Po – Pá: 8:00 – 18:00

Žádost o rychlou půjčku Credit 30


dnů


Reprezentativní příklad při řádném splacení

Kalkulace půjčky

Půjčka: ? Kč
Poplatky: ? Kč
RPSN: ? %
Celková splátka:

? KčKontaktní údaje
Trvalé bydliště

Kontaktní adresa
Zdroj příjmu
Pravidelné měsíční výdaje
Bohužel s takto vyplněnými hodnotami výdajů a příjmů Vám nemůžeme půjčit.
Kontaktní osoba
Mých 3 000 Kč mi zašlete na
Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji

UJEDNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

sjednané v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytovaném společností

CreditPortal, a.s., se sídlem na adrese Praha 7 – Holešovice, Argentinská 286/38, PSČ 170 00, IČO: 05561302, zapsané v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze („CreditPortal“)

Jméno a Příjmení
Adresa trvalého bydliště ,
Rodné číslo
Číslo občanského průkazu

(„Klient“)

1. ÚČEL, ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CreditPortal a Klient budou jednat o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (“Smlouva“). V rámci tohoto předsmluvního jednání a, pokud dojde k uzavření Smlouvy, v rámci právního vztahu Smlouvou založeného, bude CreditPortal zpracovávat osobní údaje Klienta za dále popsanými účely, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“).

CreditPortal osobní údaje zpracovává v rozsahu, v jakém mu byly ze strany Klienta poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi Klientem a CreditPortal nebo v rozsahu, v jakém je CreditPortal shromáždil v souladu s obecně závaznými právními předpisy jinak.

Způsob zpracování osobních údajů je automatizovaný a manuální, v listinné nebo elektronické podobě.

Je-li ve vztahu ke konkrétnímu účelu pro zpracování osobních údajů vyžadován souhlas, je takové zpracování dobrovolné a souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů může být odvolán. S odvoláním souhlasu však mohou být spojené další následky. Souhlas a poučení se vztahují též na případné další v budoucnu uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru a jednání o nich.

2. Realizace smluvního vztahu

Klient bere na vědomí, že CreditPortal zpracovává osobní údaje, které Klient CreditPortal poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi Klientem a CreditPortal poskytne, pro účel realizace smluvního vztahu spočívajícího v poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání CreditPortal, zejména pak k plnění povinností dle Smlouvy.

Toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy. V případě, že Klient s poskytnutím osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze Smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Klientovy identifikační údaje uvedené ve Smlouvě, jeho kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu Smlouvy. Tento rozsah osobních údajů je CreditPortal oprávněna zpracovávat též za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Klientem, prokázání plnění veřejnoprávních povinností a za účelem archivace.

Na základě tohoto účelu jsou zpracovávány zejména tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, adresa kontaktního e-mailu, údaje o osobních dokladech, číslo bankovního účtu, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli (včetně telefonního čísla zaměstnavatele, jména a příjmení kontaktní osoby u zaměstnavatele a telefonního kontaktu na tuto osobu), pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další související údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

Klient dále bere na vědomí, že CreditPortal za účelem ochrany svých majetkových práv zpracovává následující kategorie osobních údajů: IP adresa přihlášení a registrace Klienta na https://www.creditportal.cz/cs/, detaily všech hovorů, e-mailů, krátkých textových zpráv (SMS) a dopisů s klientem a poznámky o jednání s Klientem.

Klient za účelem posouzení úvěruschopnosti s poskytováním CreditPortal svých osobních údajů v podobě rozlišení obrazovky, informace o typu, verzi a plug-in prohlížeče a verzi operačního systému používaných při komunikaci s CreditPortal.

Klient dále , , aby za účelem ověření platnosti jeho občanského průkazu byly CreditPortal zpřístupněny Registrem obyvatel ČR jeho základní identifikační údaje.

Osobní údaje jsou pro účel realizace smluvního vztahu zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a po odpovídající dobu po jejím ukončení, kterou lze ospravedlnit ochranou práv a právem chráněných zájmů CreditPortal. Pokud nedojde k uzavření Smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od tohoto ujednání.

3. Plnění požadavku zvláštního zákona

Zákon o opatřeních AML (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů)

Klient bere na vědomí, že CreditPortal je na základě ustanovení § 11 a násl. Zákona o opatřeních AML za účelem ověření identifikace Klienta oprávněn získat a zpracovávat kopii občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu, a to po dobu trvání Smlouvy a po odpovídající dobu po jejím ukončení, kterou lze ospravedlnit ochranou práv a právem chráněných zájmů CreditPortal. Pokud nedojde k uzavření Smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od tohoto ujednání.

Zákon o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Klient bere na vědomí, že pro účel splnění povinnosti před poskytnutím spotřebitelského úvěru posoudit schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, zpracovává CreditPortal následující kategorie osobních údajů: informace o smluvních vztazích mezi CreditPortal a Klientem, tedy informace o poskytnutých službách, o tom, zda mezi Klientem a CreditPortal došlo k uzavření, případně neuzavření, smlouvy o úvěru, o případném neplnění smlouvy o úvěru, údaje o platu/mzdě, údaje o zaměstnavateli, údaje o majetkových poměrech Klienta, údaje o zůstatcích a pohybech na bankovním účtu Klienta za poslední období, údaje vypovídající o Klientových finančních závazcích a o jejich plnění, osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně Klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s CreditPortal a o dalším plnění dluhů a povinností ze strany Klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a po odpovídající dobu po jejím ukončení, kterou lze ospravedlnit ochranou práv a právem chráněných zájmů CreditPortal. Pokud nedojde k uzavření Smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od tohoto ujednání.

4. Marketingové využití údajů

CreditPortal je na základě ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Klientovi poskytl. Podle ustanovení § 5 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Klienta.

Pokud Klient nesouhlasí se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného odstavce, nechť zaškrtne zde: .

Klient s poskytnutím výše uvedených osobních údajů za účelem jejich využití pro marketingové, propagační nebo obdobné účely třetími osobami, jejichž aktualizovaný seznam je uveden na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-marketing-partneri.

Klient se zpracováním svých dalších osobních údajů, které CreditPortal v průběhu smluvního vztahu získá nad rámec zpracování podle předchozího odstavce (např. vyhodnocení spotřebitelských preferencí), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb, včetně produktů a služeb třetích osob, a to včetně produktů či služeb, jež nejsou obdobné těm, které CreditPortal Klientovi poskytl.

Tato zpracování jsou dobrovolná a udělení či neudělení souhlasu s nimi nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu dle Smlouvy a na dobu 3 let po jeho ukončení. Pokud nedojde k uzavření Smlouvy, pak na dobu 3 let od tohoto ujednání. Tento souhlas však lze kdykoliv odvolat.

5. Využití dlužnických registrů, veřejných databází a dalších zdrojů

Za účelem ochrany svých majetkových práv CreditPortal před uzavřením Smlouvy může využívat informace z dlužnických registrů, veřejných databází a dalších zdrojů.

Klient bere na vědomí, že na základě ustanovení § 9 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru je CreditPortal povinen před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, či změnou takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru, s odbornou péčí posoudit schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od Klienta, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti (bonity, důvěryhodnosti a platební morálky) Klienta. Pro tento účel může CreditPortal coby poskytovatel spotřebitelského úvěru nahlížet do Centrální evidence exekucí („CEE“), která je veřejným seznamem dlužníků, proti nimž je vedena exekuce, dostupným na https://www.ceecr.cz/, a v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, provozovaným Exekutorskou komorou České republiky. Shodně je CreditPortal oprávněn za účelem posouzení úvěruschopnosti Klienta nahlížet i do Insolvenčního rejstříku („ISIR“), jež je informačním systémem veřejné správy, dostupným na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do, obsahujícím informace o dlužnících a jejich závazcích, a jehož správcem je dle § 419 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dalším veřejným registrem, který k získání informací za účelem posouzení úvěruschopnosti Klienta, ověření jeho identity a pravdivosti jím při žádosti o úvěr poskytovaných osobních údajů CreditPortal využívá je Administrativní registr ekonomických subjektů („ARES“), dostupný na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz, zřízený Ministerstvem financí ČR, jež pro větší přehlednost zprostředkovává souhrnné zobrazení údajů vedených v jednotlivých zdrojových registrech státní správy.

Uvedené registry jsou využitelné pro ochranu práv třetích osob, dalších věřitelů, i samotného Klienta při ověřování jeho platební historie dalšími subjekty spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky. Jelikož se však v případě CEE, ISIR i ARES jedná o zpracování osobních údajů v zákonném režimu, není pro získávání osobních údajů z těchto registrů potřeba souhlasu Klienta.

Klient dále bere na vědomí, že doplňkovým zdrojem informací o úvěruschopnosti Klienta jsou také tzv. blacklisty, které obsahují seznamy dlužníků v evidenci poskytovatelů služeb a provozovatelů elektronických obchodů, kteří jsou obchodními partnery CreditPortal. Aktualizovaný seznam těchto smluvních partnerů CreditPortal je uveden na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-blacklisty.

Klient dále bere na vědomí, že CreditPortal současně za účelem vyhodnocení úvěrového rizika využívá osobní údaje Klienta, týkající se zejména jeho finančních závazků se třetími osobami (mj. bankami), poskytnuté v rámci finančního nástroje Kontomatik společnosti Kontomierz.pl Sp. z o.o., se sídlem Prosta 32, 00-838, Varšava, Polsko, která na základě provedených analýz stanoví úvěrový scoring Klienta, tj. úroveň jeho úvěruschopnosti.

CreditPortal dále poskytuje, a zároveň může získávat, osobní údaje Klienta týkající se plnění jeho úvěrových povinností do tzv. European United Credit Bureau systému („EUCB“), jenž je mezinárodní databází umožňující jejím uživatelům, jimiž jsou právnické osoby podnikající v oblasti poskytování finančních služeb, sdílet mezi sebou informace o osobách, které u těchto uživatelů o poskytnutí finančních služeb v minulosti požádali, event. již s některým z uživatelů smlouvu na konkrétní finanční produkt uzavřeli. Zařazení osobních údajů Klienta do EUCB i jejich vyžádání ze strany jiných uživatelů, pro posouzení bonity Klienta, je podmíněno souhlasem Klienta. Provozovatelem EUCB je společnost EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika. V EUCB jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: informace o smluvních vztazích mezi CreditPortal a Klientem, tedy informace o poskytnutých službách, o celkové výši jeho úvěrové angažovanosti, informace o čerpání a platební morálce Klienta.

Klient se zařazením výše uvedených osobních údajů do systému EUCB a s využitím z tohoto systému získaných osobních údajů pro výše uvedené účely, včetně poskytnutí výše uvedených osobních údajů dalším jeho uživatelům, kteří o ně požádají.CreditPortal dále poskytuje, a zároveň může získávat, osobní údaje Klienta do databáze spolku Creditinfo - České Centrum Kreditních Informací z.s., IČO: 04715276, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 64629 („Spolek“), který umožňuje svým členům (uživatelům), vzájemně se informovat o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce osob, které u těchto uživatelů o poskytnutí finančních služeb v minulosti požádali, event. již s některým z uživatelů smlouvu na konkrétní finanční produkt uzavřeli. Zařazení osobních údajů Klienta do databáze Spolku i jejich vyžádání ze strany jiných uživatelů je podmíněno souhlasem Klienta. Zpracovatelem údajů v databázi Spolku je společnost Creditinfo - Registr Kreditních Informací, s.r.o., IČO: 04249895, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244644. V databázi Spolku jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: (i) základní identifikační údaje Klienta, (ii) údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta a o plnění těchto závazků z jeho strany, včetně údajů vypovídajících o tom, že s Klientem bylo zahájeno jednání o Smlouvě a zda mezi Klientem a CreditPortal došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, (iii) údaje o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti Klientem, (iv) vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti Klienta vypočtené na základě jeho platební morálky, nesplacených závazků, informací o jeho žádostech o nové úvěry, struktury existujících finančních závazků a jeho demografických údajů či (v) údaje vypovídající o tom, zda byly provedeny dotazy poptávající informace o bonitě a důvěryhodnosti Klienta ze strany členů Spolku.

Shora vyjmenované osobní údaje budou v databázi Spolku zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dále pět let od jejího skončení. V případě, kdy byla žádost o úvěr odvolána nebo zamítnuta, resp. nedošlo k uzavření Smlouvy, budou tyto údaje v předmětné databázi uchovávány nejdéle šest měsíců.

Klient se zařazením výše uvedených osobních údajů do databáze Spolku.

Klient dále s poskytnutím výše uvedených osobních údajů z databáze Spolku všem jeho uživatelům, kteří o získání těchto osobních údajů požádají.

Pokud není uvedeno jinak, uděluje se výše uvedený souhlas na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat. Pokud Klient uvedený souhlas neposkytne, nebo jej před poskytnutím úvěru odvolá, může to mít za následek neposkytnutí úvěru, pokud je pro ověření úvěruschopnosti Klienta a posouzení jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr přístup do registrů, databází a jiných zdrojů nezbytný. Odvolání souhlasu po poskytnutí úvěru nebude mít vliv na oprávnění CreditPortal informace získané v rámci posuzování úvěruschopnosti uchovat po dobu trvání smluvního vztahu pro účely prokázání splnění zákonné povinnosti.

6. Záznamy telefonních hovorů

 1. Klient bere na vědomí, že za účelem ochrany svých majetkových práv CreditPortal pořizuje záznam telefonních hovorů na zákaznickou linku, jejichž součástí může být změna Smlouvy nebo jiné právní jednání Klienta a/nebo CreditPortal, včetně poskytnutí souhlasů Klienta se zpracováním osobních údajů.

  Tyto záznamy budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a po odpovídající dobu po jejím ukončení, kterou lze ospravedlnit ochranou práv a právem chráněných zájmů CreditPortal. Pokud nedojde k uzavření Smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od tohoto ujednání.

 2. CreditPortal dále pořizuje záznam hovorů Klienta se zákaznickou linkou CreditPortal pro účely kontroly a zvyšování kvality služeb CreditPortal a jeho dodavatelů.

  Klient s pořizováním záznamu hovorů Klienta se zákaznickou linkou CreditPortal pro účely kontroly a zvyšování kvality služeb CreditPortal a jeho dodavatelů.

  Záznamy budou uchovávány po dobu 6 měsíců.

  Klient bere na vědomí, že může na počátku každého hovoru svůj souhlas pro účely kontroly a zvyšování kvality služeb ve vztahu k danému hovoru odmítnout i přes souhlas udělený výše. Klient bere na vědomí, že takové odmítnutí není na újmu právu CreditPortal hovor zaznamenat pro účel ochrany práv a právem chráněných zájmů CreditPortal a jeho dodavatelů, např. dokumentace v rámci hovoru poskytnutých informací nebo uzavřených dohod.

7. SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Klienta je CreditPortal.

Pro zpracování vymezené ve shora uvedených bodech 2 až 4 a 6 CreditPortal využívá služeb dalších subjektů, zpracovatelů, kterými jsou:

 • HeadMade s.r.o, IČ: 27204901, sídlo: Praha 4, Michle, Přímětická 1185/8 (pro zpracování dle bodu 2 a 3);
 • Greendata s.r.o., IČ: 24753874, sídlo: Praha 6, Břevnov, Zvoníčkova 1928/7 (pro zpracování dle bodu 2 a 3);
 • IGNUM s.r.o., IČ: 26159708, Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2405/190 (pro zpracování dle bodu 2 a 3);
 • UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, Praha 4, Nusle, Závišova 502/5 (pro zpracování dle bodu 6); a
 • TriInfo Solutions s.r.o., IČ: 28981146, Praha 7, Holešovice, Argentinská 286/38 (pro zpracování dle bodu 6).

8. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CreditPortal osobní údaje Klienta bez dalšího předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Klient bere na vědomí, že CreditPortal může v případě potřeby předat osobní údaje dalším subjektům jako zejména například inkasním společnostem za účelem vymožení dluhů. Inkasní společnosti budou pro tyto případy pověřeny k vymožení dluhů jménem CreditPortal a pro tyto účely budou v postavení zpracovatelů osobních údajů Klienta; aktualizovaný seznam inkasních společností, kterým je CreditPortal oprávněn poskytnout osobní údaje Klienta je uveden na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-externi-agentury.

Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů; aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů je uveden na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-zpracovatele-udaju.

Klient s tím, že CreditPortal může předat Klientovy následující osobní údaje, a to pro následující účely, dále uvedeným třetím osobám:

 • VOLSOR s.r.o., se sídlem Na Příkopě 392/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, IČO: 013 85 011 – kategorie osobních údajů: dle bodu 1.1, 1.2 a 1.4 tohoto Ujednání o zpracování osobních údajů; účel: posouzení splatných pohledávek CreditPortal za Klientem a výběr vhodného postupníka k uzavření smlouvy o postoupení předmětné pohledávky; aktualizovaný seznam potenciálních postupníků pohledávek, jimž budou zpřístupněny osobní údajů Klienta, a kteří nebudou moci využít tyto osobní údaje jinak než k posouzení společností VOLSOR s.r.o. nabízených pohledávek, je uveden na https://www.creditportal.cz/cs/kb/rubrika-kupci.
 • VOLSOR s.r.o., se sídlem Na Příkopě 392/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, IČO: 013 85 011 – kategorie osobních údajů: kontaktní a další údaje Klienta, které Klient sdělil CreditPortal při žádosti o úvěr (popřípadě údaje, které CreditPortal za stejným účelem získal od třetích osob), příp. další informace o Klientovi (zejména hodnotící údaje o Klientovi, zda je tento schopen splácet úvěr, které CreditPortal sám nebo s pomocí třetích osob vytvořil); účel: nabízení služeb ze strany jiných poskytovatelů půjček Klientovi, se kterým CreditPortal neuzavřel Smlouvu.

Klient bere na vědomí, že výše uvedení příjemci osobních údajů nemusejí být v zemích EU a zemích zajišťujících adekvátní ochranu osobních údajů. Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů v případě předání jakémukoli z uvedených příjemců však bude vždy zajištěna v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

9. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Klient má možnost jednotlivé souhlasy dle tohoto ujednání kdykoliv odvolat; bere přitom na vědomí, že neposkytnutí nebo odvolání některých souhlasů může mít následky (viz bod 5).

Klient se zavazuje aktivně CreditPortal nebo jím pověřené osoby informovat o změnách a své osobní údaje tak pravidelně aktualizovat.

Klient má právo požádat CreditPortal o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (může být zpoplatněno do výše nákladů na poskytnutí informace). CreditPortal je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta.

Klient, který se domnívá, že CreditPortal zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení. Dále může CreditPortal vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V každém případě, kdy se Klient domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud CreditPortal na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo Klient s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dne 22.1.2018

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

Neudělením některých ze souhlasů výrazně snižujete Vaši šanci na získaní úvěru.

Zde odsouhlasíte všechny součásti smlouvy. Pro jednotlivé souhlasy nebo jejich odvolání prosím použijte samostatná tlačítka

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

CreditPortal, a.s.
se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
poskytuje následující informace:

Věřitel

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
CreditPortal, a.s.

Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00
+420 222 209 011
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Jednorázový a bezúčelový spotřebitelský úvěr.
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Úvěr je úvěrujícím odeslán bezhotovostní formou na bankovní účet klienta, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Klient je oprávněn čerpat úvěr do 48 hodin po uzavření smlouvy prostřednictvím vybraného obchodního partnera úvěrujícího na čerpacích stanicích EuroOil.
Doba trvání spotřebitelského úvěru Doba trvání činí kalendářních dnů.
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen vrátit úvěrujícímu úvěr spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru a úrokem jednorázově nejpozději do kalendářních dnů od jeho poskytnutí úvěrujícím, a to bezhotovostní formou na bankovní účet úvěrujícího uvedený ve smlouvě. Pokud den splatnosti úvěru připadne na den, který není dnem, kdy jsou banky v České republice otevřeny veřejnosti („bankovní den“), je úvěr splatný nejbližší následující bankovní den v České republice.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.
Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny. Je-li klient povinen splácet úvěrujícímu na základě více smluv o spotřebitelském úvěru uzavřených s úvěrujícím více úvěrů a nesdělí-li klient při provedení platby jakékoliv finanční částky výslovně jinak, platí, že veškeré peněžní částky uhrazené klientem úvěrujícímu budou úvěrujícím započítány v následujícím pořadí na úhradu:
 • nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, má-li na ně úvěrující nárok;
 • úhradu smluvní pokuty a úroku z prodlení, má-li na ně úvěrující nárok;
 • poplatku za poskytnutí úvěru jinou než bezhotovostní formou, pokud takovou formu klient při výběru úvěru zvolil;
 • poplatku za poskytnutí úvěru;
 • úroku; a
 • jistiny úvěru.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Zápůjční úroková sazba nebo případně různé zápůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Pevná roční zápůjční úroková sazba s předpokladem úrokového období trvajícího 365 dní činí: 40 % p.a.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
Výše RPSN použitá na klientův úvěr je a úvěrující ji vypočítal z hodnot a podmínek úvěrového obchodu platných a mu známých k datu vyhotovení těchto informací.

Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících předpokladů:
 • poplatek za poskytnutí úvěru a úrok se hradí společně se splátkou jistiny úvěru; a
 • splátky úvěru jsou hrazeny řádně a včas
Do výpočtu RPSN jsme nezahrnuli:
 • náklady splatné v důsledku neplnění některé z povinností klienta stanovených ve smlouvě;
 • náklady, jejichž výše není ke dni vyhotovení těchto informací úvěrujícímu známa; a
 • náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není povinné.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může změnit.

Reprezentativní příklad:

Půjčka:
Poplatky po slevě:
Poplatky před slevou:
Úroky:
Úroková sazba: 40 % p.a.
Splatnost půjčky do:
Celkem splatíte:

Výše RPSN (po slevě):
Výše RPSN (před slevou):
Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
— smlouvu o jiné doplňkové službě.
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Ne
Ne
Související náklady Za poskytnutí úvěru klient platí poplatek za poskytnutí úvěru, jenž slouží k úhradě nákladů úvěrujícího spojených se zpracováním žádosti o poskytnutí úvěru.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Klient hradí případné bankovní poplatky za provedení operace, během níž jsou splátka úvěru, úrok a poplatek za poskytnutí úvěru převedeny na účet úvěrujícího, s výjimkou bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden bankovní účet úvěrujícího.


Klient hradí úvěrujícímu poplatek ve výši 100 Kč za hotovostní čerpání úvěru

Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
Pokud klient nezaplatí úvěrujícímu řádně a včas jakoukoli platbu ze smlouvy, je úvěrující oprávněn požadovat po klientovi poskytnutou jistinu úvěru, smluvní úrok v plné výši beze slevy, úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady, které úvěrujícímu vznikly v souvislosti s prodlením klienta a smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Klient má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

Klient je povinen o svém odstoupení informovat úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce úvěrujícího.
Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Ano, klient má právo zcela či zčásti předčasně splatit úvěr, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů. V případě předčasného splacení úvěru je klient povinen uhradit úvěrujícímu účelně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Výše těchto nákladů nesmí překročit 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru a částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.
Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Úvěrující je povinen klienta bezplatně a bez zbytečného odkladu vyrozumět o výsledku vyhledávání údajů o klientovi v příslušných databázích a registrech, pokud je na základě takového vyhledávání zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
Klient má nárok na požádání obdržet bezplatnou kopii návrhu smlouvy.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí od okamžiku odeslání žádosti o poskytnutí úvěru do okamžiku uzavření smlouvy, nejpozději však do sedmi dnů od jejich převzetí.
Použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru: NE

Je-li relevantní:

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě
Adresa


Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
CreditPortal, a.s.

Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7


+ 420 222 209 011
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz
Zápis v rejstříku IČO: 05561302
Spisová značka: B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
Orgán dozoru Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním povinností úvěrujícího je Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a po udělení oprávnění poskytovatele spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru dále Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, přičemž je povinen o svém odstoupení informovat úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce úvěrujícího.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právní řád České republiky
Užívání jazyků Smlouva a související dokumenty budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání Smlouvy bude poskytovatel s klientem komunikovat v českém jazyce.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu Klient je oprávněn svůj případný spor s úvěrujícím řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1).

Datum vyhotovení těchto informací: 22.1.2018
Vyhotovil/a: CreditPortal, a.s.

Prohlašuji tímto, že:

 • mi tyto informace byly poskytnuty níže uvedeného dne;
 • mi byly náležitě vysvětleny jednotlivé části těchto informací pro posouzení, jestli finanční služba odpovídá mým potřebám a finanční situaci;
 • jsem byl/a řádně informována, že smlouvu o spotřebitelském úvěru nemusím uzavírat ihned, ale mohu si ji v klidu si ji prostudovat, porovnat s nabídkami jiných finančních institucí a až následně, nejpozději však do sedmi dnů od převzetí těchto informací, tuto smlouvu uzavřít;
 • jsem byl/a ujištěn/a, že využití mého práva na řádné prostudování těchto informací nijak nezhorší moji možnost získat nabízený úvěr ani negativně neovlivní přístup společnosti při poskytování úvěru; a
 • jsem byl/a upozorněn/a na to, že smlouvu se mnou Úvěrující nemůže uzavřít, dokud u něj neproběhnou všechny potřebné schvalovací procesy podle vnitřních pravidel Úvěrujícího. Proto se nespoléhám na to, že se mnou Úvěrující uzavře smlouvu a že mi poskytne úvěr dokud není smlouva skutečně uzavřena.

Dne 22.1.2018

Druh a číslo průkazu totožnosti: OP

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS:

Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování Osobních údajů

Společnost CreditPortal, a.s., IČ 05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Praha-Holešovice, PSČ 170 00 (dále jen „Společnost“) Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novel (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) mohou být Vaše osobní údaje v rozsahu daném § 20z Zákona o ochraně spotřebitele vedeny v databázích, sloužících k vzájemnému informování prodávajících o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto zpracování uvedených osobních údajů není třeba Vašeho souhlasu a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Společnost je členem Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele (dále jen „Registr“), kterou provozuje spolek Creditinfo – České Centrum Kreditních Informací z.s., IČ 04715276, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Spolek“). Další informace o Registru najdete v dokumentu „Pravidla databází Creditinfo“ (dále jen „Pravidla“), který mimo jiné obsahuje informace o tom:

 1. jaké Vaše osobní údaje, poskytnuté Společnosti, mohou být v Registru zpracovány a jaké další Vaše osobní údaje mohou tímto zpracováním vzniknout a být zpracovány;
 2. k čemu nám tyto údaje slouží;
 3. kdo k nim může mít přístup;
 4. jak dlouho budou zpracovávány; a
 5. jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Pravidla mohou být aktualizována a jejich aktuální znění je možné zkontrolovat adrese http://creditinforegistr.cz/pravidla-databazi-creditinfo/ a na webových stránkách Spolku www.creditinforegistr.cz.

V případě, že Registr eviduje záznamy o Vašich závazcích, u kterých nedošlo k prodlení, a o Vašich potenciálních závazcích (dále jen „Pozitivní záznamy“), může do těchto Pozitivních záznamů Společnost a další oprávnění uživatelé Registru nahlížet jen s Vaším souhlasem a Vy máte právo vůči provozovateli Registru, tedy vůči Spolku, písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí Pozitivních záznamů. Provozovatel Registru v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z Registru všechny Pozitivní záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření, směřující k tomu, aby další Vaše Pozitivní záznamy nemohly být zapsány.

Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji pro Registr

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji pro Registr (dále jen „Souhlas“)

Souhlasím, aby mé osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“), poskytnuté společnosti CreditPortal, a.s., IČ 05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Praha-Holešovice, PSČ 170 00 (dále jen „Společnost“) v souvislosti s mou žádostí o zboží či služby od Společnosti nebo získané Společností v souvislosti s touto žádostí, a to i od třetích osob, zejména z mého prohlížení a používání webových stránek Společnosti, byly Společností zpracovány v souladu s tímto Souhlasem. Zpracovány tak mohou být zejména moje následující Osobní údaje: údaje o přiděleném zákaznickém čísle, identifikační údaje, IP adresa, počet osob závislých na mých příjmech, pohlaví, občanství, druh a/nebo náplň zaměstnání, výše a původ měsíčního příjmu a kontaktní údaje (zejména číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, a čísla mých bankovních účtů). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly použity k vytváření modelů (profilů) sloužících k níže uvedenému účelu.

Souhlasím, aby za níže uvedeným účelem:

 • Společnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé Osobní údaje;
 • Společnost předala mé Osobní údaje spolku Creditinfo - České Centrum Kreditních Informací z.s., IČ 04715276, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Spolek“), který je správcem Informační databáze o ostatních údajích, vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele (dále jen „Databáze Ostatních Údajů“), k dalšímu shromáždění, zpracovávání a uchovávání v rámci Databáze Ostatních Údajů v souladu s pravidly, uvedenými v dokumentu „Pravidla databází Creditinfo“ (dále jen „Pravidla“); a
 • Spolek mé Osobní údaje zpřístupnil formou on-line reportů všem oprávněným uživatelům Databáze Ostatních Údajů, tedy také Společnosti, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Pravidlech. Aktuální seznam všech oprávněných uživatelů Databáze Ostatních Údajů, kteří mohou mít přístup k mým Osobním údajům, je možné kdykoliv zkontrolovat na adrese www.creditinforegistr.cz.

Pravidla mohou být aktualizována a jejich poslední znění je možné najít na adrese http://creditinforegistr.cz/pravidla-databazi-creditinfo/a na webových stránkách Spolku www.creditinforegistr.cz.

Důležité: Spolek kromě Databáze Ostatních Údajů provozuje také Informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele podle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novel (dále jen „Registr“). Tímto Souhlasem také uděluji Společnosti souhlas, aby získávala v souladu s Pravidly z Registru záznamy o mých závazcích, u kterých nedošlo k prodlení, a potenciálních závazcích vůči členům Spolku.

Doba trvání tohoto Souhlasu:

Tento Souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Společností bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem bude koupě zboží či služeb Společnosti, uděluji tento Souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let od splnění veškerých mých závazků vůči Společnosti. Data budou uložena po dobu trvání tohoto Souhlasu.

Účelem zpracování Osobních údajů je:

 • posuzování mé bonity, platební morálky a důvěryhodnosti ze strany oprávněných uživatelů Databáze Ostatních Údajů, a to i opakovaně;
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Databáze Ostatních Údajů o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti;
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů členů Spolku.

Informace o mých právech:

Před udělením tohoto Souhlasu jsem byl Společností poučen, že:

 1. poskytnutí výše uvedených Osobních údajů, jakož i souhlasu získávat pozitivní údaje z Registru, je dobrovolné;
 2. nejpozději od 1. 5. 2018 mám právo získat poskytnuté Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, než je Společnost nebo Spolek;
 3. mám právo tento Souhlas kdykoliv písemně odvolat;
 4. mám možnost informovat se o zpracování mých Osobních údajů, tedy zejména o účelu zpracování mých Osobních údajů, o Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mého práva a oprávněných zájmů, plánované době uložení Osobních údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců mých Osobních údajů; a
 5. mám právo žádat vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, pokud se budu domnívat, že zpracování mých Osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, a to zejména opravou, výmazem nebo omezením zpracování Osobních údajů.

Jsem srozuměn, že všechna práva můžu uplatnit u Společnosti, které jsem udělil Souhlas, případně u Spolku. Další informace, jak uplatnit moje práva, jsou v Pravidlech. Byl jsem seznámen s mým právem, že v případě domněnky zpracování Osobních údajů v rozporu se zákonem můžu podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky na www.uoou.cz.

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru číslo ..........

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „Občanský zákoník"), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále „ZOS"), a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
(dále „ZSÚ"),

Smluvní strany:

CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená členem představenstva 2D consulting s.r.o., IČO: 035 08 421, se sídlem Pod lesem 589, 270 61 Lány, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 231320, zastoupená Davidem Boudou, jednatelem společnost
(dále jen „Úvěrující“ nebo „Věritel“ na straně jedné)

a

Jméno a Příjmení/titul
Datum narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště ,
Doručovací adresa ,
Druh a číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz / Povolení k trvalému pobytu) OP
Pohlaví
Mobil
E-mail určený pro doručování
Číslo účtu - Bankovní účet Klienta /

(dále jen „Klient“ nebo „Úvěrovaný“ na straně druhé) (Úvěrující a Úvěrovaný společně označováni též jako „Smluvní strany“ nebo „strany Smlouvy“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o úvěru

(dále jen jako „Smlouva“)

SPECIFIKACE JEDNORÁZOVÉHO A BEZÚČELOVÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem (dále jen „Úvěr“)

Celková výše Úvěru:

Úvěr je možné čerpat pouze po splnění podmínky, že veškeré informace poskytnuté Klientem jsou pravdivé, úplné a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

Forma poskytnutí Úvěru:

online

Datum poskytnutí Úvěru:

22.1.2018

Splatnost poskytnutého Úvěru:

Roční zápůjční úroková sazba:

40 % p.a.

Celkový Poplatek za poskytnutí Úvěru (včetně poplatku za hotovostní čerpání Úvěru):

(po slevě) /
(před slevou)

Doba trvání Úvěru v počtu dnů:

Celková částka, kterou Klient zaplatí:

(po slevě) /
(před slevou)

Výše RPSN Úvěru (roční procentní sazba nákladů):

Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících předpokladů:
 • Poplatek za poskytnutí Úvěru a Úrok je hrazen spolu se splátkou jistiny Úvěru; a
 • Splátky Úvěru jsou hrazeny řádně a včas

Výše splátky Úvěru:

(po slevě) /
(před slevou)

Počet splátek Úvěru:

1

Splátka se hradí k:

PREAMBULE

 1. 1. Úvěrující prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je ZSÚ vyžaduje, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování spotřebitelských úvěrů, když dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v nich obsažené.
 2. 2. Klient prohlašuje, že je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávný bez jakéhokoliv omezení a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Dále Klient prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem seznámil, zejména pak důsledně zvážil své možnosti při splácení požadovaného Úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje, a že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu.
 3. 3. Vzhledem ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, Klient prohlašuje, že mu Úvěrující sdělil s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy všechny údaje, které jsou vyžadovány zejména Občanským zákoníkem a ZSÚ, když pro sdělení těchto údajů je použito i Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále také jako „Formulář"). Informace obsažené ve Formuláři byly Klientovi náležitě vysvětleny a Formulář byl předložen Klientovi s dostatečným předstihem společně se zněním této Smlouvy, Ujednáním o zpracování osobních údajů (dále také jako „Ujednání") a Čestným prohlášením Klienta (dále také jako „Čestné prohlášení Klienta"), což Klient uzavřením této Smlouvy bez výhrad stvrzuje. Souhrnně a společně jsou Formulář, Ujednání a Čestné prohlášení Klienta označovány jako související dokumenty (dále jako „Související dokumenty").
 4. 4.Klient bere na vědomí, že Úvěrující poskytuje úročené spotřebitelské úvěry či finanční úvěry třetím osobám, a to:
  1. 4.1. bezhotovostní formou poskytnutí Úvěru na Bankovní účet Klienta. Při bezhotovostní formě poskytnutí Úvěru na Bankovní účet Klienta, bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy ze strany Klienta, Úvěrující odesílá sjednaný Úvěr na jím zvolený Bankovní účet Klienta pod Variabilním symbolem Klientova rodného čísla a poznámkou pro příjemce, která obsahuje číslo úvěru. Zároveň Klient obdrží na jím uvedenou E-mailovou adresu Klienta veškerou smluvní dokumentaci, tj. tuto Smlouvu a Související dokumenty, společně s Oznámením o schválení Úvěru na základě Žádosti o poskytnutí Úvěru, když od tohoto kalendářního dne je také nastaven počátek doby trvání Úvěru.
  2. 4.2. hotovostní formou poskytnutí Úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil, prostřednictvím svého Vybraného obchodního partnera na území České republiky na čerpacích stanicích, nesoucí označení "EuroOil". Při hotovostní formě poskytnutí Úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil, bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy ze strany Klienta, Úvěrující odesílá současně s níže uvedenou dokumentací na E¬mailovou adresu Klienta i číslo poukázky, nezbytné pro převzetí Úvěru a zároveň i na Číslo mobilního telefonu Klienta SMS s PIN kodem, taktéž nezbytným pro převzetí Úvěru hotovostní formou. Následně, a to nejpozději do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin, následujících od okamžiku schválení Úvěru ze strany Úvěrujícího, je Klient oprávněn prostřednictvím Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího na území České republiky na čerpacích stanicích nesoucí označení "EuroOil", 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, případně podle platné provozní a otevírací doby jednotlivých poboček a v závislosti na množství finanční hotovosti u Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, kdykoliv navštívit Úvěrujícího, když seznam čerpacích stanic Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, nesoucí označení „EuroOil", s uvedením jejich otevírací doby, je uveden na Internetové webové stránce Úvěrujícího, kde po předložení či sdělení čísla poukázky a PIN kodu, Klient vyplní do Předávacího formuláře veškeré požadované údaje, a to výši Úvěru schváleného Úvěrujícím, číslo poukázky, PIN kod a číslo občanského průkazu Klienta, který Klient obdržel na E-mailovou adresu Klienta, když zároveň obsluze smluvní čerpací stanice Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího Klient předloží k prokázání a ověření totožnosti svůj občanský průkaz a následně v případě souhlasu s uvedenými údaji Klient předmětný formulář podepíše ve dvojím vyhotovení a jedno vyhotovení předá obsluze smluvní čerpací stanice, která vyplatí Klientovi ve formuláři uvedený a Úvěrujícím schválený Úvěr. Jak výše plyne, zároveň Klient obdrží na jím uvedenou E-mailovou adresu Klienta veškerou smluvní dokumentaci, tj. tuto Smlouvu a Související dokumenty, společně s Oznámením o schválení Úvěru na základě Žádosti o poskytnutí Úvěru, když od okamžiku fyzického převzetí Úvěru ze strany Klienta je také nastaven počátek doby trvání Úvěru. Platnost a účinnost poukázky a PIN kodu je časově omezena, a to po dobu 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin, následujících od okamžiku uzavření Smlouvy, když po tomto čase zaniká. Klient tedy dle podmínek uvedených v této Smlouvě bere na vědomí, že Úvěrující neodpovídá za případné potíže s vyplacením Úvěru ze strany jeho smluvní čerpací stanice, případně za nevyplacení Úvěru, a to z jakéhokoliv právního titulu. Pro tuto formu poskytnutí úvěru Klient tedy současně bere výslovně na vědomí, že Úvěrující není schopen garantovat Klientovi poskytnutí jakékoliv finanční částky, a to s ohledem na omezenou otevírací dobu Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, jeho softwarovou vybavenost a dostatek finanční hotovosti pro poskytnutí většího množství finančních částek v kratším časovém období, a tudíž tímto může nastat situace, že poskytnutí hotovostní finanční částky nebude možné hotovostně vypořádat. Klient je povinen zajistit, aby se žádná třetí osoba nedostala k zaslanému číslu poukázky a SMS s PIN kodem, nezbytných pro převzetí Úvěru, a tudíž aby nedošlo ke ztrátě či zneužití zaslaných údajů, když v opačném případě nese vůči Úvěrujícímu veškerou odpovědnost tak, jako kdyby poskytnutý Úvěr čerpal přímo sám. Klient taktéž bere na vědomí, že Klientovi může býti poskytnuta jednorázově hotovostní formou finanční částka maximálně do výše 4.900,- Kč,
  3. 4.3. bezhotovostní či hotovostní formou poskytnutí Úvěru na BLESK peněženku.
   1. 4.3.1. Při bezhotovostní či hotovostní formě poskytnutí Úvěru na BLESK peněženku, za podmínek sjednaných v následující části tohoto pododstavce a po schválení Klientovy Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího a po uzavření této Smlouvy ze strany Klienta, Úvěrující odesílá sjednaný Úvěr na speciální peněžní účet BLESK peněženky pod variabilním symbolem telefonního čísla Klienta spojeného s BLESK peněženkou či tento sjednaný Úvěr na pokyn Klienta včetně požadovaného aktuálního poplatku Úvěrující v hotovosti dobíjí na BLESK Peněženku Klienta na Úvěrujícím zvoleném SAZKA terminálu. Zároveň Klient obdrží na jím uvedenou E-mailovou adresu Klienta veškerou smluvní dokumentaci, tj. tuto Smlouvu a Související dokumenty, společně s Oznámením o schválení Úvěru na základě Žádosti o poskytnutí Úvěru, když od tohoto kalendářního dne je také nastaven počátek doby trvání Úvěru.
   2. 4.3.2. Postup při poskytnutí Úvěru na BLESK peněženku, požadovaný Klientem, na Internetové webové stránce Úvěrujícího:

    Klient při registraci a realizaci Žádosti o poskytnutí Úvěru namísto svého čísla bankovního účtu uvádí číslo svojí BLESK peněženky a mobilní telefon, který je s BLESK peněženkou svázán. Při telefonickém hovoru operátora Úvěrujícího s Klientem pak Úvěrující ověřuje druhý kód, který je na BLESK peněžence uveden a který má k dispozici pouze Klient. Schvalovací proces poskytnutí Úvěru probíhá obdobným způsobem jak poskytnutí Úvěru bezhotovostní formou na Bankovní účet Klienta, popsaný v této Smlouvě, když rozdíl je pouze v uvedení čísla BLESK peněženky, mobilního telefonního čísla, se kterým je spjata BLESK peněženka a dále kódu spjatého výhradně s BLESK peněženkou.
   3. 4.3.3. Všeobecné informace o BLESK peněžence:

    BLESK peněženka je předplacená dobíjecí platební karta pro univerzální spotřebitelské použití, kterou je možno zakoupit na vybraných prodejních místech na území České republiky, když jejím prostřednictvím lze bezpečně a anonymně platit u všech obchodníků s platebním terminálem nebo v internetových obchodech označených logem MasterCard v České republice i v zahraničí. BLESK peněženka není určena pro podnikatelské účely, tedy aktivity podporující tvorbu zisku. BLESK peněženka má hned několik unikátních výhod a funguje na stejném principu jako předplacená mobilní SIM karta. Je možné ji dobít hotovostí na terminálech SAZKY (cca 5000 míst v České republice) s výjimkou SAZKA terminálů na pobočkách České pošty, nebo na internetu na stránkách www.bleskpenezenka.cz jakoukoliv platební kartou vydanou v České republice a na Slovensku. BLESK peněženku je možné aktivovat pouze prostřednictvím českého mobilního telefonního čísla, které nadále slouží k autorizaci bezpečnostních plateb na internetu a k identifikaci na Zákaznické lince. BLESK peněženku je možnou zakoupit v několika tisících vybraných trafikách a novinových stáncích po celé České republice, v e-shopu a také přes SMS. BLESK peněženku si je možno aktivovat zavoláním na telefonní číslo Zákaznické linky 267 197 097, a to pouze z českého mobilního telefonního čísla. Nutno je zvolit „Aktivaci BLESK peněženky" a zadat poslední 4 číslice z přední strany BLESK peněženky a 5místný aktivační kód z Bezpečnostní kartičky, kterou lze nalézt uvnitř balení BLESK peněženky. Dále je nutno si zvolit 4místný ochranný PIN a také podpis BLESK peněženky na její zadní straně. Pro aktivaci BLESK peněženky jsou nutné údaje z Bezpečnostní kartičky. Z tohoto důvodu je nutné míti Bezpečnostní kartičku při aktivaci vaší BLESK peněženky k dispozici a poté si ji uschovat na bezpečném místě. Na každé z českých mobilních telefonních čísel lze aktivovat pouze jednu BLESK peněženku. BLESK peněženku je možno dobít přes terminál SAZKY (cca 5 000 míst v České republiky) s výjimkou SAZKA terminálů na pobočkách České pošty, a to zaplacením dobíjené částky v hotovosti. Místa pro dobití BLESK peněženky jsou označena samolepkou s logem a informací o možnosti dobití. BLESK peněženku lze dobít také na internetu na stránkách www.bleskpenezenka.cz v sekci „Moje BLESK peněženka" pomocí jiné platební karty vydané v České republice a Slovensku, která musí mít nastavenou funkci 3D Secure zabezpečení (tuto funkci lze nastavit na většině platebních karet prostřednictvím banky zájemce). V případě vlastnictví platební karty bez 3D Secure zabezpečení je možnost využít dobití BLESK peněženky prostřednictvím aplikace MasterCard Mobile (platební detaily lze vygenerovat v prostředí platební brány). Dobití přes aplikaci MasterCard Mobile se poté v Internetové samoobsluze jeví jako standardní dobití přes platební bránu. Internetová samoobsluha „Moje BLESK peněženka" se aktivuje prvním přihlášením.
   4. 4.3.4. Klient bere výslovně na vědomí, že Úvěrující využívá následující dva způsoby dobíjení za podmínek níže uvedených, a to:
    Dobití BLESK peněženky prostřednictvím českého bankovního účtu:
    1. Prostřednictvím internetového bankovnictví banky je Klient povinován zadat bankovní bezhotovostní převod s požadovanou částkou na číslo účtu BLESK peněženky 3198888319/0800.
    2. Jako variabilní symbol platby je Klient povinován uvést telefonní číslo spojené s BLESK peněženkou Klienta, kterou Klient požaduje dobít.
    3. Dobití BLESK peněženky proběhne během 3 (slovy: tří) pracovních dnů.
    4. Poplatek za dobití BLESK peněženky je automaticky Klientovi stržen z dobíjené částky.
    5. Minimální částka pro dobití BLESK peněženky bankovním bezhotovostní převodem je 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).


    Dobití BLESK peněženky přes SAZKA terminál prostřednictvím Úvěrujícího na pokyn Klienta:
    1. Identifikační údaje vztahující se k BLESK peněžence Klienta Úvěrující zadává do SAZKA terminálu.
    2. Obsluhující SAZKA terminálu zpracuje identifikační údaje BLESK peněženky Klienta.
    3. Následně je Úvěrující zadává SAZKA terminálu částku, o kterou požaduje BLESK peněženku Klienta dobít, a tuto částku společně s aktuálním poplatkem za dobití BLESK peněženky (aktuální poplatek k datu uzavření této Smlouvy činí 25,- Kč) se Úvěrující zavazuje vyplácet provozovatelům SAZKA terminálu.
    4. Obsluhující po dobití vytiskne stvrzenku o provedení dobití, když tato stvrzenka je dokladem o poskytnutí Úvěru Klientovi ze strany Úvěrujícího.
 5. 5. Klient dále bere na vědomí pro případ, že Úvěrující neposkytne Klientovi jím požadovaný Úvěr, tak Úvěrující je oprávněn vyvinout zprostředkovatelskou činnost ve prospěch Klienta, směřující k obstarání příležitosti uzavřít smlouvu o úvěru či jinou obdobnou smlouvu o jiném finančním produktu mezi Klientem a třetí osobou zajištěnou Úvěrujícím (dále jen „Partner"), znamenající poskytnutí finančních prostředků Klientovi ze strany Partnera (dále jen společně "Smlouva o finanční službě"), když za tímto účelem Klient výslovně zmocňuje Úvěrujícího poskytnout jeho veškeré osobní údaje, jež sdělil Úvěrujícímu, Partnerovi.
 6. 6. Podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi Úvěrujícím a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta se Smlouvou a Souvisejícími dokumenty. Klientovi byl návrh této Smlouvy a Související dokumenty poskytnuty v dostatečné lhůtě před uzavřením Smlouvy a byla mu vysvětlena práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu měl Klient na Internetové webové stránce Úvěrujícího. Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem této Smlouvy a Souvisejícími dokumenty, a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí a výslovně je přijímá, a to vše mimo jiné odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru v elektronické formě zadáním verifikačního ověřujícího podpisového Kódu ze SMS dle podmínek sjednaných v čl. III. odst. III.3. této Smlouvy.
 7. 7. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření této Smlouvy a Souvisejících dokumentů byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít tuto Smlouvu a Související dokumenty bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran. Klient i Úvěrující tedy souhlasí s uzavřením veškerých shora citovaných dokumentů podle předchozí věty, tj. této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat tuto Smlouvu a Související dokumenty v listinné podobě. Odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru (dále také jako „Žádost o poskytnutí Úvěru") a uzavřením této Smlouvy ze strany Klienta Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.
 1. I. Definice základních pojmů

  Pro účely této Smlouvy a Souvisejících dokumentů mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:
  1. I.1. Úvěrující - společnost CreditPortal, a.s., IČ: 05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
  2. I.2. Klient – fyzická osoba, starší 18 let, dosahující pravidelný příjem, politicky neexponovaná osoba ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení, který má zájem o využití práva nebo využil práva na získání Úvěru a užívá dalších práv, která poskytuje tato Smlouva.
  3. I.3. Smlouva – tato smlouva o úvěru uzavřená mezi Úvěrujícím a Klientem v elektronické formě nebo ústním telefonickým sdělením, tedy hlasem.
  4. I.4. Strana – Úvěrující nebo Klient.
  5. I.5. Strany – společně Úvěrující i Klient.
  6. I.6. Související dokumenty – Ujednání o zpracování osobních údajů, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru a Čestné prohlášení Klienta.
  7. I.7. Úvěr – peněžní finanční částka, kterou Úvěrující poskytne Klientovi hotovostní či bezhotovostní formou na základě individuálně sjednaných podmínek, a to bez konkrétního účelu použití.
  8. I.8. Celková výše Úvěru – ccelková výše poskytnuté jistiny.
  9. I.9. Podmínky Úvěru – celková výše Úvěru, Termín splatnosti Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, Úrok, výše, počet a četnost splátek a další podmínky.
  10. I.10. Poplatek za poskytnutí Úvěru – finanční částka Klientem výslovně odsouhlasená a akceptovaná, která je splatná při uzavření Smlouvy a kterou je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru spolu s jistinou Úvěru a Úrokem do Termínu splatnosti Úvěru. Uhrazením Poplatku za poskytnutí Úvěru, jehož výše je uvedena na straně č. 2 této Smlouvy, hradí Klient Úvěrujícímu náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím Úvěru. Poplatek za poskytnutí Úvěru Úvěrující v případě předčasného splacení Klientovi nevrací nazpět, a to ani z části.
  11. I.11. Úrok - konkrétní finanční částka vypočtená k Termínu splatnosti Úvěru na základě Zápůjční úrokové sazby, kterou je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru a která představuje odměnu Úvěrujícího za poskytnutí Úvěru. Klient bere na vědomí, že při naplnění podmínek, blíže specifikovaných v této Smlouvě a na Internetové webové stránce Úvěrujícího, je Úvěrující oprávněn Klientovi mimo jiné v rámci Věrnostního programu CreditPortal poskytnout slevu z Úroku.
  12. I.12. Zápůjční úroková sazba – Klientem výslovně odsouhlasená a akceptovaná roční zápůjční úroková sazba s předpokladem úrokového období trvajícího 365 dnů, jejíž výše je uvedena na straně č. 2 této Smlouvy.
  13. I.13. Žádost o poskytnutí Úvěru - žádost, kterou Klient mohl ovlivnit, a ve které Klient uvede zvolený typ Úvěru, hotovostní či bezhotovostní formu poskytnutí Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, Den splacení Úvěru a Dobu trvání Úvěru.
  14. I.14. Podání Žádosti o poskytnutí Úvěru - žádost podaná Klientem v Sekci Příjemce Úvěru Elektronickými kanály, způsoby popsanými v této Smlouvě, a to ve věci poskytnutí úvěru jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v této Smlouvě, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tento Úvěr přijmout.
  15. I.15. Elektronické kanály - předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu nebo mobilního telefonu.
  16. I.16. Sekce Příjemce Úvěru - internetový webový systém Úvěrujícího, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši úvěru a provádět veškeré činnosti spojené se získáním úvěru či informací o ní, a ve kterém je v elektronické podobě uložena veškerá smluvní dokumentace ke čtení a zároveň i k tisku, zejména tato Smlouva a Související dokumenty a údaje o Smluvních stranách a smluvních vztazích mezi nimi, když do tohoto zabezpečeného prostředí má Klient umožněn bez omezení NONSTOP přístup 24 hodin denně.
  17. I.17. Splatná částka - součet částek jistiny Úvěru, Poplatku za poskytnutí Úvěru a Úroku, kterou je Klient povinen uhradit do Termínu splatnosti Úvěru.
  18. I.18. Den splacení Úvěru - den v příslušném kalendářním měsíci, do kdy je Klient povinen splatit Splatnou částku.
  19. I.19. Doba splacení Úvěru - doba ode dne čerpání jistiny Úvěru do dne úplného splacení Úvěru.
  20. I.20. Termín splatnosti Úvěru - doba, během níž musí Klient splatit Úvěrujícímu Splatnou částku.
  21. I.21. Splátka - určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Úvěrujícímu na základě této Smlouvy.
  22. I.22. Sankční poplatky – smluvní pokuta a úrok z prodlení, k jejichž uhrazení se Klient zavázal v této Smlouvě a které je povinen Klient zaplatit Úvěrujícímu v případě včasného a řádného neplnění podmínek této Smlouvy.
  23. I.23. Prostředky pro potvrzení totožnosti - občanský průkaz Klienta a jeho číslo či jiný průkaz totožnosti Klienta a jeho číslo, trvalé bydliště a doručovací adresa Klienta, identifikační číslo Klienta, je-li podnikatelem, E-mailová adresa Klienta, identifikační kód, heslo Klienta, Číslo mobilního telefonu Klienta, Kód a číslo poukázky s PIN kodem při hotovostní formě poskytnutí Úvěru a číslo BLESK peněženky, mobilního telefonního čísla, se kterým je spjata BLESK peněženka a dále kódu spjatého výhradně s BLESK peněženkou pro případ poskytnutí Úvěru bezhotovostní formou na BLESK peněženku.
  24. I.24. Dočasné heslo Klienta - posloupnost čtyř znaků náhodně vygenerovaných Úvěrujícím, které jsou určené k identifikaci Klienta a nezbytná pro Klientovo přihlášení do Sekce příjemce Úvěru a která Klient obdrží neprodleně po odeslání své žádosti o zaslání přihlašovacího kódu prostřednictvím SMS na Číslo mobilního telefonu Klienta, když tato čísla si Klient nemusí pamatovat, neboť pro další žádosti obdrží Klient nově vygenerovaná čísla. Tento podpisový Kód se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Klienta a potvrzuje, že text této Smlouvy a Související dokumenty jsou chráněny, a také slouží pro potvrzení/podepsání této Smlouvy a Souvisejících dokumentů.
  25. I.25. Kód - podpisový a časově omezený kód této Smlouvy vygenerovaný automaticky. Toto číslo se bude skládat z číselné řady a rodného čísla zákazníka zadaného při registraci a bude jedinečné pro každou smlouvu.
  26. I.26. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za Smluvní stranu této Smlouvy.
  27. I.27. Formulář - Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 2 ZSÚ.
  28. I.28. SMS - systém umožňující uživatelům odesílání a přijímání textových zpráv.
  29. I.29. Internetová webová stránka Úvěrujícího - internetové stránky Úvěrujícího www.creditportal.cz, popřípadě internetové stránky obchodních Partnerů Úvěrujícího.
  30. I.30. Bankovní účet Úvěrujícího - peněžní účet číslo 2400654643/2010 či jiný peněžní účet Úvěrujícího prezentovaný na Internetové webové stránce Úvěrujícího či na jiném dokumentu Úvěrujícího.
  31. I.31. Bankovní účet Klienta - peněžní účet uvedený Klientem v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru, případně i této Smlouvě a Souvisejících dokumentech, který je veden na jméno Klienta a který je jeho majitelem.
  32. I.32. Číslo mobilního telefonu Klienta - číslo mobilního telefonu, které Klient nahlásil Úvěrujícímu v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru, případně i této Smlouvě a Souvisejících dokumentech.
  33. I.33. E-mailová adresa Klienta - e-mailová adresa, kterou Klient nahlásil Úvěrujícímu v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru, případně i této Smlouvě a Souvisejících dokumentech.
  34. I.34. Číslo telefonu Úvěrujícího - číslo telefonu +420 222 209 011.
  35. I.35. E-mailová adresa Úvěrujícího - e-mailová adresa: info@creditportal.cz.
  36. I.36. Dozorový orgán - orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Úvěrujícího znamená Českou obchodní inspekci ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a po udělení oprávnění poskytovatele spotřebitelských úvěrů Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
  37. I.37. Variabilní symbol při bezhotovostní formě poskytnutí Úvěru na Bankovní účet Klienta a při hotovostní formě poskytnutí Úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil - rodné číslo Klienta, který Klient použije při každé platbě finančních prostředků na Bankovní účet Úvěrujícího, plynoucí z této Smlouvy. Pouze při bezhotovostní či hotovostní formě poskytnutí Úvěru na BLESK peněženku je variabilní symbol telefonní číslo Klienta spojeného s BLESK peněženkou.
  38. I.38. Vybraný obchodní partner Úvěrujícího - obchodní společnost ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2341, provozující na území České republiky síť čerpacích stanic, nesoucí označení „EuroOil", a jehož prostřednictvím při požadavku Klienta bude Úvěrující poskytovat a předávat za podmínek plynoucích z této Smlouvy Klientovi odsouhlasené Úvěry hotovostní formou, a to 7 dní v týdnu, případně podle platné provozní a otevírací doby jednotlivých poboček a v závislosti na množství finanční hotovosti u Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího.
  39. I.39 Partner - třetí subjekt, který má v předmětu podnikání nebo předmětu obchodní činnosti poskytování spotřebitelských úvěrů, úvěrů nebo jiných finančních produktů, se kterým Úvěrující spolupracuje, když těchto Partnerů je více.
 2. II. Práva a povinnosti smluvních Stran
  1. II.1. Úvěrující je za podmínek plynoucích z této Smlouvy povinován po potvrzení schválení Úvěru formou stanovenou v této Smlouvě poskytnout Klientovi Úvěr bezhotovostní či hotovostní formou dle požadavku Klienta, když Klient je povinován splatit Úvěrujícímu řádně a včas poskytnutý Úvěr a zaplatit mu zároveň Poplatek za poskytnutí Úvěru a Úrok, jakož i případné Sankční poplatky a další pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči Klientovi, jako i náklady spojené se soudním či mimosoudním vymáhání pohledávek Úvěrujícího vzniklých vůči Klientovi.
  2. II.2. Povinnost Úvěrujícího k poskytnutí Úvěru se považuje za splněnou při bezhotovostní formě poskytnutí Úvěru odepsáním Úvěrujícím schváleného Úvěru z Bankovního účtu Úvěrujícího či z jiného peněžního účtu Úvěrujícího na Klientem označený Bankovní účet Klienta či na stanovený specifický peněžní účet BLESK peněženky, dále při hotovostní formě okamžikem dobití BLESK peněženky Klienta a dále při další hotovostní formě poskytnutí Úvěru okamžikem převzetí Úvěrujícím schváleného Úvěru ze strany Klienta prostřednictvím Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, a to po předložení a sdělení čísla poukázky a PIN kodu nezbytným k poskytnutí Úvěru.
  3. II.3. Úvěrující je za podmínek plynoucích z této Smlouvy krom zákonem stanovených povinností zejména povinován:
   • Poskytnout Klientovi Úvěr v jím odsouhlasené výši a ve formě požadované Klientem a ve sjednaném termínu.
   • Informovat Klienta e-mailem předem, a to nejdéle 5 (slovy: pět) pracovních dnů před připravovanou změnou o tom, že se změní způsob jím poskytování služeb nebo údaje Úvěrujícího.
   • Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Úvěrujícímu zasíláním SMS zpráv na Číslo mobilního telefonu Klienta, jakož případně i zasíláním oznámení na E-mailovou adresu Klienta či zavoláním na Číslo mobilního telefonu Klienta.
   • Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru, na který mají přístup pouze pracovníci mající příslušná oprávnění a přístupová hesla.
  4. II.4. Úvěrující je zejména oprávněn:
   • Odmítnout poskytnout Klientovi jím požadovaný Úvěr, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy, na základě ověření jeho schopnosti splácet pravidelné Splátky Úvěru.
   • Odmítnout poskytnout Klientovi Úvěr v jím požadované formě.
   • Měnit čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím souhlasu Klienta a po zveřejnění této informace na Internetové webové stránce Úvěrujícího, nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před provedením změny.
   • Na základě smlouvy s Třetí osobou postoupit kdykoliv Třetí osobě práva a povinnosti Klienta vyplývající z této Smlouvy.
   • Předat do zástavy kdykoliv Třetím osobám pohledávky evidované Úvěrujícím vůči Klientovi vyplývající z této Smlouvy, pokud to nezhorší situaci Klienta.
   • Při prodlení Klienta s úhradou jakékoliv pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy delším jak 1. (slovy: jeden) pracovní den od data splatnosti takové částky o prodlení Klienta informovat registry dlužníků, do jejichž databází má Úvěrující přístup.
   • Poskytovat Klientovi mimo jiné v rámci jeho Věrnostního programu CreditPortal slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru.
   • Odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo ze zákonných důvodů.
   • Při prodlení se splněním povinnosti delším jak 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k zaslání požadovaných a sjednaných listinných dokumentů na Elektronickou adresu Klienta požadovat, aby Klient neprodleně a jednorázově splatil Úvěrujícímu veškeré své závazky, které Úvěrující eviduje vůči Klientovi, a to i pohledávky Úvěrujícího do té doby nesplatné,
   • Při prodlení Klienta s úhradou Úvěru či Poplatku za poskytnutí Úvěru uplatňovat po Klientovi sjednané smluvní pokuty či sjednané poplatky za upomínací akce či jiná nároková finanční plnění, a to vše zcela v souladu s touto Smlouvou.
  5. II.5. Úvěrující bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů zejména pomocí Elektronických kanálů:
   • Jestliže jsou úkony prováděny přes internet - pomocí Čísla mobilního telefonu Klienta a hesla systémově generovaným kódem.
  6. II.6. Klient je zejména povinen:
   • Chránit před ztrátou či zneužitím čísla poukázky a PIN kódu nezbytných k poskytnutí Úvěru prostřednictvím Vybraného obchodního partnera Úvěrujícího, rozhodne-li se Klient pro hotovostní formu poskytnutí Úvěru a číslo BLESK peněženky, mobilního telefonního čísla, se kterým je spjata BLESK peněženka a dále kódu spjatého výhradně s BLESK peněženkou pro případ poskytnutí Úvěru bezhotovostní formou na BLESK peněženku, dále Kód či jiné přístupy určené výlučně dle podmínek této Smlouvy Klientovi, když porušení této povinnosti ze strany Klienta je automaticky považováno za hrubou nedbalost Klienta v jejímž důsledku Klient odpovídá v plné výši za veškerou škodu způsobenou Klientovi Třetí osobou.
   • Splatit včas a řádně Úvěr, který mu Úvěrující poskytl, dále zaplatit Poplatek za poskytnutí Úvěru, Úrok a případné Sankční poplatky a další pohledávky Úvěrujícího plynoucí z této Smlouvy vůči Klientovi, jako i náklady spojené se soudním či mimosoudním vymáhání pohledávek Úvěrujícího vzniklých vůči Klientovi.
   • Neprozrazovat žádné Třetí osobě opatření používaná Úvěrujícím pro ověření totožnosti Klienta.
   • Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Úvěrujícího o tom, že Prostředky pro ověření totožnosti Klienta se staly známými Třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny.
   • Komunikovat s Úvěrujícím, a to jakoukoliv formou předpokládanou touto Smlouvou.
   • Nepostupovat bez písemného souhlasu Úvěrujícího svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Třetím osobám.
   • Při změně jména, příjmení nebo dalších údajů Klienta, uvedených v této Smlouvě informovat Úvěrujícího způsobem uvedeným v této Smlouvě.
   • Při změně E-mailové adresy Klienta informovat o tom Úvěrujícího prostřednictvím Čísla telefonu Úvěrujícího.
   • Při změně adresy skutečného místa pobytu nebo zaměstnavatele Klienta informovat o tom Úvěrujícího prostřednictvím Čísla telefonu Úvěrujícího
   • Při registračním procesu Žádosti o poskytnutí Úvěru na Internetové webové stránce Úvěrujícího uvést Bankovní účet Klienta, který je veden na jeho jméno a jehož je majitelem.
  7. II.7. Klient je zejména oprávněn:
   • Zvolit si bezhotovostní či hotovostní formu poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího.
   • Požádat Úvěrujícího o slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru při naplnění podmínek plynoucí pro Klienta z této Smlouvy.
   • Získat ve sjednaném termínu Úvěrujícím odsouhlasený Úvěr, jestliže dodrží podmínky této Smlouvy a nebude v platební neschopnosti.
   • Požádat o refinancování Úvěru.
   • Využívat služeb Úvěrujícího poskytovaných Elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu. Veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím prostředků pro ověření totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem.
   • Klient může využívat služeb Úvěrujícího jím stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Internetové webové stránce Úvěrujícího.
   • Klient je oprávněn jakýkoliv Úvěr dle této Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. Informační povinnost Klienta o předčasném splacení Úvěru je blíže popsána v čl. X této Smlouvy.
   • Odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a ze zákonných důvodů.
  8. II.8. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani částečnou či rozdělenou, evidovanou vůči Úvěrujícímu, Třetí osobě.
  9. II.9. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Úvěrujícímu, proti pohledávce Klienta, evidované vůči Úvěrujícímu.
  10. II.10. V případě, že byl na Klienta podán insolvenční návrh, je povinen o tom písemně informovat Úvěrujícího do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne kdy se tuto skutečnost dozví s tím, že podá-li Klient insolvenční návrh sám na sebe, je Klient povinen v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Úvěrujícímu a Úvěrujícího uvést jako svého věřitele.
  1. III. 1. Registrace a Žádost o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta, odsouhlasení Smlouvy, Ujednání, Formuláře a Čestného prohlášení Klienta

   Registrace nového zákazníka.

   Registrace a Žádost o poskytnutí Úvěru prostřednictvím webových stránek:


   Registrace Klienta probíhá na Internetové webové stránce Úvěrujícího, případně na webových stránkách obchodních Partnerů Úvěrujícího, a to způsobem popsaným v tomto článku III.1. této Smlouvy.
   1. III.1.1. Nový Klient si vybere, o jakou formu poskytnutí Úvěru žádá, tj. zda-li požaduje poskytnutí bezhotovostního úvěru na peněžní účet Klienta či poskytnutí hotovostního úvěru s výběrem u čerpacích stanic EuroOil či poskytnutí bezhotovostního či hotovostního úvěru na BLESK peněženku, když Klient výslovně bere na vědomí, že poskytnutí Úvěru hotovostní formou je zpoplatněno poplatkem za hotovostní čerpání ve výši 100,- Kč. Klient bere na vědomí, že Úvěrující nejprve vyřizuje poskytnutí Úvěru hotovostní formou. Nový a nezaregistrovaný Klient pro případ jeho požadavku na poskytnutí Úvěru hotovostní formou bere taktéž výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že pro tuto hotovostní formu poskytnutí Úvěru je Klient povinován, v případě požadavku ze strany Úvěrujícího, tomuto dodat jím požadované informace či dokumenty, a to např. kopie výpisů z bankovních účtů, kopie výplatních pásek apod. a tudíž rychlost schválení Žádosti o poskytnutí Úvěru hotovostní formou bude záviset na schopnosti Klienta co nejdříve dodat Úvěrujícímu požadované dokumenty či informace.
   2. III.1.2. Nový Klient si dále vybere, jakou výši Úvěru zvolí (částku snižuje nebo zvyšuje pomocí tlačítek plus a mínus po stranách popřípadě částku přepíše manuálně) a následně navolí, na kolik kalendářních dní by Úvěr požadoval poskytnout. Po pravé straně je Klientovi zobrazeno, jaké poplatky u daného Úvěru Úvěrujícímu zaplatí a zároveň je i Klientovi zřetelně zobrazeno, jakou celkovou částku za poskytnutí Úvěru Úvěrujícímu bude povinován uhradit. V případě zájmu o poskytnutí Úvěru poté Klient klikne na tlačítko "Chci půjčit", což výslovně znamená projevení dobrovolné vůle Klienta si od Úvěrujícího zapůjčit Úvěr v konkrétní výši a za Úvěrujícím požadovaný Poplatek za poskytnutí Úvěru a Úrok. V případě nezájmu o poskytnutí Úvěru je Klient oprávněn opustit Internetovou webovou stránku Úvěrujícího, což ve svém důsledku znamená, že Klient nemá zájem o poskytnutí Úvěru a Klient tedy nebude ničím Úvěrujícímu povinován.
   3. III.1.3. Následuje po stisku tlačítka "Chci půjčit" vyplnění registračního formuláře na Internetové webové stránce Úvěrujícího. Nad tímto formulářem má Klient opětovně možnost si pročíst rekapitulaci o jaký Úvěr Klient žádá, na jaké období a kolik bude i s poplatky povinován Úvěrujícímu splatit. I v této fázi registrace je zcela na vůli Klienta ukončit bez finančního postihu celkový proces Žádosti o poskytnutí Úvěru. V případě zájmu o poskytnutí Úvěru následně Klient vyplní jednotlivá pole, a to: svůj e-mail, mobilní telefon, své jméno a příjmení, rodné číslo a číslo občanského průkazu.
   4. III.1.4. V další sekci vyplní Klient detaily ohledně svého zaměstnání/povolání - typ příjmu (Klient vybere příslušný typ z rozbalovacího seznamu), jméno svého zaměstnavatele, IČO svého zaměstnavatele, případně, pokud je Klient osoba samostatně výdělečně činná, vyplní Klient vlastní IČO.
   5. III.1.5. Na následujících řádcích vybírá Klient z dalšího rozbalovacího seznamu výši svých příjmů, když se jedná o plat či mzdu po zdanění a tento plat či mzda je vždy počítána v korunách českých.
   6. III.1.6. Poslední částí této sekce je vyplnění kontaktní osoby Klienta, když tímto vyplněním kontaktní osoby Klienta, Klient výslovně zmocňuje Úvěrujícího k tomu, aby Úvěrující tuto kontaktní osobu kontaktoval v případě, dojde-li ze strany Klienta k prodlení ve splacení Úvěru či jiných finančních závazků Klienta, plynoucích pro Klienta z této Smlouvy a Klient se neozývá ani po opakovaných výzvách či žádným způsobem nereaguje na výzvy Úvěrujícího. Z rozbalovacího seznamu lze vybrat několik typů kontaktních osob - příbuzného, přítele nebo zaměstnavatele. Vždy by se však mělo jednat o někoho, kdo přichází s Klientem do kontaktu, aby mu mohl případně zanechat vzkaz. Klient tedy vyplní jméno a příjmení kontaktní osoby a následně i její telefonní číslo.
   7. III.1.7. V okamžiku, kdy jsou všechny části registračního formuláře ze strany Klienta vyplněny, je Klient povinen se seznámit s Formulářem a celkovým obsahem této Smlouvy, když oba dokumenty je povinen Klient si přečíst, tak aby věděl jaká práva, povinnosti či případné právní dopady, včetně sankčních postihů pro něj plynou a následně po odsouhlasení Formuláře a této Smlouvy je Klient povinován na důkaz svého souhlasu s Formulářem a Smlouvou tyto odsouhlasit zaškrtnutím příslušného čtvercového políčka. Výslovný souhlas Klienta s touto Smlouvou a jeho zájem o poskytnutí Úvěru, tedy Klient projeví zaškrtnutím čtvercového políčka, situovaným hned pod touto Smlouvou, což umožní Klientovi se dostat do další fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro řádné vyplnění Žádosti o poskytnutí Úvěru a celkového poskytnutí Úvěru, a to k odsouhlasení vybraných Souvisejících dokumentů samostatným a odděleným postupem. Po odsouhlasení této Smlouvy tedy následuje v jednotlivých a oddělených krocích zcela shodně jak je výše popsáno proces seznámení a odsouhlasení dalších Souvisejících dokumentů ze strany Klienta, a to Ujednání, a Čestného prohlášení Klienta, když i tyto Související dokumenty je Klient povinován důkladně přečíst, porozumět jim a stvrdit tak zaškrtávacím čtverečkem pod jednotlivými Souvisejícími dokumenty. Úvěrující podotýká, že i v této fázi procesu registrace o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta, je tento Klient bez jakéhokoliv právního postihu oprávněn ukončit proces své registrace. Klient bere výslovně na vědomí, že důkladné nepřečtení Smlouvy a Souvisejících dokumentů a z toho plynoucí právní dopady či sankce jdou zcela k jeho tíži, když taktéž bere Klient na vědomí, že Klient v případě jakékoliv nejasnosti se smluvní dokumentací je oprávněn pro vysvětlení volat telefonního operátora Úvěrujícího.
   8. III.1.8. V následující fázi procesu registrace, tj. v okamžiku, kdy Klient odsouhlasí tuto Smlouvu a Související dokumenty, je Klient oprávněn přistoupit k dalšímu kroku, kdy mu bude zaslán bezpečností kód na Klientem zadané Číslo mobilního telefonu Klienta. Tento bezpečnostní kód Klient opíše do příslušného pole a tím dokončí tvorbu svého osobního profilu u Úvěrujícího, když tímto taktéž zároveň a výslovně bere Klient na vědomí tu skutečnost, že z důvodu jeho souhlasu se smluvními podmínkami Úvěrujícího odeslal svou Žádost o poskytnutí Úvěru Úvěrujícímu, která je na základě vnitřních předpisů Úvěrujícího a vyhodnocení úvěruschopnosti Klienta vyhodnocena a následně zpracována příslušnými verifikátory.
   9. III.1.9. Klient bere na vědomí, že jím požadovaný Úvěr může být schválen v plné Klientem požadované výši, avšak také může být Klient do sedmi pracovních dnů telefonicky kontaktován telefonními operátory Úvěrujícího a může mu být na základě vyhodnocení jeho žádosti Úvěrujícím nabídnut Úvěr s jistinou nižší, s příslušně nižším Poplatkem za poskytnutí Úvěru. Pro tento případ, domluví-li se operátor Úvěrujícího s Klientem, dochází poté, co je Klientovi poskytnut nový individualizovaný Formulář spolu s náležitým vysvětlením a návrh Smlouvy, k uzavření této Smlouvy hlasem, tedy smlouvy uzavírané přes prostředky pro komunikaci na dálku. Nastane-li situace v tomto odstavci popsaná, má se automaticky za to, že Klient sám již nebude dále potvrzovat změněnou smluvní dokumentaci, ale jeho hlasový souhlas po telefonu bude nahráván a zvukový záznam zálohován na serveru poskytovatele hlasových služeb.
   10. III.1.10. Klient následně v případě změny výše Úvěru a Poplatku za poskytnutí Úvěru dostane o upravené výši sumy Úvěru a výši Poplatku za poskytnutí Úvěru email na E-mailovou adresu Klienta, ve kterém bude již upravená smluvní dokumentace, týkající se předmětných změn, když zcela totožná verze již upravené smluvní dokumentace bude k nalezení i na profilu Klienta. Konkrétně se změní podoba této Smlouvy a Formulář.
  2. III.2. Okamžik uzavření Smlouvy a Souvisejících dokumentů

   Dle výslovného ujednání Smluvních stran jsou po odsouhlasení poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího Klientovi tato Smlouva a Související dokumenty uzavřeny mezi Úvěrujícím a Klientem on-line na Internetové webové stránce Úvěrujícího, který je provozovatelem Internetové webové stránky Úvěrujícího s tím, že podpis Klienta je u této Smlouvy a Souvisejících dokumentů nahrazen zadáním verifikačního ověřujícího podpisového Kódu ze SMS, který je Klientovi zasílán Úvěrujícím v době registrace Žádosti o poskytnutí Úvěru na Číslo mobilního telefonu Klienta uvedený Klientem ve formuláři žadatele o Úvěr, když takovéto jednání má platnost písemného právního jednání, neboť tato forma podpisu této Smlouvy a Souvisejících dokumentů je dostatečně určitá a srozumitelná a tudíž tato forma je shodně považována za písemnou formu uzavření Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Tato Smlouva a Související dokumenty nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zadání ověřujícího podpisového SMS Kódu do příslušného pole ze strany Klienta umístěného na Internetové webové stránce Úvěrujícího a tudíž tato Smlouva a Související dokumenty se stávají platnými a účinnými v ten okamžik, kdy Klient podepíše tuto Smlouvu a Související dokumenty prostřednictvím verifikační SMS. Klient bere na vědomí, že podpisový SMS Kód má omezenou dobu platnosti, a to 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin od jeho odeslání na Číslo mobilního telefonu Klienta ze strany Úvěrujícího, přičemž v případě neuplatnění Kódu v době platnosti, je Klient oprávněn požádat Úvěrujícího o zaslání nového Kódu.
 3. IV. Podání žádosti o refinancování Úvěru
  1. IV.1. Aktuální podmínky refinancování Úvěru jsou k dispozici na Internetové webové stránce Úvěrujícího a na Čísle telefonu Úvěrujícího.
 4. V. Splacení Úvěru
  1. V.1.OKlient je povinen vrátit Úvěrujícímu Úvěr spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru, Úrokem a případně poplatkem za hotovostní čerpání Úvěru jednorázově nejpozději do kalendářních dnů od jeho poskytnutí Úvěrujícím, a to bezhotovostní formou na Bankovní účet Úvěrujícího uvedený ve Smlouvě.
  2. V.2. Pokud splatnost Úvěru připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Úvěr splatný v nejbližší následující den, kdy jsou v České republice banky otevřeny veřejnosti. Poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství Klient vrátí Úvěrujícímu ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě.
  3. V.3. Klient bere na vědomí, že případné vytvoření kapitálu vytvořeného platbami Klienta namísto splácení Úvěru nepovede k úplnému splacení Úvěru.
  4. V.4. Úvěr je vyjádřen a poskytován v českých korunách, když Klient je povinen Úvěr vrátit a splatit Úvěrujícímu v téže měně, v jaké byl Klientovi vyplacen.
  5. V.5. Klient výslovně bere na vědomí, že je povinován při hrazení Splatné částky uvést své rodné číslo jako variabilní symbol, vyjma bezhotovostní formy poskytnutí Úvěru na BLESK peněženku, kdy variabilní symbol je telefonní číslo Klienta spojené s BLESK peněženkou (dále jako „Variabilní symbol"). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech správný Variabilní symbol, Úvěrující nezaúčtuje platbu podle Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím, když pro tento případ Klient bere na vědomí, že se Klient dostává do prodlení s placením svých závazků. V případě prodlení Klienta se postupuje podle čl. X této Smlouvy.
  6. V.6. Bankovní a poštovní poplatky za provedení operace, během níž je Splatná částka převedena na účet Úvěrujícího, hradí Klient, s výjimkou bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Úvěrujícího; tento poplatek si musí uhradit sám Úvěrující.
  7. V.7. Je-li Klient povinen splácet Úvěrujícímu na základě této Smlouvy několik dlužných částek a nesdělí-li Klient při provedení platby jakékoliv finanční částky výslovně jinak, Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžní částky uhrazené Klientem Úvěrujícímu budou Úvěrujícím započítány nejprve 1. na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, má-li na ně Úvěrující nárok, 2. dále na úhradu sjednaných a vyměřených Sankčních poplatků, má-li na ně Úvěrující nárok, 3. dále na úhradu Poplatku za poskytnutí Úvěru jinou než bezhotovostní formou, pokud takovou formu Klient při výběru Úvěru zvolil, 4. dále na úhradu Poplatku za Poskytnutí úvěru, 5. dále na úhradu Úroku, 6. a na úhradu jistiny Úvěru.
  8. V.8. Ukončením této Smlouvy s výjimkou případů, kdy tato Smlouva nebo ZSÚ stanoví jinak, není dotčeno právo Úvěrujícího na úhradu veškerých pohledávek vzniklých Úvěrujícímu vůči Klientovi z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, když tyto pohledávky se stávají splatnými dnem ukončení této Smlouvy. Zánikem této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, taktéž nedochází k zániku práv a povinností Smluvních stran, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů.
  9. V.9. Dnem úmrtí Klienta se taktéž stávají splatnými veškeré nesplatné pohledávky Úvěrujícího za Klientem plynoucí z této Smlouvy.
  10. V.10. Smluvní Strany dále výslovně sjednávají, že veškeré nesplatné pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů vůči Klientovi se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo Třetí osobou zahájeno exekuční řízení či zahájeno insolvenční řízení.
  11. V.11. Tato Smlouva zaniká ke dni úplného splacení poskytnutého Úvěru, Poplatku za poskytnutí Úvěru a Úroku, případně Sankčních poplatků a dalších nárokových a sjednaných finančních plnění a nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle této Smlouvy.
  12. V.12. Klient výslovně bere na vědomí, že veškeré platby Klientem realizované ve prospěch Úvěrujícího jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Úvěrujícího s řádně uvedeným Variabilním symbolem zejména podle čl. VI.5. této Smlouvy, případně jiný bankovní účet Úvěrujícího, který Úvěrující Klientovi písemně sdělí.
 5. VI. Odpovědnost
  1. VI.1. Úvěrující je zcela zproštěn své odpovědnosti za jakékoli ztráty z jakéhokoliv titulu v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Úvěrujícího, které Úvěrující nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Úvěrující není taktéž zcela odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy.
  2. VI.2. Smluvní strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Smluvní strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Smluvních stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě této Smlouvy. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.
  3. VI.3. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem.
 6. VII. Odstoupení od Smlouvy
  1. VII.1. Klient, je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je tedy Klient povinen o svém odstoupení informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo e-mailem zaslaným na E-mailovou adresu Úvěrujícího, nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když Klient může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové webové stránce Úvěrujícího.
  2. VII.2. Došlo-li k odstoupení od této Smlouvy dle podmínek uvedených v předchozím odstavci tohoto článku této Smlouvy, je Klient povinen Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu poskytnutého Úvěru. V případě odstoupení Klienta od této Smlouvy nemá Úvěrující právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
  3. VII.3. Úvěrující prostřednictvím Elektronických kanálů potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od Smlouvy ze Strany Klienta.
 7. VIII. Ukončení Smlouvy a prodlení Klienta
  1. VIII.1. Pro případ prodlení Klienta se splněním kterékoli své platební povinnosti Úvěrujícímu dle podmínek této Smlouvy, tzn. zejména pro případ, že Úvěr nebude uhrazen Klientem řádně a včas, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi, aby zaplatil poskytnutou jistinu Úvěru, účelně vynaložené náklady, které Úvěrujícímu vznikly v souvislosti s prodlením Klienta (zejména náklady na výzvy, dopisy, SMS, e-maily a telefonické hovory), Úrok, úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení.
  2. VIII.2. Klient uzavřením této Smlouvy výslovně prohlašuje, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažuje je za jakkoli nepřiměřené či odporující dobrým mravům, když výši Sankčních poplatků považuje za plně odpovídající významu zajištěných povinností, což vše potvrzuje mimo jiné uzavřením této Smlouvy. Úvěrující se může nároku na zaplacení Sankčních poplatků po vzniku nároku na jejich zaplacení vzdát zcela či zčásti.
  3. VIII.3. Nestanoví-li ZSÚ nebo tato Smlouva jinak, ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných Sankčních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Ujednáním o smluvních pokutách dle této Smlouvy není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije. Povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy trvají i po ukončení této Smlouvy.
 8. IX. Předčasné splacení Úvěru
  1. IX.1. Klient je oprávněn spotřebitelský Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru, když v takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského Úvěru má Úvěrující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Náhrada účelně vynaložených nákladů zahrnuje skutečné a účelně vynaložené náklady Úvěrujícího. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru a částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení Úvěru. V souvislosti s předčasným splacením Úvěru nemá Klient nárok na navrácení Poplatku za poskytnutí Úvěru, a to ani zčásti. Dle výslovného ujednání Smluvních stran tyto sjednávají, že o svém záměru realizovat předčasné splacení Úvěru je Klient povinen Úvěrujícího předem písemně doporučeným dopisem informovat, a to nejpozději 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů před datem provedení předčasné platby Úvěru.
 9. X. Elektronická komunikace
  1. X.1. Odesláním Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně uděluje souhlas Úvěrujícímu k tomu, aby Úvěrující zasílal Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na jeho a jím sdělenou emailovou adresu (či jinou formou) informace, vztahující se k této Smlouvě, včetně faktur, výzev či další korespondence, jakož i svou nabídku služeb, připravované akce nebo poskytované služby. Klient však i přes toto udělení souhlasu má možnost kdykoliv Úvěrujícímu oznámit, že bere svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení touto formou zpět. Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.
 10. XI. Řešení sporů
  1. XI.1. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.
  2. XI.2. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou řešeny formou jednání, vedeném s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze Smluvních stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor rozhodován s konečnou platností příslušnými obecnými soudy České republiky.
  3. XI.3. Klient je taktéž za podmínek stanovených zákonem oprávněn požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů finančního arbitra, který je subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, internetová adresa http://www.finarbitr.cz/cs/).
 11. XII. Doručování
  1. XII.1. Veškerá zasílaná oznámení, upomínky při prodlení či upomínky při porušení povinností ze strany Klienta v souvislosti s touto Smlouvou musí být písemné, v českém jazyce a zaslány prostřednictvím držitele poštovní licence, faxem, přes SMS nebo e-mailem na adresu, která byla druhou Smluvní stranou oznámena.
  2. XII.2. Smluvní strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Smluvní straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci Příjemce Úvěru v systému Úvěrujícího, jsou považována za oznámení v písemné formě.
 12. XIII. Další ujednání
  1. XIII.1. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé Splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě zápůjční úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.
  2. XIII.2. Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností plynoucích ze Smlouvy neprodleně informovat Úvěrujícího o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o poskytnutí Úvěru, když v opačném případě nese zcela ke své tíži veškeré právní následky, související s neuvedením změn v údajích Klienta.
  3. XIII.3. Při uzavírání této Smlouvy má Klient právo na poskytnutí informací o podmínkách Úvěru dle ZSÚ. Úvěrující navíc Klientovi tyto informace zpřístupňuje na Internetové webové stránce Úvěrujícího v rámci obecného popisu Úvěrů Úvěrujícího a zpřístupněním Formuláře na základě žádosti Klienta o poskytnutí konkrétního Úvěru, ke kterému bude uzavírána tato Smlouva.
  4. XIII.4. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Smlouvy uzavírané na dálku na svou žádost návrh Smlouvy v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných služeb nebo s touto uzavřenou Smlouvou uzavíranou na dálku.
  5. XIII.5. Smluvní Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZSÚ, považují i uložení obsahu listiny v Sekci Příjemce Úvěru v systému Úvěrujícího takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv Klienta vůči Úvěrujícímu. Smluvní strany dále prohlašují, že za písemné právní jednání považují i jednání učiněné prostřednictvím systému Úvěrujícího způsobem dle této Smlouvy.
  6. XIII.6. Úvěr dle této Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Klient je oprávněn peněžní prostředky z Úvěru použít na jakýkoliv účel, tzn. poskytnutí Úvěru je bezúčelové.
  7. XIII.7. Dle prohlášení Smluvních stran, není dán požadavek na pojištění některé ze Smluvních stran.
  8. XIII.8. Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit tak, že své odstoupení Úvěrující odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Úvěrujícímu na Bankovní účet Úvěrujícího doposud neuhrazenou část Úvěru, Poplatek za poskytnutí úvěru, Úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Klientovi Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na Bankovní účet Úvěrujícího, Sankční poplatky a další plnění plynoucí z této Smlouvy.
  9. XIII.9. Klient výslovně souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a jakékoli jiné komunikace realizované mezi Úvěrujícím a Klientem.
  10. XIII.10. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení Občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 1726, § 1950, § 1951, § 1971, § 2394.
  11. XIII.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré platby realizované mezi nimi budou realizovány buď prostřednictvím Bankovního účtu Úvěrujícího a Bankovního účtu Klienta, vložením finanční částky v hotovosti ze strany Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího či bezhotovostní formou poskytnutí Úvěru na BLESK peněženku, když platby jiným způsobem jsou výslovně nepřípustné a zároveň zakázány.
 13. XIV. Výslovná prohlášení Klienta zejména o uzavření Smlouvy s konkrétní osobou a s nezměněným obsahem a ve vztahu k Bankovnímu účtu Klienta
  1. XIV.1. Klient výslovně odpovídá Úvěrujícímu za pravdivost veškerých údajů uvedených v jeho Žádosti o poskytnutí Úvěru. Registrací Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně taktéž potvrzuje Úvěrujícímu, že proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či jim podobné řízení, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Úvěr. Klient si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o poskytnutí Úvěru zakládá možnou trestněprávní odpovědnost Klienta. Uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o poskytnutí Úvěru je také důvodem pro zamítnutí Žádosti o poskytnutí Úvěru, popř. pro jednostranné odstoupení od této Smlouvy ze strany Úvěrujícího, když v takovém případě je Úvěr zesplatněn okamžitě dnem doručení tohoto odstoupení Klientovi.
  2. XIV.2. Registrací Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně prohlašuje, že se seznámil a bez výhrad souhlasí s touto Smlouvou a Souvisejícími dokumenty, že nemá žádných připomínek k této Smlouvě ani k Souvisejícím dokumentům, že ani nečiní žádný protinávrh k této Smlouvě a Souvisejícím dokumentům a že zároveň s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí a přijímá je.
  3. XIV.3. Registrací Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta Klient výslovně žádá Úvěrujícího či jeho obchodního Partnera, aby tato Smlouva a Související dokumenty byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Internetové webové stránce Úvěrujícího či na webové stránce jeho obchodních Partnerů či prostřednictvím ústního telefonního sdělení, tedy hlasem, aby mu tudíž byl poskytnut Úvěr až do výše částky požadované Klientem v Žádosti o poskytnutí Úvěru dle podmínek plynoucích z této Smlouvy.
  4. XIV.4. Klient výslovně prohlašuje, že za odsouhlasení podmínek této Smlouvy a Souvisejících dokumentů se taktéž krom podmínek sjednaných v čl. III. této Smlouvy považuje i úhrada jakékoliv hotovostní platby Klientovi, odeslání jakékoliv finanční částky Klientovi bezhotovostní formou, vložení této Smlouvy a Souvisejících dokumentů do Sekce Příjemce Úvěru nebo zaslání těchto dokumentů na E-mailovou adresu Klienta, registrace a odeslání Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta a zároveň i odeslání Oznámení o schválení Úvěru ze strany Úvěrujícího na E-mailovou adresu Klienta.
  5. XIV.5. Klient výslovně prohlašuje, že za podmínek sjednaných v čl. III. této Smlouvy a odsouhlasením poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího se považují podmínky této Smlouvy a Souvisejících dokumentů za oběma Smluvními stranami Elektronickými kanály či hlasem odsouhlasené.
  6. XIV.6. Klient výslovně souhlasí s tím, že Úvěrující neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené peněžní převody při poskytnutí Úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním peněžního ústavu, poštovního dopravce nebo Třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.
  7. XIV.7. Klient neprodleně po registraci své Žádosti o poskytnutí Úvěru Úvěrujícímu a po následném obdržení Oznámení Úvěrujícího o schválení Úvěru na Emailovou adresu Klienta, jehož součástí bude tato Smlouva i Související dokumenty odešle, a to nejpozději do 24. (slovy: dvaceti čtyř) hodin následujících po odeslání Oznámení o schválení Úvěru zpět na kontaktní E-mailovou adresu Úvěrujícího sdělení s popisem skutečných a konkrétních rozdílů mezi dokumentací Klientem odsouhlasenou odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru a mezi dokumentací zaslanou v příloze oznámení ze strany Úvěrujícího. Pokud tak Klient neučiní ve stanoveném termínu, má se automaticky za to, že Klient výslovně potvrzuje skutečnost, že tato Smlouva a Související dokumenty obsahově souhlasí se Smlouvou a Souvisejícími dokumenty, jež Klient odesláním a registrací své Žádosti o poskytnutí Úvěru odsouhlasil a stvrdil, a že tuto Smlouvu a Související dokumenty uzavřel přímo a výlučně Klient.
  8. XIV.8. Klient výslovně a čestně prohlašuje, že Bankovní účet Klienta, který uvedl ve své Žádosti o poskytnutí Úvěru a který je uveden v záhlaví této Smlouvy, je veden na jeho jméno a příjmení, když je zároveň i jeho majitelem.
  9. XIV.9. Klient výslovně prohlašuje, že výlučně prostřednictvím Bankovního účtu Klienta a nikoliv jiným způsobem, bude realizovat veškeré platby ve prospěch Úvěrujícího, když v opačném případě by toto porušení této povinnosti Klientem bylo považováno za závažné a hrubé porušení této Smlouvy Klientem. Poruší-li Klient v tomto odstavci uvedenou povinnost, zavazuje se Klient sám i na výzvu Úvěrujícího v elektronické formě neprodleně poskytnout kopii dokladu prokazujícího existenci Bankovního účtu Klienta, kopii dvou průkazů totožnosti Klienta.
 14. XV. Věrnostní program CreditPortal a podmínky pro odpuštění části Poplatku za poskytnutí úvěru

  1. XV.1. Klient bere na vědomí, že při jeho řádném a včasném plnění povinností, plynoucích pro Klienta z této Smlouvy může být na základě rozhodnutí Úvěrujícího zařazen do Věrnostního programu CreditPortal.
  2. XV.2. Po zařazení do Věrnostního programu CreditPortal má Klient:
   • právo na přednostní zpracování jeho Žádostí o úvěr;
   • na základě uvážení Úvěrujícího možnost získat slevové poukázky do obchodních řetězců v České Republice; a
   • na základě uvážení Úvěrujícího možnost získat slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru ve výši .
   O Věrnostním programu CreditPortal se Klient může blíže informovat na Čísle telefonu Úvěrujícího.
  3. XV.3. Klientovi, který plní své povinnosti plynoucí z této Smlouvy řádně a včas a není členem Věrnostního programu CreditPortal, má Úvěrující právo na základě vlastního uvážení přiznat slevu z Poplatku za poskytnutí Úvěru ve výši .
 15. XVI. Závěrečná ujednání
  1. XVI.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých finančních plnění plynoucích pro Klienta z této Smlouvy.
  2. XVI.2. Veškerá předchozí ujednání v písemné či ústní podobě mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu pozbývají uzavřením této Smlouvy platnosti a účinnosti.
  3. XVI.3. Smlouvu lze měnit pouze dodatky na základě dohody obou Smluvních stran. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, když toto ujednání platí i na proces uzavírání dodatků k této Smlouvě.
  4. XVI.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy či dalších Souvisejících dokumentů by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.
  5. XVI.5. Tato Smlouva a veškeré další Související dokumenty jsou uváděny v českém jazyce, když tento jazyk bude používán při veškeré komunikaci mezi Smluvními stranami po celou dobu trvání smluvního vztahu.
  6. XVI.6. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, když veškeré Související dokumenty jsou zpracovány zejména v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ZOS a ZSÚ a nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 11. roku 2016.
Datum: 22.1.2018 podpis
CreditPortal, a.s.

2D consulting
člen představenstva
za něhož jedná David Bouda
jednatel společnosti
Datum: 22.1.2018
Jméno a Příjmení:
SMS kód: _________

Čestné prohlášení klienta

Čestné prohlášení Klienta

Já, níže uvedený

Jméno a Příjmení
Rodné číslo
Trvalý pobyt ,
Doručovací adresa ,
Mobil
E-mail
Bankovní spojení /

dále také jako „Klient

tímto

výslovně prohlašuji a odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru prostřednictvím Internetové webové stránky níže uvedeného Úvěrujícího www.creditportal.cz, v jejímž důsledku dojde k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru s Úvěrujícím CreditPortal, a.s., IČ: 05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v Obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze, či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru zároveň stvrzuji, že mi bylo před podpisem předmětné smlouvy o spotřebitelském úvěru Úvěrujícím doporučeno podrobné prostudování veškerých dokumentů vztahujících se k předmětu smlouvy o spotřebitelském úvěru, včetně dokumentů zajišťující plnění, tj. kromě smlouvy o spotřebitelském úvěru, také následujících Souvisejících dokumentů, Předsmluvních informací dle zákona, Souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Čestného prohlášení Klienta a zvážení, zda budu schopen dostát svým závazkům z těchto dokumentů vyplývajících a že jsem tak učinil. Zároveň prohlašuji, že jsem byl Úvěrujícím řádně informován o skutečnosti, že jsem při odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru povinen uhradit sjednanou cenu za poskytnutí finančních prostředků v plné výši a dále, jaké pro mne plynou právní dopady při neuplatnění mého práva odstoupit od této smlouvy o spotřebitelském úvěru či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru a tedy jaké jsou důsledky tohoto neuplatnění, když podpisem na tomto prohlášení mimo jiné stvrzuji, že dalších takových informací po Úvěrujícím nežádám. Na veškeré mé dotazy mi bylo řádně odpovězeno. Prohlašuji, že jsem obdržel Související dokumenty zejména s předsmluvními informacemi a byly mi řádně vysvětleny podmínky uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru a obdržení úvěru tak, že jsem posoudil, že podmínky smlouvy o spotřebitelském úvěru, či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru a požadovaného finančního plnění odpovídají mým potřebám a finanční situaci. Údaje uvedené v předsmluvních informacích mi byly vysvětleny, zejména s důrazem na důsledky a právní dopady, které pro mne bude mít případné prodlení s úhradou závazků. V návaznosti na výše uvedené prohlašuji, že se necítím být rozrušen ani v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, další vysvětlení od Úvěrujícího nežádám a chci pokračovat s uzavíráním smlouvy o spotřebitelském úvěru či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru a Souvisejících dokumentů, Rozhodčí smlouvy a dalších právních úkonů a nečiním protinávrh smlouvy o spotřebitelském úvěru či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru či Souvisejících dokumentů.

Dáno v Praze dne 22.1.2018 _________________________________
KLIENT

Sdělte nám informace o sobě a zvyšte tak svoji šanci na výhodnější půjčku.
Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací