího odeslal svou Žádost o poskytnutí Úvěru Úvěrujícímu, která je na základě vnitřních předpisů Úvěrujícího a vyhodnocení úvěruschopnosti Klienta vyhodnocena a následně zpracována příslušnými verifikátory.
   9. III.1.9. Klient bere na vědomí, že jím požadovaný Úvěr může být schválen v plné Klientem požadované výši, avšak také může být Klient do sedmi pracovních dnů telefonicky kontaktován telefonními operátory Úvěrujícího a může mu být na základě vyhodnocení jeho žádosti Úvěrujícím nabídnut Úvěr s jistinou nižší, s příslušně nižším Poplatkem za poskytnutí Úvěru. Pro tento případ, domluví-li se operátor Úvěrujícího s Klientem, dochází poté, co je Klientovi poskytnut nový individualizovaný Formulář spolu s náležitým vysvětlením a návrh Smlouvy, k uzavření této Smlouvy hlasem, tedy smlouvy uzavírané přes prostředky pro komunikaci na dálku. Nastane-li situace v tomto odstavci popsaná, má se automaticky za to, že Klient sám již nebude dále potvrzovat změněnou smluvní dokumentaci, ale jeho hlasový souhlas po telefonu bude nahráván a zvukový záznam zálohován na serveru poskytovatele hlasových služeb.
   10. III.1.10. Klient následně v případě změny výše Úvěru a Poplatku za poskytnutí Úvěru dostane o upravené výši sumy Úvěru a výši Poplatku za poskytnutí Úvěru email na E-mailovou adresu Klienta, ve kterém bude již upravená smluvní dokumentace, týkající se předmětných změn, když zcela totožná verze již upravené smluvní dokumentace bude k nalezení i na profilu Klienta. Konkrétně se změní podoba této Smlouvy a Formulář.
  2. III.2. Okamžik uzavření Smlouvy a Souvisejících dokumentů

   Dle výslovného ujednání Smluvních stran jsou po odsouhlasení poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího Klientovi tato Smlouva a Související dokumenty uzavřeny mezi Úvěrujícím a Klientem on-line na Internetové webové stránce Úvěrujícího, který je provozovatelem Internetové webové stránky Úvěrujícího s tím, že podpis Klienta je u této Smlouvy a Souvisejících dokumentů nahrazen zadáním verifikačního ověřujícího podpisového Kódu ze SMS, který je Klientovi zasílán Úvěrujícím v době registrace Žádosti o poskytnutí Úvěru na Číslo mobilního telefonu Klienta uvedený Klientem ve formuláři žadatele o Úvěr, když takovéto jednání má platnost písemného právního jednání, neboť tato forma podpisu této Smlouvy a Souvisejících dokumentů je dostatečně určitá a srozumitelná a tudíž tato forma je shodně považována za písemnou formu uzavření Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Tato Smlouva a Související dokumenty nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zadání ověřujícího podpisového SMS Kódu do příslušného pole ze strany Klienta umístěného na Internetové webové stránce Úvěrujícího a tudíž tato Smlouva a Související dokumenty se stávají platnými a účinnými v ten okamžik, kdy Klient podepíše tuto Smlouvu a Související dokumenty prostřednictvím verifikační SMS. Klient bere na vědomí, že podpisový SMS Kód má omezenou dobu platnosti, a to 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin od jeho odeslání na Číslo mobilního telefonu Klienta ze strany Úvěrujícího, přičemž v případě neuplatnění Kódu v době platnosti, je Klient oprávněn požádat Úvěrujícího o zaslání nového Kódu.
 3. IV. Podání žádosti o refinancování Úvěru
  1. IV.1. Aktuální podmínky refinancování Úvěru jsou k dispozici na Internetové webové stránce Úvěrujícího a na Čísle telefonu Úvěrujícího.
 4. V. Splacení Úvěru
  1. V.1.OKlient je povinen vrátit Úvěrujícímu Úvěr spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru, Úrokem a případně poplatkem za hotovostní čerpání Úvěru jednorázově nejpozději do kalendářních dnů od jeho poskytnutí Úvěrujícím, a to bezhotovostní formou na Bankovní účet Úvěrujícího uvedený ve Smlouvě.
  2. V.2. Pokud splatnost Úvěru připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Úvěr splatný v nejbližší následující den, kdy jsou v České republice banky otevřeny veřejnosti. Poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství Klient vrátí Úvěrujícímu ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě.
  3. V.3. Klient bere na vědomí, že případné vytvoření kapitálu vytvořeného platbami Klienta namísto splácení Úvěru nepovede k úplnému splacení Úvěru.
  4. V.4. Úvěr je vyjádřen a poskytován v českých korunách, když Klient je povinen Úvěr vrátit a splatit Úvěrujícímu v téže měně, v jaké byl Klientovi vyplacen.
  5. V.5. Klient výslovně bere na vědomí, že je povinován při hrazení Splatné částky uvést své rodné číslo jako variabilní symbol (dále jako „Variabilní symbol"). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech správný Variabilní symbol, Úvěrující nezaúčtuje platbu podle Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím, když pro tento případ Klient bere na vědomí, že se Klient dostává do prodlení s placením svých závazků. V případě prodlení Klienta se postupuje podle čl. X této Smlouvy.
  6. V.6. Bankovní a poštovní poplatky za provedení operace, během níž je Splatná částka převedena na účet Úvěrujícího, hradí Klient, s výjimkou bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Úvěrujícího; tento poplatek si musí uhradit sám Úvěrující.
  7. V.7. Je-li Klient povinen splácet Úvěrujícímu na základě této Smlouvy několik dlužných částek a nesdělí-li Klient při provedení platby jakékoliv finanční částky výslovně jinak, Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžní částky uhrazené Klientem Úvěrujícímu budou Úvěrujícím započítány nejprve 1. na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, má-li na ně Úvěrující nárok, 2. dále na úhradu sjednaných a vyměřených Sankčních poplatků, má-li na ně Úvěrující nárok, 3. dále na úhradu Poplatku za poskytnutí Úvěru jinou než bezhotovostní formou, pokud takovou formu Klient při výběru Úvěru zvolil, 4. dále na úhradu Poplatku za Poskytnutí úvěru, 5. dále na úhradu Úroku, 6. a na úhradu jistiny Úvěru.
  8. V.8. Ukončením této Smlouvy s výjimkou případů, kdy tato Smlouva nebo ZSÚ stanoví jinak, není dotčeno právo Úvěrujícího na úhradu veškerých pohledávek vzniklých Úvěrujícímu vůči Klientovi z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, když tyto pohledávky se stávají splatnými dnem ukončení této Smlouvy. Zánikem této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, taktéž nedochází k zániku práv a povinností Smluvních stran, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů.
  9. V.9. Dnem úmrtí Klienta se taktéž stávají splatnými veškeré nesplatné pohledávky Úvěrujícího za Klientem plynoucí z této Smlouvy.
  10. V.10. Smluvní Strany dále výslovně sjednávají, že veškeré nesplatné pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů vůči Klientovi se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo Třetí osobou zahájeno exekuční řízení či zahájeno insolvenční řízení.
  11. V.11. Tato Smlouva zaniká ke dni úplného splacení poskytnutého Úvěru, Poplatku za poskytnutí Úvěru a Úroku, případně Sankčních poplatků a dalších nárokových a sjednaných finančních plnění a nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle této Smlouvy.
  12. V.12. Klient výslovně bere na vědomí, že veškeré platby Klientem realizované ve prospěch Úvěrujícího jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Úvěrujícího s řádně uvedeným Variabilním symbolem zejména podle čl. VI.5. této Smlouvy, případně jiný bankovní účet Úvěrujícího, který Úvěrující Klientovi písemně sdělí.
 5. VI. Odpovědnost
  1. VI.1. Úvěrující je zcela zproštěn své odpovědnosti za jakékoli ztráty z jakéhokoliv titulu v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Úvěrujícího, které Úvěrující nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Úvěrující není taktéž zcela odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy.
  2. VI.2. Smluvní strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Smluvní strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Smluvních stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě této Smlouvy. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.
  3. VI.3. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem.
 6. VII. Odstoupení od Smlouvy
  1. VII.1. Klient, je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je tedy Klient povinen o svém odstoupení informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo e-mailem zaslaným na E-mailovou adresu Úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když Klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce Úvěrujícího.
  2. VII.2. Došlo-li k odstoupení od této Smlouvy dle podmínek uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku Smlouvy, je Klient povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Úvěrujícímu jistinu poskytnutého Úvěru, úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a případné nevratné poplatky zaplacené Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
  3. VII.3. Úvěrující prostřednictvím Elektronických kanálů potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od Smlouvy ze Strany Klienta.
  4. VII.4. Úvěrující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Klient stane politicky exponovanou osobou během trvání smluvního vztahu.s
 7. VIII. Ukončení Smlouvy a prodlení Klienta
  1. VIII.1. Pro případ prodlení Klienta se splněním kterékoli své platební povinnosti Úvěrujícímu dle podmínek této Smlouvy, tzn. zejména pro případ, že Úvěr nebude uhrazen Klientem řádně a včas, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi, aby zaplatil poskytnutou jistinu Úvěru, účelně vynaložené náklady, které Úvěrujícímu vznikly v souvislosti s prodlením Klienta (zejména náklady na výzvy, dopisy, SMS, e-maily a telefonické hovory), Úrok, úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení.
  2. VIII.2. Klient uzavřením této Smlouvy výslovně prohlašuje, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažuje je za jakkoli nepřiměřené či odporující dobrým mravům, když výši Sankčních poplatků považuje za plně odpovídající významu zajištěných povinností, což vše potvrzuje mimo jiné uzavřením této Smlouvy. Úvěrující se může nároku na zaplacení Sankčních poplatků po vzniku nároku na jejich zaplacení vzdát zcela či zčásti.
  3. VIII.3. Nestanoví-li ZSÚ nebo tato Smlouva jinak, ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných Sankčních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Ujednáním o smluvních pokutách dle této Smlouvy není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije. Povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy trvají i po ukončení této Smlouvy.
 8. IX. Předčasné splacení Úvěru
  1. IX.1. Klient je oprávněn spotřebitelský Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru, když v takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského Úvěru má Úvěrující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Náhrada účelně vynaložených nákladů zahrnuje skutečné a účelně vynaložené náklady Úvěrujícího. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru a částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení Úvěru. V souvislosti s předčasným splacením Úvěru nemá Klient nárok na navrácení Poplatku za poskytnutí Úvěru, a to ani zčásti. Dle výslovného ujednání Smluvních stran tyto sjednávají, že o svém záměru realizovat předčasné splacení Úvěru je Klient povinen Úvěrujícího předem písemně doporučeným dopisem informovat, a to nejpozději 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů před datem provedení předčasné platby Úvěru.
 9. X. Elektronická komunikace
  1. X.1. Odesláním Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně uděluje souhlas Úvěrujícímu k tomu, aby Úvěrující zasílal Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na jeho a jím sdělenou emailovou adresu (či jinou formou) informace, vztahující se k této Smlouvě, včetně faktur, výzev či další korespondence, jakož i svou nabídku služeb, připravované akce nebo poskytované služby. Klient však i přes toto udělení souhlasu má možnost kdykoliv Úvěrujícímu oznámit, že bere svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení touto formou zpět. Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.
 10. XI. Řešení sporů
  1. XI.1. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.
  2. XI.2. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou řešeny formou jednání, vedeném s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze Smluvních stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor rozhodován s konečnou platností příslušnými obecnými soudy České republiky.
  3. XI.3. Klient je taktéž za podmínek stanovených zákonem oprávněn požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů finančního arbitra, který je subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, internetová adresa http://www.finarbitr.cz/cs/).
 11. XII. Doručování
  1. XII.1. Veškerá zasílaná oznámení, upomínky při prodlení či upomínky při porušení povinností ze strany Klienta v souvislosti s touto Smlouvou musí být písemné, v českém jazyce a zaslány prostřednictvím držitele poštovní licence, faxem, přes SMS nebo e-mailem na adresu, která byla druhou Smluvní stranou oznámena.
  2. XII.2. Smluvní strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Smluvní straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci Příjemce Úvěru v systému Úvěrujícího, jsou považována za oznámení v písemné formě.
 12. XIII. Další ujednání
  1. XIII.1. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé Splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě zápůjční úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.
  2. XIII.2. Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností plynoucích ze Smlouvy neprodleně informovat Úvěrujícího o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o poskytnutí Úvěru, když v opačném případě nese zcela ke své tíži veškeré právní následky, související s neuvedením změn v údajích Klienta.
  3. XIII.3. Při uzavírání této Smlouvy má Klient právo na poskytnutí informací o podmínkách Úvěru dle ZSÚ. Úvěrující navíc Klientovi tyto informace zpřístupňuje na Internetové webové stránce Úvěrujícího v rámci obecného popisu Úvěrů Úvěrujícího a zpřístupněním Formuláře na základě žádosti Klienta o poskytnutí konkrétního Úvěru, ke kterému bude uzavírána tato Smlouva.
  4. XIII.4. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Smlouvy uzavírané na dálku na svou žádost návrh Smlouvy v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných služeb nebo s touto uzavřenou Smlouvou uzavíranou na dálku.
  5. XIII.5. Smluvní Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZSÚ, považují i uložení obsahu listiny v Sekci Příjemce Úvěru v systému Úvěrujícího takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv Klienta vůči Úvěrujícímu. Smluvní strany dále prohlašují, že za písemné právní jednání považují i jednání učiněné prostřednictvím systému Úvěrujícího způsobem dle této Smlouvy.
  6. XIII.6. Úvěr dle této Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Klient je oprávněn peněžní prostředky z Úvěru použít na jakýkoliv účel, tzn. poskytnutí Úvěru je bezúčelové.
  7. XIII.7. Dle prohlášení Smluvních stran, není dán požadavek na pojištění některé ze Smluvních stran.
  8. XIII.8. Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit tak, že své odstoupení Úvěrující odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Úvěrujícímu na Bankovní účet Úvěrujícího doposud neuhrazenou část Úvěru, Poplatek za poskytnutí úvěru, Úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Klientovi Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na Bankovní účet Úvěrujícího, Sankční poplatky a další plnění plynoucí z této Smlouvy.
  9. XIII.9. Veškeré příchozí a odchozí telefonické hovory jsou monitorovány. Záznamy hovorů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále jsou zpracovávány za účelem plnění povinností, které ukládají aktuálně platné a účinné právní předpisy. Klient výslovně souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a jakékoli jiné komunikace realizované mezi Úvěrujícím a Klientem.
  10. XIII.10. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení Občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 1726, § 1950, § 1951, § 1971, § 2394.
  11. XIII.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré platby realizované mezi nimi budou realizovány buď prostřednictvím Bankovního účtu Úvěrujícího a Bankovního účtu Klienta nebo vložením finanční částky v hotovosti ze strany Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího, když platby jiným způsobem jsou výslovně nepřípustné a zároveň zakázány.
  12. XIII.12. Společnost CreditPortal, a.s., zpracovává osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), vystupuje tedy jako správce osobních údajů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů Klienta je zákonný důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy, a dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly ze strany Klienta poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy. Společnost je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností, zajištění oprávněných zájmů a ochrany svých práv. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce www.creditportal.cz/informace, ve kterém je Klient informován o podrobnostech ohledně zpracování jeho osobních údajů. Nedílnou součástí této smlouvy je také Ujednání o zpracování osobních údajů, které je Klient povinen uzavřít spolu s touto smlouvou.
 13. XIV. Výslovná prohlášení Klienta zejména o uzavření Smlouvy s konkrétní osobou a s nezměněným obsahem a ve vztahu k Bankovnímu účtu Klienta
  1. XIV.1. Klient výslovně odpovídá Úvěrujícímu za pravdivost veškerých údajů uvedených v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru. Registrací Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně taktéž potvrzuje Úvěrujícímu, že proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či jim podobné řízení, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Úvěr. Klient si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o poskytnutí Úvěru zakládá možnou trestněprávní odpovědnost Klienta. Uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o poskytnutí Úvěru je také důvodem pro zamítnutí Žádosti o poskytnutí Úvěru, popř. pro jednostranné odstoupení od této Smlouvy ze strany Úvěrujícího, když v takovém případě je Úvěr zesplatněn okamžitě dnem doručení tohoto odstoupení Klientovi.
  2. XIV.2. Registrací Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně prohlašuje, že se seznámil a bez výhrad souhlasí s touto Smlouvou a Souvisejícími dokumenty, že nemá žádných připomínek k této Smlouvě ani k Souvisejícím dokumentům, že ani nečiní žádný protinávrh k této Smlouvě a Souvisejícím dokumentům a že zároveň s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí a přijímá je.
  3. XIV.3. Registrací Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně žádá Úvěrujícího či jeho obchodního Partnera, aby tato Smlouva a Související dokumenty byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Internetové webové stránce Úvěrujícího či na webové stránce jeho obchodních Partnerů či prostřednictvím ústního telefonního sdělení, tedy hlasem, aby mu tudíž byl poskytnut Úvěr až do výše částky požadované Klientem v Žádosti o poskytnutí Úvěru dle podmínek plynoucích z této Smlouvy.
  4. XIV.4. Klient výslovně prohlašuje, že za odsouhlasení podmínek této Smlouvy a Souvisejících dokumentů se taktéž krom podmínek sjednaných v čl. III. této Smlouvy považuje i úhrada jakékoliv hotovostní platby Klientovi, odeslání jakékoliv finanční částky Klientovi bezhotovostní formou, vložení této Smlouvy a Souvisejících dokumentů do Sekce Příjemce Úvěru nebo zaslání těchto dokumentů na E-mailovou adresu Klienta, registrace a odeslání Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta a zároveň i odeslání Oznámení o schválení Úvěru ze strany Úvěrujícího na E-mailovou adresu Klienta.
  5. XIV.5. Klient výslovně prohlašuje, že za podmínek sjednaných v čl. III. této Smlouvy a odsouhlasením poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího se považují podmínky této Smlouvy a Souvisejících dokumentů za oběma Smluvními stranami Elektronickými kanály či hlasem odsouhlasené.
  6. XIV.6. Klient výslovně souhlasí s tím, že Úvěrující neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené peněžní převody při poskytnutí Úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním peněžního ústavu, poštovního dopravce nebo Třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.
  7. XIV.7. Klient neprodleně po registraci své Žádosti o poskytnutí Úvěru Úvěrujícímu a po následném obdržení Oznámení Úvěrujícího o schválení Úvěru na Emailovou adresu Klienta, jehož součástí bude tato Smlouva i Související dokumenty odešle, a to nejpozději do 24. (slovy: dvaceti čtyř) hodin následujících po odeslání Oznámení o schválení Úvěru zpět na kontaktní E-mailovou adresu Úvěrujícího sdělení s popisem skutečných a konkrétních rozdílů mezi dokumentací Klientem odsouhlasenou odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru a mezi dokumentací zaslanou v příloze oznámení ze strany Úvěrujícího. Pokud tak Klient neučiní ve stanoveném termínu, má se automaticky za to, že Klient výslovně potvrzuje skutečnost, že tato Smlouva a Související dokumenty obsahově souhlasí se Smlouvou a Souvisejícími dokumenty, jež Klient odesláním a registrací své Žádosti o poskytnutí Úvěru odsouhlasil a stvrdil, a že tuto Smlouvu a Související dokumenty uzavřel přímo a výlučně Klient.
  8. XIV.8. Klient výslovně a čestně prohlašuje, že Bankovní účet Klienta, který uvedl ve své Žádosti o poskytnutí Úvěru a který je uveden v záhlaví této Smlouvy, je veden na jeho jméno a příjmení, když je zároveň i jeho majitelem.
  9. XIV.9. Klient výslovně prohlašuje, že výlučně prostřednictvím Bankovního účtu Klienta a nikoliv jiným způsobem, bude realizovat veškeré platby ve prospěch Úvěrujícího, když v opačném případě by toto porušení této povinnosti Klientem bylo považováno za závažné a hrubé porušení této Smlouvy Klientem. Poruší-li Klient v tomto odstavci uvedenou povinnost, zavazuje se Klient sám i na výzvu Úvěrujícího v elektronické formě neprodleně poskytnout kopii dokladu prokazujícího existenci Bankovního účtu Klienta, kopii dvou průkazů totožnosti Klienta.
 14. XV. Věrnostní program CreditPortal a podmínky pro odpuštění části Poplatku za poskytnutí úvěru

  1. XV.1. Klient bere na vědomí, že při jeho řádném a včasném plnění povinností, plynoucích pro Klienta z této Smlouvy může být na základě rozhodnutí Úvěrujícího zařazen do Věrnostního programu CreditPortal.
  2. XV.2. Po zařazení do Věrnostního programu CreditPortal má Klient:
   • právo na přednostní zpracování jeho Žádostí o úvěr;
   • na základě uvážení Úvěrujícího možnost získat slevové poukázky do obchodních řetězců v České Republice; a
   • na základě uvážení Úvěrujícího možnost získat slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru ve výši .
   O Věrnostním programu CreditPortal se Klient může blíže informovat na Čísle telefonu Úvěrujícího.
  3. XV.3. Klientovi, který plní své povinnosti plynoucí z této Smlouvy řádně a včas a není členem Věrnostního programu CreditPortal, má Úvěrující právo na základě vlastního uvážení přiznat slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru ve výši .
 15. XVI. Závěrečná ujednání
  1. XVI.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých finančních plnění plynoucích pro Klienta z této Smlouvy.
  2. XVI.2. Veškerá předchozí ujednání v písemné či ústní podobě mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu pozbývají uzavřením této Smlouvy platnosti a účinnosti.
  3. XVI.3. Smlouvu lze měnit pouze dodatky na základě dohody obou Smluvních stran. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, když toto ujednání platí i na proces uzavírání dodatků k této Smlouvě.
  4. XVI.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy či dalších Souvisejících dokumentů by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.
  5. XVI.5. Tato Smlouva a veškeré další Související dokumenty jsou uváděny v českém jazyce, když tento jazyk bude používán při veškeré komunikaci mezi Smluvními stranami po celou dobu trvání smluvního vztahu.
  6. XVI.6. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, když veškeré Související dokumenty jsou zpracovány zejména v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ZOS a ZSÚ a nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 11. roku 2016.
  7. XVI.7. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku, než která je nutná k úhradě jeho závazků vůči Úvěrujícímu, vznikne Klientovi přeplatek. Případný přeplatek a jeho výši Klient uvidí po přihlášení do klientského rozhraní na www.creditportal.cz. Pokud klient požaduje vrácení přeplatku, je povinen zaslat Úvěrujícímu podepsanou Žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu sídla Úvěrujícího uvedenou v úvodu této Smlouvy. Poté Úvěrující převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta, a to neprodleně, nejpozději však do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od okamžiku doručení žádosti Klienta. Klientovi po tuto dobu nenáleží žádný úrok z přeplatku na Bankovním účtu Úvěrujícího. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten ze splatné částky Úvěru čerpaného Klientem. Za této situace není taktéž Úvěrující v prodlení se s plněním své povinnosti. Žádost o vrácení přeplatku musí obsahovat:
   • jméno a příjmení Klienta,
   • výši částky, kterou Klient požaduje vrátit zpátky,
   • číslo bankovního účtu, na který Klient požaduje přeplatek zaslat,
   • datum a vlastnoruční podpis Klienta.
Datum: 16.10.2021 podpis
CreditPortal, a.s.

Aleš Perutka
člen představenstva
Datum: 16.10.2021 Jméno a Příjmení:
SMS kód: _________

Čestné prohlášení - politicky exponovaná osoba

Čestné prohlášení osoby o tom, zda je nebo není politicky exponovanou osobou

(u nezletilého účastníka prohlašuje jeho zákonný zástupce/opatrovník nebo poručník; /u právnické osoby prohlašuje osoba zastupující právnickou osobu).

Podle §4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuji, že

  /  

politicky exponovanou osobou podle tohoto zákona.

Politicky exponovaná osoba je:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci; nebo

b) fyzická osoba, která je:

 1. osobou blízkou osobě uvedené v písmenu a);
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní CreditPortal, a.s. (povinná osoba) známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a); nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je CreditPortal, a.s. (povinná osoba) známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

Sdělte nám informace o sobě a zvyšte tak svoji šanci na výhodnější půjčku.
Více informací

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies.